De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Wetenschappelijk en beleidsmatig is er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen voedsel(productie), (hernieuwbare) energie en (zoet)water in stedelijke regio’s. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties? Deze vraag staat centraal tijdens de expertmeeting op 10 oktober. Meld u snel aan en praat mee!

Wat kunt u verwachten?

VerDuS SURF en provincie Zuid-Holland nodigen u uit voor een expertmeeting over de Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad. Tijdens de bijeenkomst gaan wetenschappers en beleidsexperts op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau met elkaar in gesprek over:

  • Succesfactoren voor urban living labs rond de Water-Energie-Voedsel-nexus
  • Het opschalen van urban living labs
  • De potentie van de nexus: wat levert het kijken naar de samenhang tussen voedsel, water en energie op? Welke kansen liggen hier voor de toekomst?

Verbinden wetenschap, beleid en praktijk

Voor experts en strategen uit de praktijk biedt deze bijeenkomst de mogelijkheid om aan de hand van state-of-the-art wetenschap met onderzoekers en elkaar in gesprek te gaan over dé stedelijke opgaven van de toekomst. Op deze manier verbinden we wetenschap, beleid en praktijk met elkaar. Momenteel lopen er zeven Nederlandse onderzoeksprojecten naar de Water-Energie-Voedsel nexus binnen het Sustainable Urbanisation Global Initiative onderzoeksprogramma. De vraag wat de (beleids)praktijk kan met de (eerste) resultaten en inzichten van de onderzoeksprojecten staat centraal tijdens deze expert meeting.

Achtergrond

Over de betrokken wetenschappers

Wetenschappers in Nederland doen onderzoek naar nexus-vraagstukken in een zevental Europese projecten binnen het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF), van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). VerDuS is een samenwerkingsverband van NWO, regieorgaan SIA, Platform31 en de ministeries van BZK, IenW en EZK. Deze zeven VerDuS SURF-projecten maken tezamen met nog acht projecten in andere Europese landen deel uit van het programma ERA-NET cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative. Om een beeld te schetsen van de uiteenlopende SUGI onderzoeksprojecten is VerDuS SURF een interviewreeks gestart. Binnen deze reeks vertellen de zeven SUGI onderzoekersprojecten meer over hun onderzoek.

Toekomstagenda provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland loopt voorop in het doen van toekomstonderzoek naar de water-voedsel-energie-nexus. Dit toekomstonderzoek vindt plaats binnen het werkprogramma voor toekomstverkenningen van de provincie Zuid-Holland: de Toekomstagenda. De provincie organiseert in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners toekomstdialogen, ontwerpend onderzoek en inspiratie voor innovatie.

Samenwerking VerDuS en provincie Zuid-Holland

VerDuS SURF en Provincie Zuid-Holland werken nu samen om kennispartners en de stedelijke en regionale (beleids)praktijk samen te brengen met het doel:

  • kennis en inzichten van de SUGI onderzoeken te delen en hierop met elkaar te reflecteren;
  • stand van zaken van kennis op nexus-vraagstukken in stedelijk gebied in beeld te brengen voor de (beleids)praktijk (m.n. overheden, adviesbureaus en triple helix-organisaties);
  • toekomstonderzoek naar de samenhang tussen water-, voedsel- en energievraagstukken te voeden en aan te scherpen met de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten;
  • te bouwen aan het Nederlandse netwerk van wetenschap, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties rondom de nexus-thematiek.
Map for Spaces Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, Den Haag
Alex schroder nexus internal thumb small 1568213442

De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties? Lees meer

9:30 Inloop met koffie
10:00 Welkomstwoord
10:15 Kennismaking en update SUGI projecten

door Barbara Heebels en Marloes Hoogerbrugge van Platform31

10:30 Presentaties SUGI onderzoekers

Diederik van Duuren, PhD-onderzoeker van Maastricht University presenteert zijn bevindingen als actie-onderzoeker van het living lab SUPERLOCAL in Parkstad Limburg. Doel is om zowel bij te dragen aan klimaatadaptatie als aan de vermindering van het gebruik van water en energie onder andere door het creëren van een gesloten watersysteem.

Chelsea Kaandorp, PhD-onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, onderzoekt de effecten van de warmtetransitie in Amsterdam op voedsel, water en energiestromen – lokaal en op hogere schaalniveaus. Ze brengt de verschillende stromen in tijd en ruimte in kaart en kijkt hoe verschillende transitiestrategieën hier invloed op hebben. Daarnaast gaat haar onderzoek in op de sociale en organisatorische aspecten van de warmtetransitie. Specifiek voor Amsterdam-Noord verkent Chelsea hoe stakeholders en bewoners betrokken kunnen worden bij alternatieve energievoorzieningen en verduurzamingsmaatregelen.

11:00 Pauze
11:15 Presentaties SUGI onderzoekers

Nick ten Caat, PhD-onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, evalueert wat het terugbrengen van voedsel naar de stad kan betekenen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In een experiment gesitueerd in Kattenburg berekent hij wat het combineren van een varkenshouderij en een kas in een stadblok oplevert qua voedsel,- water en energiebesparing. Meer concreet: welke winst zou er te behalen zijn als varkens de voedselresten van buurtbewoners opeten en als zij vervolgens de varkens weer opeten? Hiermee hoopt hij het huidige denken over CO2 reductie – waarbij onze voedselvoorziening nog nauwelijks wordt meegenomen – te verbreden.

Rachel Greer, PhD-onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoekt hoe je voedsel kunt produceren op een minder verspillende manier. Ze onderzoekt hoe afval als grondstof voor de lokale productie van voedsel kan worden gebruikt en welke effecten dit heeft op voedsel- en energiestromen. In Blue City, dé circulaire hub in Rotterdam, bekijkt ze op welke manieren afval kan worden gebruikt bij de productie van voedsel. Daarnaast verkent ze specifiek voor circulaire catering hoe ondernemers en andere stakeholders beter met elkaar kunnen worden verbonden (in English).

11:45 Praktijkpanel met lokale, regionale en nationale beleidsmakers
12:15 Zaaldebat (in English)

met de SUGI onderzoekers over de eerste resultaten, ervaringen met urban living labs, opschaling en potentie van de nexus aanpak voor de toekomst

12:45 Netwerklunch
14:00 Einde bijeenkomst