Wat werkt in…aanpak en opvang van verwarde personen

Uit de corporatiemonitor 2017 van Aedes blijkt dat 80 procent van de corporaties een toename van agressie en verward gedrag richting hun medewerkers signaleert. Het landelijk aantal registraties van overlast door personen met verward gedrag bij de politie nam tussen 2011 en 2015 toe van 40.000 naar 65.000 (ongeveer 6 procent van alle meldingen). Volgens Aedes wordt deze toename veroorzaakt door het rijksbeleid dat mensen stimuleert om langer zelfstandig thuis te laten wonen in combinatie met de decentralisaties in het sociaal domein. Maar wie is nou eigenlijk die ‘verwarde persoon’? Waarom nemen de aantallen toe in corporatiebezit? Hoe kan een corporatie in beeld krijgen wat de problematiek is in haar complexen? Wat kunnen partijen doen om beter en preventiever in te spelen op overlast en opvang van verwarde personen? Wat werkt wel en wat werkt niet? En welke rol kan de corporatie spelen in deze aanpak?

In de themabijeenkomst ‘Wat Werkt in… aanpak en opvang van verwarde personen’ op 31 mei in Utrecht willen we met u op zoek naar antwoorden op deze vragen en analyseren we verschillende werkwijzen van de partners van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk.

Dé verwarde persoon?

Aanpak en opvang van verwarde personen is de laatste jaren een veelbesproken maatschappelijk probleem. Maar bestaat dé verwarde persoon eigenlijk wel? ‘Verward persoon’ is een verzamelterm van de politie. De definitie die zij hanteert is: ‘eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijk verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont, waarmee hij zichzelf of enig ander in gevaar brengt of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid’. Het kan gaan om psychiatrische patiënten, ouderen met dementie of personen met problematisch middelengebruik. Bij een confrontatie met verwarde personen moet de politie- of corporatiemedewerker steeds een afweging maken om zelfstandig op te treden of om een beroep te doen op de geestelijke gezondheidszorg. De politie heeft geen wettelijke bevoegdheid om een verwarde persoon vast te houden en niet elke overlastgever kan overgedragen worden aan een zorgorganisatie. Een eenduidige aanpak is er nog niet, maar in diverse gemeenten wordt geëxperimenteerd met interventies en samenwerkingsverbanden.

Aanmelden

Wilt u meer weten over dit thema? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar David Louwerse. We nodigen u van harte uit om dit bericht te delen met geïnteresseerde collega’s binnen uw organisatie!

Map for Utrecht
 dsc3171 internal thumb small 1525269767

Wat werkt in…aanpak en opvang van verwarde personen

Aanpak en opvang van verwarde personen is de laatste jaren een veelbesproken maatschappelijk probleem. Maar bestaat dé verwarde persoon eigenlijk wel? De themabijeenkomst ‘Wat Werkt in… aanpak en opvang van verwarde personen’ gaat in op dit thema. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar David Louwerse: David.Louwerse@platform31.nl.