Week van Ruimte en Mobiliteit

Aantrekkelijke en toegankelijke steden, met woningen en voorzieningen voor diverse doelgroepen en slimme mobiliteitsoplossingen binnen handbereik. Een leefbare stad voor iedereen, met een stimulerende omgeving voor economische groei en een adaptieve omgeving voor klimaatuitdagingen. Een stedelijk toekomstbeeld dat we onszelf toewensen. Maar hoe pakken we deze veelzijdige opgave aan?

De stad van de toekomst is een verknoopte stad, zowel intern als extern. Extern als onderdeel van een bereikbaar stedelijk netwerk dat zich tot over de grenzen uitstrekt. Intern om de vele functies en opgaven in de stad in samenhang een plek te geven en onderling te verbinden. Van verstedelijking naar urban engineering. Ruimte en de inzet van mobiliteit zijn daar in onderlinge verbondenheid doordacht. Mobiliteitsoplossingen dragen bij aan gebiedsontwikkeling en andere vormen van stedelijke inrichting dragen bij aan een voor de stad positieve mobiliteitstransitie. Vernieuwing en innovatie betekenen ook dat publieke en private partijen zich op nieuwe manieren tot elkaar gaan verhouden waar het aankomt op de ontwikkeling, inpassing en het gebruik van ‘mobiliteit’, ‘bereikbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ in de stedelijke omgeving.

Dit alles begint bij ontmoeting. De Week van Ruimte en Mobiliteit (28 oktober – 1 november) biedt inspiratie en brengt kennis van verschillende disciplines bij elkaar. Het is een unieke kans voor professionals uit de ruimtelijke- en mobiliteitswereld om in een korte tijd in elkaars huid te kruipen en samen na te denken over de ruimtelijke inpassing van mobiliteit in steden.

Meer informatie

Kennisinstituten Platform31 en CROW organiseren in de laatste week van oktober van 2019 onder de noemer Week van Ruimte en Mobiliteit een reeks bijeenkomsten waar de samenhang tussen deze twee thema’s centraal staat. Of het nu gaat om de woningbouwopgave of de stedelijke omgeving als randvoorwaarde voor onze economische kracht, de onderlinge relatie van ruimte en mobiliteit komt elke keer terug. Ook al blijkt uit de manier waarop in Nederland het gesprek hierover georganiseerd wordt dat deze relatie niet altijd vanzelfsprekend is. Of dat nu op het schaalniveau van Nederland zelf is, de regio of op gebiedsniveau, waar uiteindelijk de verstedelijkingsopgave in beton, asfalt en groen wordt omgezet in een leefbare, bereikbare en productieve stad voor inwoners.

De aanleiding om het thema ruimte en mobiliteit haar eigen podium te geven zijn de Dag van de Stad (28 oktober) en het Nationaal Verkeerskundecongres (30-31 oktober). Beide vinden dit jaar plaats in Den Haag. Sterke merken met een eigen programmastructuur, waar de onderlinge relatie tussen ruimte en mobiliteit zeker aan de orde komt. De thematiek kent echter zoveel facetten, dat er genoeg reden is om aanvullend daarop zowel in de breedte als de diepte met deze evenementen verdere uitwerking na te streven. Overtuigd als wij zijn dat een gecombineerde visie op ruimte en mobiliteit nodig is om de stedelijke opgaven van vandaag de dag aan te kunnen.

Map for Diverse locaties in Den Haag
Foto nieuwsbericht week ruimte en mobiliteit internal thumb small 1566391118

Week van Ruimte en Mobiliteit

De Week van Ruimte en Mobiliteit (28 oktober – 1 november) biedt inspiratie en brengt kennis van verschillende disciplines bij elkaar. Het is een unieke kans voor professionals uit de ruimtelijke- en mobiliteitswereld om in een korte tijd in elkaars huid te kruipen en samen na te denken over de ruimtelijke inpassing van mobiliteit in steden. Lees meer

9:00-17:00 1. Conferentie Netwerkstad Nederland (dinsdag 29 oktober) – nationaal schaalniveau

Moeten we in de toekomst niet veel sterker werken aan Nederland als netwerkstad om te kunnen blijven concurreren met internationale metropolen? De Randstad kennen we al decennia als een gegeven waarover gesproken wordt, maar welke slagen moeten we maken in ons denken over verstedelijking en mobiliteit als randvoorwaarde om een schaalsprong te maken naar Nederland als groene metropool? Een groene metropool die zodanig is ingericht dat ze werkt als één grote, goed geoliede machine waar we ook in de toekomst fijn kunnen wonen en werken. Wat betekent dat voor het denken over de positie die de eigen gemeente inneemt in het stedelijk netwerk? Hoe kunnen knooppunten in het netwerk versterkt worden en wat betekent dat voor de verdichting van steden en spreiding van de woningbouwopgave in Nederland?
Het eerste deel van het programma zal zich richten op de internationale vergelijking en de analyse van de waarde van de netwerkstad, de tweede helft van de middag zal een meer agenderend karakter krijgen met een bestuurdersprogramma. Aansluitend zal er voor genodigden een bestuurdersdiner worden gehouden.

8:30-15:00 2. Conferentie Stedenbaan revisited (woensdag 30 oktober) – regionaal schaalniveau

Met het concept van de Stedenbaan, dat uitgaat van zo goed mogelijk op elkaar aansluitende vormen van openbaar vervoer, richt Zuid-Holland zich niet alleen op mobiliteit. Het vormt ook de ruggengraat voor de verstedelijking in deze provincie. Veel regio’s in Nederland hebben te maken met een stevige woningbouwopgave, zowel nu als de komende 20 jaar. Binnenstedelijke verdichting, verdichting rondom OV- stations en -knooppunten en uiteindelijk ook uitleg aan de randen van de stad die nieuwe uitdagingen met zich mee gaan brengen in het op orde brengen van het mobiliteitssysteem. Iedere regio heeft zo zijn eigen wijze om hiermee om te gaan. Hoe bereidt een regio zich voor op deze brede opgave? Hoe weet ze daar het gesprek over mobiliteit en mobiliteitstransitie te verbinden aan woningbouwontwikkeling, van het stadium van structuurvisies tot de afstemming die komt kijken bij het prioriteren van locaties en bouwen voor doelgroepen? Gemeenten en de bij de ontwikkeling en bouw betrokken partijen krijgen daarmee een veel complexer afwegingskader. Biedt dat dan ook nog ruimte om na te denken over het voorkomen van pieken in de bouw en een breder concept van infrastructuur, niet alleen voor mobiliteit, maar ook voor energietransitie en opgaven als klimaatadaptatie?
In het programma van deze conferentie is ruimte voor het delen van ervaringen en het gesprek over specifieke uitdagingen zoals financiering, verevening en governance.

9:00-17:00 3. Conferentie De Verknoopte Stad – gebiedsontwikkeling 3.0 (vrijdag 1 november) – gebiedsniveau

Binnen de verdichtende stad komen diverse opgaven bij elkaar. Niet alleen leidt stedelijke verdichting tot andere mobiliteitsvragen, kwalitatief en kwantitatief, met de mobiliteitstransitie en energietransitie zullen publieke en private partijen elkaar op andere manieren moeten gaan vinden. Andersom, de mobiliteitstransitie gaat ook kansen bieden om op een andere manier te verdichten. De toenemende samenhang in de gedeelde opgaven per gebied, bovengronds en ondergronds, zorgt ervoor dat de noodzaak tot samenwerking toeneemt. De maatschappelijke uitdagingen waarmee op gebiedsniveau rekening moet worden gehouden, zijn breed, en doen zich niet alleen voor in het fysieke domein. Daarmee wordt de gebiedsontwikkeling én op inhoud én op governance complexer. Is integraal dan nog wel het toverwoord waar men naar op zoek moet? Hoe slagen betrokken partijen erin om tot afspraken en uitvoering te komen? Lukt dat nog op de gebruikelijke manier of moet er verder gezocht worden naar nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Hoe voert de overheid daarin regie? Hoe vertaalt zich dat in de financiering van gebiedsontwikkeling en afspraken over risicodeling? Is de huidige wijze van aanbesteden en andere wetgeving daar op ingericht, bieden deze wel ruimte voor innovatie?
Tijdens deze conferentie waarin de volgende stap in die toenemende complexiteit aan de orde komt, zal het onderlinge gesprek niet alleen gaan over oplossingen. Bewustzijn van de nieuwe opgave en met elkaar zoeken naar de juiste vragen horen daar net zozeer bij.

12:00 Workshop 'Veilig naar school in de verdichte stad'

Naast bovenstaande drie conferenties willen we in de vorm van ateliers studenten de ruimte geven om na te denken over creatieve oplossingen hoe in een verder verdichtende stad kinderen veilig naar school kunnen gaan. In samenwerking met de Hogescholen Windesheim en Rotterdam vinden de ateliers plaats in respectievelijk Zwolle en Den Haag.
Op vrijdag 1 november worden de resultaten van deze activiteiten in een workshop gedeeld met daarin geïnteresseerde professionals uit ruimtelijke ordening, mobiliteit en inrichting en beheer van het openbaar gebied, en niet te vergeten het onderwijs zelf. Interesse? Laat het ons weten in het aanmeldformulier.

15:00 Verbeeldingsproject

Platform Stad zet als onderdeel van de Week van Ruimte en Mobiliteit in op een verbeeldingsproject. Dit doet Platform Stad door het betrekken van bewoners die plekken mogen kiezen in Den Haag en ontwerpers die de verbeelding daarop los laten. Met als afsluiting een bijeenkomst met experts en genodigden.

0:00 Aanmeldformulier (klik op tabblad)
  • alle activiteiten van de Week van Ruimte en Mobiliteit
  • conferentie 'Netwerkstad Nederland' (29 oktober 2019)
  • conferentie 'Stedenbaan Revisited – regionale woningbouwopgave' (30 oktober 2019)
  • conferentie 'De Verknoopte stad - gebiedsontwikkeling 3.0' (1 november 2019)
  • workshop 'Veilig naar school in de verdichte stad' (1 november 2019)
  • verbeeldingsproject Platform Stad

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van de congresdagen, dan kunt u zich via onderstaand formulier (vrijblijvend) aanmelden. U wordt dan op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. In de eerste week van september zal het programma met de definitieve tijden worden gepubliceerd op de website www.weekruimtemobiliteit.nl.

Meer informatie:

Bella Bluemink

Junior projectleider

06 12 82 45 11Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.