Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Gezond in… (Platform31 en Pharos) en RIVM starten de tweede leerkring gezondheid & ruimte. Doel is gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidsachterstanden terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen.

De zorg voor een gezonde leefomgeving is steeds vaker prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming en bevordering. De nieuwe Omgevingswet verbindt maatschappelijke opgaven aan de fysieke leefomgeving. In de leerkring gezondheid en ruimte delen professionals uit de verschillende domeinen – gezondheid, sociaal en fysiek – ervaringen en verkennen mogelijkheden om op inhoud en proces stappen te zetten.

Programma

Agenderen, visieontwikkeling en planvorming staan centraal in de twee leerkringdagen. We gaan in op het agenderen van gezondheidsachterstanden in ruimtelijke planvorming. Hoe komt dit thema op de bestuurlijke en politieke agenda, wat is definitie en afbakening, wat zijn urgenties en opgaven, wie zijn stakeholders en hoe geef je de samenwerking vorm? De volgende stap is te komen tot een gedragen visie op ruimte en gezondheid en de vertaling hiervan in een strategie en concrete projecten. Wat hierbij helpt is een tussentaal om vanuit verschillende domeinen aan deze opgave te werken. Daarnaast we de diepte in op het niveau van planvorming. Focus is de bijdrage aan de aanpak van gezondheids-achterstanden en het bereik van deze doelgroep. We zoomen in op inhoud en proces van praktijkvoorbeelden. Gezamenlijk maken we succesvoorwaarden inzichtelijk, bouwen we aan een handelingskader en werken we aan de benodigde tussentaal voor het domeinoverstijgend samenwerken.

Doelgroep

De leerkring is bedoeld voor gemeenteambtenaren van de domeinen fysieke (ruimtelijk) en sociaal (maatschappelijke ontwikkeling, gezondheid, GGD). Deze leerkring legt de focus op ambtenaren die op een strategisch niveau werkzaam zijn binnen dit domein. Om de werkwijze in de dagelijkse praktijk te kunnen implementeren, zijn per organisatie ten minste een medewerker uit het fysieke domein en een medewerker uit het sociale domein betrokken. Een medewerker van de GGD van de desbetreffende gemeente kan als derde persoon vanuit deze gemeente aan de leerkring deelnemen, evenals een waterschap of andere discipline. De leerkring wordt waar nodig aangevuld met professionals die op andere niveaus of bij andere organisaties werkzaam zijn, zoals provincies, Rijk of kennisinstellingen.

Kosten

750 euro per gemeente voor twee deelnemers.

Map for
Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer