Werkbezoek: Almere

Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. In de stad is ruimte voor zo’n 60.000 extra woningen. Dat betreft voor een heel groot deel nieuwbouw aan de randen van de stad, maar niet alleen. Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande gebieden. Wilt u weten hoe Almere werkt aan de transformatieopgave? Ga op 22 september mee op werkbezoek en ontdek hoe Almere de verdichtingsopgave benut als kwaliteitsslag voor de bestaande stad.

Wat gaan we doen?

Tijdens het werkbezoek vertelt Ivonne de Nood (projectdirecteur Centrum Almere 2040) over het perspectief voor Almere. Ze deelt de plannen voor de nabije en verdere toekomst van Almere en gaat in op de opgaven, kansen en uitdagingen. Wat betekent een transformatie voor een new town als Almere? Na de presentatie maakt u een wandeling door het centrum van Almere. Tijdens de afsluiting is er volop ruimte om uw vragen te stellen en te discussiëren.
Tip: Na afloop van het werkbezoek kunt u op eigen gelegenheid de Floriade bezoeken.

Over de opgave

Om in te spelen op de wijzigende demografische opbouw en de veranderende behoeften aan woningen en voorzieningen (onderwijs, cultuur en bevolkingsvolgende voorzieningen), zijn investeringen nodig. Zeker voor een new town als Almere is dat een enorme opgave. Wijken zijn kort na elkaar gebouwd en daardoor komen transformatie- en stedelijke vernieuwingsopgaven vrijwel gelijktijdig.

Het centrum van Almere, ‘Centraal Almere’ wordt een locatie voor modern hoogstedelijk leven. In dit gebied worden tot 2040 tussen de 10.000 en 15.000 woningen toegevoegd. Dat betekent verdichting en verandering en verplaatsing van functies. Voor Almere is de grote uitdaging deze verdichtingsopgave te benutten als kwaliteitsslag voor de bestaande stad.

Rond het station en in de binnenstad ligt er voor de korte termijn (tot 2030) een grote transformatie-opgave. In het gebied zijn nog veel ontwikkellocaties beschikbaar. Daarnaast ligt er een langere termijnperspectief (tot 2040) voor een kwaliteitsslag voor Almere, niet alleen voor het centrum, maar ook voor andere (uitleg)gebieden in de stad.

Voor wie?

Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Ga mee op werkbezoek!

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie

Programma

Anne Koning (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie) trappen het jaarcongres af.

Jeanet van Antwerpen (raadslid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en regiodirecteur BPD) deelt haar visie op de opgaven waar Nederland voor staat. Met concrete voorbeelden geeft ze handvatten voor hoe je de ruimte optimaal kunt benutten en welke competenties daarvoor nodig zijn. Ze zoomt hierbij in op het Rli-advies ‘Geef richting, maak ruimte’, maakt de vertaalslag naar binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en geeft praktische tips.

Marja Appelman (directeur Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zoomt in op de rol van het Rijk bij de woningbouwopgave. Dat doet ze onder meer aan de hand van de Nationale Woon- en Bouwagenda en de onderliggende programma’s.

In een panelgesprek nemen Mohamed Baba (Bestuursvoorzitter Haag Wonen), Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM), Karin Schrederhof (wethouder Wonen, Wmo en sport, gemeente Delft) en Tom Daamen (directeur SKG) concrete voorbeelden onder de loep. Ze bespreken hoe we nu al rekening kunnen houden met toekomstige opgaven.

Columnist Hizir Cengiz gaat in op het belang van het betrekken van jongeren bij de woningbouwopgave.

Themasessies en excursies

In twee rondes themasessies verdiept u uw kennis over concrete opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties:

Ronde 1

 • 1. Bouwen aan leefomgevingskwaliteit
  Arjan Smits (Vereniging Deltametropool), Ciska Waalewijn (gemeente Zwolle), Lucas van der Velden (provincie Zuid-Holland) en Marnix van Delft (Synchroon)
  Binnenstedelijk bouwen resulteert in veel gevallen in een aanzienlijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oude situatie. Tijdens deze werksessie krijgt u inzicht in de deelaspecten waaruit leefomgevingskwaliteit bestaat. Aan de hand van voorbeelden ontdekt u hoe binnenstedelijke ontwikkelingen aan verschillende doelen van de leefomgevingskwaliteit kunnen bijdragen. Door hier rekening mee te houden, werken we samen aan toekomstbestendige woonwijken.
 • 2. Balans tussen wonen en werken in de stad
  Cees Jan Pen (Fontys Hogeschool), Olga Wagenaar (Amvest) en Michel te Brake (gemeente Rotterdam)
  Wonen en werken zijn belangrijke functies in steden. In deze werksessie leert u hoe u deze functies op een goede manier kunt combineren. We maken onderscheid naar verschillende type werkfuncties. We verkennen de diverse barrières en laten aan de hand van verschillende voorbeelden zien hoe wonen en werken goed samen kunnen gaan in een gebied. We leggen de nadruk op bedrijfsruimten.
 • 3. Nabijheid van voorzieningen, de ideale wijk en de 15-minutenstad
  Angelo Meuleman (Mpact)
  De 15-minutenstad is een concept waar steeds vaker over wordt gesproken en wat steeds vaker wordt toegepast om te komen tot ideale wijken en steden. Het concept gaat uit van het idee dat mensen de voorzieningen die ze vaak nodig hebben, op 15 minuten loop-, fiets- of OV-afstand vanuit hun woning of werkplek kunnen bereiken. Hoe kan je vanuit een specifieke gebiedsontwikkeling bijdragen aan zo’n concept? In deze werksessie wordt u aan de hand van voorbeelden meegenomen in de relatie tussen mobiliteit, modaliteit en de afstand tot voorzieningen in de 15-minutenstad.
 • 4. Tenderen en partnerselectie
  Leonie Wijsman (Akro consult), Maarten de Vries (gemeente Groningen)
  De toenemende complexiteit van gebiedsontwikkeling en de ervaring dat planselectie weliswaar het winnende plan, maar niet altijd de beste gebiedsontwikkeling oplevert, waren aanleiding voor een andere aanpak. Hiervoor is het principe van partnerselectie ontwikkeld. Door een partner in plaats van een plan te selecteren, onderzoeken opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om zo tot een haalbaar en optimaal plan te komen. Tijdens deze sessie komt de praktijk van partnerselectie aan bod, waarbij voor- en nadelen voor overheid en markt de revue passeren. Aan de hand van de Suikerzijde in Groningen, waar recent een partnerselectie heeft plaatsgevonden, krijgt u tips over de manier waarop dit in uw ontwikkeling ingezet kan worden.
 • 5. Jongeren en de woningbouwopgave
  Jongeren hebben het moeilijk om een woning te vinden in de huidige markt. De wijken die we nu bouwen, zijn voor hun toekomst. Wat is hun visie hierop? Tijdens een panelgesprek delen jongeren hun woonwensen en hun blik op de toekomst. Ze leggen uit waarom het belangrijk is om jongeren te betrekken bij woningbouwplannen. En ze gaan graag met u in gesprek over de manier waarop jongeren betrokken kunnen worden. De Haagse Jongerenambassadeurs voeren dit gesprek met u. Dit is een groep van in totaal 24 actieve jongeren uit Den Haag, tussen de 15 en 24 jaar.
 • 6. Publiek-private samenwerking voor Spoordok Leeuwarden
  Renske Keijzer (gemeente Leeuwarden), Marion van der Voort (bureau voor gebiedscommunicatie) en Carin de Vries (BPD)
  Spoordok is één van de acht projecten binnen de Spoorzone Leeuwarden. Voor de gemeente Leeuwarden is Spoordok een belangrijk ontwikkelgebied vanwege de economische en ruimtelijke kansen. Vanuit de gedachte dat de beste gebiedsontwikkelingen ontstaan vanuit samenwerking zocht de gemeente Leeuwarden de samenwerking met BPD. De gemeente kent het gebied en de stakeholders, BPD heeft veel ervaring met gebiedsontwikkeling en kent de markt. Als gebiedsregisseurs ontwikkelden ze samen met onder andere grondeigenaren, de stad en andere belanghebbenden in 2021 een gebiedsvisie. Deze is inmiddels vastgesteld. Door krachten te bundelen, kreeg de gebiedsontwikkeling een vliegende start. In deze sessie krijgt u inzicht in het waarom en hoe van deze publiek-private samenwerking, de uitdagingen, en wat heeft het opgeleverd.
 • 7. Versnellen van woningbouw
  Wouter Onclin (Site Urban Development) en Margriet Schepman (NEPROM)
  De tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen duurt lang. Dat moet sneller en voorspelbaarder, volgens de Actieagenda Wonen. Maar hoe dan? Om dat in beeld te brengen, nam SITE Urban Development de voorfase van gebiedsontwikkeling onder de loep, namens een brede groep opdrachtgevers (Aedes, BZK, IPO, G40, NEPROM, WoningbouwersNL, VNG en VNO-NCW). Tijdens deze sessie staan de resultaten van dit onderzoek centraal. Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn complex en onderling verschillend, daarom is één ideaaltypische aanpak niet te maken. We kunnen wel algemene lessen trekken uit verschillende gebiedsontwikkelingen. Om zo vertraging te voorkomen én het proces te versnellen. Bijvoorbeeld door de complexiteit beheersbaar en behapbaar te maken, door de ontwikkelstrategie strategisch in te zetten of door duidelijke prioritering aan te brengen. Aan de hand van aanbevelingen gaan we in gesprek over de vraag hoe deze in alle gebiedsontwikkelingen toegepast kunnen we worden.
 • 8. Omgaan met capaciteitstekorten
  Gregor Heemskerk (TwynstraGudde)
  Binnenstedelijke transformaties zijn complex en vragen om specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken – projectmanagers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, maar ook bouwers en aannemers – zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? In deze sessie bespreken we manieren om in de gemeentelijke organisatie te anticiperen op het vraagstuk. Portfoliomanagement en het stellen van prioriteiten zijn daar voorbeelden van. Ook belichten we hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar kunnen ondersteunen en met capaciteitstekort rekening kunnen houden in de wijze waarop ze afspraken maken.
 • 9. Transformatie van winkelgebieden
  Herman Kok (Kern), Rene Vierkant (Vierders) en Henk Vonk (Hevo Fame)
  Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. In deze werksessie delen we lessen van winkelgebieden waar transformatie in een vergevorderd stadium is. We bespreken de samenwerking tussen overheid, eigenaar en winkelier en nemen verschillende vraagstukken en oplossingen onder de loep. Dat doen we aan de hand van concrete voorbeelden.
 • 10. Verstedelijking rond knooppunten
  Aafke Nijenhuijzen (gemeente Dordrecht) en Raymond Linssen (provincie Zuid-Holland)
  In deze sessie leert u over een concreet voorbeeld van gebiedsontwikkeling rondom een knooppunt van openbaar vervoer: de Dordtse Spoorzone. In deze stad zullen 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd, grotendeels binnen de bestaande stadsgrenzen en specifiek rondom het spoor, tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid. Dit gebied is goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied. Maar er moet het nodige gebeuren om de Dordtse Spoorzone tot een integraal onderdeel van de stad te transformeren. Hoe organiseer je een optimale wisselwerking tussen verstedelijking en (duurzame) mobiliteit? Hoe breng je de belangen van verschillende overheden (rijk, provincie, gemeente), vervoerders (NS, ProRail, regionaal OV), eigenaren en andere stakeholders samen? Binnen de Dordtse Spoorzone is het knooppunt zelf van strategisch belang voor de ontwikkeling van het hele gebied en de mobiliteitstransitie. Het knooppunt moet meegroeien met de schaalspong van het aantal inwoners en reizigers, met aandacht voor een meer fiets- en voetgangersvriendelijke inrichting. Welke stappen zet Dordrecht om het stationsgebied te transformeren naar een gezonde en aantrekkelijke stedelijke omgeving met een mix van functies?
 • 11. Integrale gebiedstransformaties
  Tom Daamen en Wouter Jan Verheul (TU Delft)
  Een nieuw instrumentje hier, wat extra geld daar. De praktijk van gebiedstransformaties wordt al jaren geteisterd door goed bedoelde ad-hoc maatregelen. Steeds meer vakgenoten zien echter dat het spel moeizaam verloopt en ondanks de maatregelen gierend vastloopt. Een impasse is nabij, en dat (vooralsnog) in economisch gunstige tijden! Wat de praktijk nodig heeft is een fris handelingsperspectief: een realistische kijk op de opgave waar we voor staan, op de spelregels die nodig zijn, en de speelwijze die van ons wordt verlangd. De TU Delft en het programma Stedelijke Transformatie werken aan dat nieuwe perspectief. In deze sessie delen zij hun voorlopige inzichten en vragen u om de barrières die u in de praktijk ervaart te delen. Hoe komt het dat we integraliteit, meervoudige waardecreatie en langjarige samenwerkingsverbanden wel graag willen, maar niet doen? Denk mee en deel uw praktijkvoorbeelden van doorbraken, waarin dit juist wél lukt!
 • 12. Excursie circulaire gebiedsontwikkeling Binckhorst
  Karel van den Berghe (TU Delft), Ulrike Hahn (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Judith Schueler (ACCEZ)
  Op welke manier kijken we naar circulaire gebiedsontwikkeling? En hoe kunnen we onze blik verfrissen om meer kansen te zien voor circulariteit? Nieuwe inzichten kunnen het proces van circulaire gebiedsontwikkeling verrijken bij stedelijke transformaties. Dat ondervond een multidisciplinair team van onderzoekers, dat zich ruim twee jaar onderdompelde in de Binckhorst. Keuzes op het niveau van de Binckhorst hebben uitwerkingen op regionale circulariteits- en milieudoelstellingen. Deze lijken echter nauwelijks een rol te spelen bij beslissingen die op gebiedsniveau worden gemaakt. Ga mee op onderzoek en verken de Binckhorst tijdens deze excursie. U hoort meer over het onderzoek en leert op een andere manier naar circulaire gebiedsontwikkeling te kijken.
  Voertaal: Nederlands en Engels
 • 13. Excursie Den Haag Zuidwest (op de fiets)
  Max Jeleniewski (Staedion)
  In de wijk Den Haag Zuidwest is het de bedoeling om 10.000 woningen toe te voegen en de bestaande verouderde woningen op te knappen. Tijdens deze fietsexcursie bezoekt u een aantal verschillende locaties in het gebied. We kijken naar plekken waar de eerste plannen in uitvoering zijn en gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe de woningen toegevoegd kunnen worden met toevoeging van kwaliteit. Hoe gaat de samenspraak met de bewoners? Hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid niet onder druk komt te staan?

Ronde 2

 • 14. Developing Apart Together als samenwerkingsvorm
  Erwin Heurkens (TU Delft), Vincent van Velzen (gemeente Leiden) en Jos van Boxtel (Stebru)
  Developing Apart Together is een (zeer) lichte vorm van publiek-private samenwerking die vaker wordt toegepast in gebieden met veel verschillende eigenaren. Hierbij is wel afstemming tussen publieke en private investeringen. Vaak zonder zware governance-structuur, maar wel met een lichte gebiedsorganisatie voor taken die het hele gebied aangaan. Tijdens deze sessie geven we een duiding van deze samenwerkingsvorm. Aan de hand van een aantal voorbeelden gaan we het gesprek aan over de voor- en nadelen hiervan.
 • 15. Placemaking bij gebiedsontwikkeling
  Geertje Slingerland (TU Delft) & Gert-Joost Peek en Sabrina Lindemann (I’M BINCK)
  Placemaking is een benadering die focust op het vergroten van de connectie tussen mensen en de openbare plekken die zij gebruiken. Daarmee draagt het bij aan de kwaliteit van deze plekken. Deze sessie gaat in op de kernwaarden van placemaking, Wat kun je ermee en wat levert het op? Daarnaast zoomen we in op het lokale initiatief I’M BINCK dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Binckhorst in Den Haag, het gebied beter op de kaart zet én daarmee bijdraagt aan placemaking in de Binckhorst.
 • 16. Regie en versnelling dankzij informatiemanagement
  Bert van Dijk, Henk Brekhof en Vincent Aalbers (PIM.info)
  Gebiedstransformaties zijn complex. Om de vaart erin te houden is goed informatiemanagement essentieel, maar vaak is dit onderontwikkeld. Bij het stationsgebied Heerhugowaard en het kazerneterrein Crailo leverde project informatiemanagement meer regie, hogere snelheid en kostenreductie op vanaf de planvorming tot en met de uitgifte van kavels en de bouw. Tijdens deze sessie delen we onze kennis en ervaring over de manier waarop informatiemanagement een logisch onderdeel wordt van gebiedsontwikkeling.
 • 17. Transitiemanagement in mobiliteit en parkeerbeleid
  Jelle Postma (VINU), Kay van der Kraan (gemeente Delft) en Barend Jansen (provincie Zuid-Holland)
  Lagere parkeernormen maken transformaties meer haalbaar en betaalbaar, maar zijn alleen realistisch als toekomstige bewoners alternatieven hebben. Hoe stuur je daar als gebiedsontwikkelaar op? Jelle Postma (VINU), betrokken bij het strategische mobiliteitsbeleid in verschillende metropoolregio’s, zet drie sturingswijzen uiteen. De gemeente Delft maakt de parkeertransitie concreet in gebieden met grootschalige ontwikkelingen. Kay van der Kraan licht toe hoe zij parkeerregulering koppelen aan investeringen in fiets, voetganger en OV. Een alternatief voor parkeernormen is de TOD-standaard (Transit Oriented Development). Barend Jansen (provincie Zuid-Holland) vertelt hoe de provincie daar met gemeenten mee aan de slag is.
 • 18. Transformatie van gebouwen
  Sander Gelinck en Paul Kersten (Expertteam Woningbouw)
  Het kabinet wil de komende jaren 15.000 nieuwe woningen realiseren door transformatie. Het Expertteam Woningbouw deed onderzoek en informeert u over de uitkomsten. Winkels, bedrijfsruimte of toch kantoren, waar liggen de grootste kansen? Wat zijn slimme nieuwe manieren om de aanpak te versnellen? En hoe kunnen gemeenten slim en effectief sturen op meer en vooral betere transformaties want de toekomst vraagt om meer kwaliteit, duurzame en aanpasbare woningen).
 • 19. Betaalbaar bouwen
  Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Arian Boersma (RIGO)
  De betaalbaarheid van wonen is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Circa 3 miljoen huishoudens – met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal – hebben geen toegang tot de woningmarkt als ze zich daar vandaag de dag op zouden begeven. Simpelweg omdat beschikbare woningen boven hun budget liggen en er onvoldoende aanbod is. De behoefte aan betaalbare woningen is groter dan ooit. In de Nationale Woon- en Bouwagenda is betaalbaarheid één van de doelen; zorgen dat de woonlasten beter aansluiten bij het inkomen van mensen. Hoe is dit doel te realiseren, welke rol is hierbij weggelegd voor corporaties? Welk instrumentarium kennen de gemeenten om voor meer betaalbaarheid te zorgen?
 • 20. Participatie bij gebiedstransformatie
  Wouter Jan Verheul (TU Delft) en Martine de Jong (TwynstraGudde)
  Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar blijkt een grote uitdaging voor iedere initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente betrokken bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Het blijkt zowel een voorwaarde, aanwinst, obstakel als kans. Met de nieuwe Omgevingswet wordt die omgevingsparticipatie in een aantal gevallen verplicht. Niet alleen voor overheden, maar voor iedere initiatiefnemer met ruimtelijke plannen. In deze sessie komen enkele prangende kwesties van omgevingsparticipatie aan bod. Daarnaast delen we leerzame praktijkervaringen, theoretische perspectieven, reflecties en concrete adviezen voor marktpartijen, overheden, maatschappelijke initiatiefnemers en andere betrokkenen.
 • 21. Versnellen in gebiedsontwikkeling via Bouwstromen
  Olga Görts (NCB) en Alfred van den Bosch (Wooncompas/Maaskoepel)
  Industrialisatie is een impuls voor de versnelling van woningbouw. Industriële en/of conceptuele woningbouw heeft enorme voordelen ten opzichte van traditionele woningbouw, toch komt industrialisatie nog niet voldoende van de grond. Om fabrieksmatige woningbouw snel te kunnen opschalen, moeten er gebiedsoverstijgende afspraken gemaakt worden. Vraag en aanbod moeten beter en structureler verbonden worden. Dit levert meer continuïteit en zekerheid op voor aanbieders. Het bundelen van vraag en aanbod gebeurt binnen Bouwstromen. In deze sessie verkennen we hoe bouwstromen voor versnelling in gebiedsontwikkeling kunnen zorgen met een inleiding over conceptueel bouwen en verhalen uit de praktijk.
 • 22. Flexwonen in transformatiegebieden
  Frank Wassenberg (Platform31) en Annelies van der Nagel (RVO)
  Tijdelijke flexwoningen dragen bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. En niet pas over tien jaar, maar snel. In transformatiegebieden blijven plekken en oude bedrijfspanden soms jarenlang leeg. Dat is jammer voor woningzoekenden. Bij het realiseren van flexwoningen spelen veel uitvoeringsproblemen: over de behoefte, de (beoogde) bewoners, de kosten en de businesscase, draagvlak en weerstand bij omwonenden, weifelende raadsleden en lokale partijen, huurrechten, woonkwaliteit en toekomstperspectief, locaties en bouwkosten. In deze werksessie nemen we de uitvoeringsproblemen bij flexwonen onder de loep en gaan we op zoek naar oplossingen.
 • 23. Gebiedsontwikkeling in middelgrote en kleine gemeenten
  Paul Smolders (gemeente Barendrecht), Lodewijk van Meeuwen (Emborion Vastgoed), Dineke van Meeuwen (Verse Grond)
  De gebiedsontwikkeling ‘De Stationstuinen’ ligt ten oosten van het NS-station van Barendrecht. Hier wordt een bedrijventerrein getransformeerd naar een mixed-use gebied met ruimte voor 3.500 woningen, voorzieningen, innovatieve bedrijven, onderwijs en recreatie. De ligging (aan het spoor en nabij het groen) en de omvang bieden unieke kansen op het gebied van mobiliteit, circulariteit en schaalbaarheid. Met een integrale aanpak werken overheid en markt samen in sneltreinvaart toe naar de eerste bouwfase. Het familiebedrijf Emborion Vastgoed ontwikkelt 70 procent van het plangebied, met de ambitie een plek te realiseren waar iedereen wil wonen. Daarop vooruitlopend wordt bij Verse Grond placemaking ingezet, met o.a. horeca, padelbanen, food innovation hub en sociale moestuin. In deze sessie hoort u over de achtergronden en ervaringen bij deze toonaangevende ontwikkeling.
 • 24. Excursie organische transformatie Binckhorst
  Sander Westerhout (gemeente Den Haag)
  De Binckhorst in Den Haag ondergaat een grootschalige binnenstedelijke organische transformatie van een bedrijventerrein naar een hoogstedelijk gemengd woon-, werk- en leefgebied. Tijdens deze excursie nemen stedenbouwkundigen, die vanuit de gemeente Den Haag betrokken zijn bij de transformatieopgave, u mee naar diverse locaties in de Binckhorst die de verschillende fases en uitdagingen van de organische transformatie duiden.
 • 25. Excursie Laakhavens en omgeving (op de fiets)
  Ronald van der Ark (gemeente Den Haag)
  Den Haag werkt aan een aantal grote projecten om woningbouw toe te voegen. Tijdens deze fietsexcursie bezoeken we een aantal verschillende locaties. We starten op de Binckhorst. Hier bekijken we een aantal locaties waar in totaal 5.000 woningen worden toegevoegd. Vervolgens bekijken we de omgeving van Laakhavens. Dit is onderdeel van het Central Innovation District. In de komende 20 jaar wordt hier een gemengd hoogstedelijk gebied ontwikkeld met circa 9.000 woningen, kantoren, hoogwaardige openbare ruimte en alle bijbehorende voorzieningen zoals nieuwe scholen, winkels, speelplekken en recreatieve voorzieningen. Tot slot brengen we een bezoek aan het Wijkpark Cromvliet, waar in nauwe samenspraak met bewoners opgeknapt tot een levendig en klimaatadaptief park.

Voor wie?

Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Header jaarcongres transformeren voor de toekomstt

Staking HTM - pendeldienst

Er rijden op donderdag 2 juni geen bussen en trams in Den Haag. Medewerkers van de HTM leggen dan het werk neer. Er rijdt een pendeldienst om u naar het jaarcongres Stedelijke Transformatie te brengen.
Meer informatie hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk via de mail.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het programma Stedelijke Transformatie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Informatiewinkel Almere Centrum: Donjon 3-5, Almere

Werkbezoek: Almere

Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. In de stad is ruimte voor zo’n 60.000 extra woningen. Dat betreft voor een heel groot deel nieuwbouw aan de randen van de stad, maar niet alleen. Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande gebieden. Wilt u weten hoe Almere werkt aan de transformatieopgave? Ga op 22 september mee op werkbezoek! Lees meer

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.