Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Waarom?

Gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen gaan in het programma Stedelijke Transformatie aan de slag om binnenstedelijke gebiedstransformaties te versnellen en op te schalen. Dat is noodzakelijk vanwege de omvangrijke woningbouwopgave en tal van andere maatschappelijke opgaven. Tijdens het jaarcongres krijgt u praktische voorbeelden en handvatten en deelt u kennis en ervaring met andere professionals.

Wat gaan we doen?

U gaat aan de slag met concrete casussen waarin u kijkt naar de opgaven bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in steden en dorpen. U krijgt praktische voorbeelden, handvatten en mogelijkheden om verder te gaan met uw eigen transformatieproject. Onderaan de pagina ziet u een eerste overzicht van de themasessies.

Jop Fackeldey (voorzitter fysieke pijler G32, wethouder Lelystad) vertelt meer over het programma Stedelijke Transformatie en de meerwaarde voor deelnemers. Keynote Peter van der Gugten (directeur Heijmans Vastgoed) geeft aan de hand van concrete binnenstedelijke gebiedstransformaties handvatten hoe je tot crisisbestendige afspraken tussen overheid en marktpartijen komt, hoe je ambities vasthoudt en de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk een impuls aan de stad geeft.

Collage-sprekers
Jop Fackeldey (door Fotostudio Wierd), dagvoorzitter Martijn de Greve en keynote Peter van der Gugten

Voor wie?

Voor gemeenten, marktpartijen en andere partijen die werken aan transformatieprojecten.

Aanmelden! 

Meld u hier alvast aan voor het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’. Houd de website in de gaten of volg ons op Twitter voor meer informatie.

Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en leden van Neprom, Bouwend Nederland, IVBN. Zo niet, dan betaalt u 150 euro (ex. BTW).

Themasessies

In themasessies bespreken we belangrijke vraagstukken waar u bij gebiedstransformatie mee te maken krijgt. Deze themasessies zijn tot nu toe bevestigd:

A. Financieel economische arrangementen – lessen uit de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en ervaringen uit Utrecht
Damo Holt (Rebel) en Sander van Schijndel (OMU)
Binnenstedelijke gebiedstransformatie gaat vaak gepaard met grote voorinvesteringen. Vanuit gemeenten kunnen deze investeringen steeds minder worden (voor)gefinancierd, mede vanwege een minder actief grondbeleid. Vaak is er ook een situatie van sterk versnipperd particulier bezit. Deze combinatie vraagt om een strategie waarin publieke en private investeerders elkaar vinden in integrale oplossingen met zowel financieel als maatschappelijk rendement. Maar hoe moet zo’n systeem er uit zien? Vanuit de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is er gezocht naar nieuwe financieel-economische arrangementen. Deze lessen en de ervaringen in Utrecht van de Ontwikkelingsmaatschappij (OMU) delen we.

B. Afspraken bij samenwerkingen
Anne Marie Ferwerda (HabrakenRutten) en Ruben Vlaander (Omgevingsdienst regio Arnhem)
Bij gebiedsontwikkelingen spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Heldere afspraken aan het begin van het traject maken het proces inzichtelijk, navolgbaar en rechtszeker. In deze sessie beschouwen we een aantal verschillende mogelijkheden waarop afspraken gemaakt kunnen worden om het samenwerkingsproces in zowel informele als formele procedures soepel te kunnen doorlopen.

C. Gebiedstransformaties tenderen: hoe doe je dat?
Roger Kersten (AKRO) en Jan Brugman (Rijswijk)
Bij gebiedsontwikkeling gaat het niet om de aanbesteding van een product maar om het zoeken en selecteren van een private partner in een proces. Complexe projecten vragen om flexibiliteit. Een nieuwe manier van werken zou ook het proces en de woningproductie kunnen versnellen. Tijdens de sessie wordt de geschiedenis van het aanbesteden kort toegelicht. Aan de hand van een casus van de gemeente Rijswijk gaan we het gesprek aan over een andere manier van het zoeken van een partner bij gebiedsontwikkelingen.

D. Parkeren en mobiliteit
Hillie Talens (CROW) en Arnaud Treuren (ERA Contour)
Het realiseren van parkeervoorzieningen kan kosten met zich meebrengen bij gebiedsontwikkelingen. De parkeerbehoefte is erg afhankelijk van locatie, doelgroep en alternatieven voor de beschikbare mobiliteit. We laten zien welke nieuwe kennis er beschikbaar is rondom de andere vormen van mobiliteit en daarmee de parkeerbehoefte, waardoor de parkeernormen bijgesteld kunnen worden. Aan de hand van een aantal recente voorbeelden verkennen we mogelijkheden.

E. Kansen binnen milieuregelgeving
Jeroen van Broekhoven (Rho adviseurs) en Adrie Matthijssen (gemeente Roosendaal)
Milieuregelgeving kan ontwikkelingen in de weg staan. Normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en/of geur zijn strikt, maar er zijn ook mogelijkheden om hier bestuurlijk in af te wegen. Het blijkt in de praktijk vaak erg mee te vallen, als er maar slim wordt omgegaan met de regels. Aan de hand van een casus kijken we hoe de milieubelasting op een locatie speelt en hoe je aan verschillende knoppen kunt draaien om de ruimte in de regels te vinden.

F. Planschade
Arjan Bregman (IBR, vanuit juridische expertpool RVO)
Planschade kan een grote post zijn bij stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast kan de angst voor planschade verlammend werken bij gemeente en initiatiefnemer. Indien (mogelijke) belanghebbenden dreigen met planschade, is de kans op vertraging erg groot. We bespreken hoe planschade goed gemanaged kan worden aan de hand van een aantal voorbeelden.

G. Flexibele bestemmingsplannen
Dorine Cleton (Cleton&Com)
Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk dat bestemmingsplannen enige flexibiliteit hebben. Als alles in beton is gegoten, dan heb je de vertraging ingebouwd zodra sprake is van een kleine wijziging. Hoe doe je dat goed? Waar moet je aan denken? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit?

H. Veranderingen met de Omgevingswet
Sarah Ros (Ros bestuursadvies) en Friso de Zeeuw (TU Delft)
Hoe beïnvloedt de Omgevingswet (inclusief de aanvullingswet grondeigendom) het proces van gebiedsontwikkeling? In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Waar moet of kan je nu al op anticiperen om deze overgang in (dan) lopende gebiedstransformaties soepel te laten verlopen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan Sarah Ros en Friso de Zeeuw dieper in op dit vraagstuk.

I. Rol cultuurhistorie bij ruimtelijke plannen
Frank Buchner (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Thijs van Heusden (gemeente Deventer), Andries Geerse (We Love The City)
Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties speelt cultuurhistorie vaak alleen een rol als er erfgoed in het geding is. Het tijdig meenemen van cultuurhistorische randvoorwaarden kan bijdragen aan het risicomanagement van een project. Maar er is meer mogelijk. Door de ontstaansgeschiedenis van een gebied goed te gebruiken in de visie en het ontwerp, ontstaan er aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen. Aan de hand van het Havenkwartier in Deventer verkennen we de mogelijkheden.

J. Participatie
Marte Kappert en Anita van de Looij (Programma Aan de slag met de Omgevingswet)
Binnenstedelijke transformatie vraagt om goede interactie met zittende bedrijven, bewoners, en andere gebruikers van het gebied. Zij hebben veel verschillende belangen. Door zo snel mogelijk samen aan tafel te gaan, vergroot je de kwaliteit van oplossingen en vergroot de acceptatie voor plan en proces. Het biedt verschillende perspectieven, kennis en creativiteit, die de waarde van je plan vergroten. Op basis van de Inspiratiegids Participatie bespreken we hoe participatie slim ingezet kan worden bij gebiedstransformaties.

K. Versnipperd grondeigendom: inzet stedelijke kavelruil
Theo Aquarius (Ministerie BZK) en Rosseel van den Broek (Leiden)
In de sessie wordt een toelichting gegeven op de gedachte achter de mogelijkheden van Stedelijke Kavelruil en inzicht geboden in de ervaringen van de 10 pilots die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de casus Lammenschansgebied met de lessen die gaan over stedelijke kavelruil, maar ook over stedelijke transformatie in zijn algemeenheid bij versnipperd eigendom. Op basis van deze ervaringen gaat u in gesprek over de kansen en mogelijkheden van stedelijke kavelruil in uw eigen praktijk.

L. Jane’s Walk – een wandeling door Eemhaven
Door Wijkadvies
Jane’s Walk is een onafhankelijk initiatief dat zo veel mogelijk verschillende meningen en ideeën wil toevoegen aan discussies over de stad, de wijken en de betrokkenheid van burgers. Dit gebeurt op basis van het gedachtegoed van urbaniste en schrijfster Jane Jacobs door mensen aan te moedigen naar buiten te gaan en hun wijken te ontdekken. Aan de hand van dit principe maken we een wandeling door de Eemhaven om te zien wat zo’n wandeling kan toevoegen aan de discussie over de buurt. Onderweg komen we langs de nieuwbouw van Puntenburg en het Eemplein (2014), en te plannen nieuwbouw aan de Eemhaven (gerealiseerd op de oude volkswijk ’t Sasje), als ook de oude industrie van Erdal en Prodent en de wijken Jeruzalem en Jericho (1952).

M. ‘Nieuwe’ instrumenten en samenwerkingsvormen bij gebiedstransformaties – lessen uit de internationale praktijk
Erwin Heurkens en Tom Daamen (TU Delft)
Gebiedstransformaties zijn een internationaal fenomeen. Ondanks dat samenwerkings-, financierings- en contractvormen vaak context-specifiek zijn, kunnen principes van deze instrumenten behulpzaam zijn voor de Nederlandse praktijk. Door middel van lessen uit gebiedsontwikkeling cases uit Amerika en Engeland wordt de mogelijke toepassing van deze ‘nieuwe’ instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformaties verkend. Deze interactieve sessie biedt deelnemers concrete instrumenten en vernieuwde inzichten om gebiedstransformaties aan te sturen en te realiseren.

N. Versnellen van gebiedstransformatie in het oude Lelycentre
Janneke van Eerde (Lelystad), Ronnie Zijp (Lelystad), Peter Krol (vertegenwoordiger kantooreigenaren), Adri Dorrestein (expertteam Versnellen) en Jos Feijtel (expertteam Versnellen)

Hoe kun je een gebied met 40.000 m2 leegstaande kantoren transformeren naar een woonwijk? Op deze vraag krijgt u het antwoord in de workshop Versnellen van gebiedsontwikkeling in het oude Lelycentre. De gemeente Lelystad heeft met behulp van het expertteam in een interactief proces met kantooreigenaren een integraal plan ontwikkeld. Een plan dat zich naast de transformatie van de kantoren ook richt op het herinrichten van de buitenruimte. Het Expertteam Versnellen helpt de processen bij lokale overheden te versimpelen en versnellen om hen daarmee te laten werken in de geest van de omgevingswet. Bent u klaar voor versnelling binnen gebiedsontwikkeling, sluit dan aan bij deze workshop!

O. Kansen revolverend fonds t.b.v. voorinvesteringen gebiedstransformatie
Jan Fokkema (NEPROM) en Thimmo van Garderen (BNG Bank)
Een revolverend fonds is een middel dat ingezet kan worden voor omvangrijke en langjarige voorinvesteringen ten behoeve van binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zeer recent gaf minister Ollongren tijdens een overleg met de Tweede Kamer aan dat zij voornemens is een dergelijk revolverend fonds te gaan opzetten, in het verlengde van één van de aanbevelingen uit de Samenwerkingstafel Middenhuur. Een dergelijk fonds kan aangewend worden voor de uitkoop van bedrijven, sloop en sanering, maar ook voor flankerende investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid. Kenmerk van zo’n fonds is dat het geld op termijn ook weer terug moet komen. Het is geen subsidie. Tijdens deze cocreatie sessie bespreken we met elkaar onder welke condities een dergelijk fonds zou kunnen helpen bij het versnellen en opschalen van binnenstedelijke gebiedstransformaties en hoe een dergelijk fonds vormgegeven en ingericht kan worden. Ook is van belang criteria te formuleren waar gebiedsontwikkelingen aan zouden moeten voldoen om voor funding vanuit zo’n fonds in aanmerking te komen.

P. Transformeren met een omgevingsplan
Monique Arnolds, programmamanager implementatie Crisis- en Herstelwet (Ministerie van BZK)
Hoe transformeer je met een omgevingsplan, via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte? In de afgelopen jaren zijn hier tal van experimenten mee gedaan, die bijgedragen hebben aan een andere manier van plannen maken. Monique Arnolds, programmamanager Implementatie Crisis-en Herstelwet zal met een aantal praktijkvoorbeelden de mogelijkheden van transformeren via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte toelichten.

Programma Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen

Op de Dag van de Stad op 30 oktober 2017 gingen het ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN, Platform31 en de TU Delft van start met het programma Stedelijke Transformatie om woningbouw in bestaande steden te stimuleren en te versnellen. In het programma richten we ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken ruimte voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk spelen we in op actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Met het programma Stedelijke Transformatie gaan we:

Meer informatie vindt u op: ‘Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen’.

Logo's stedelijke transformatie
Map for De Rijtuigenloods: Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort
Hh 7093910 lr internal thumb small 1510154384

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Deze middag is bedoeld voor alle partijen die meedoen aan het programma Stedelijke Transformatie of interesse hebben om hieraan mee te doen. Omdat dit de eerste bijeenkomst is, is er voldoende ruimte voor ontmoeting. Lees meer

12:00 Inloop met lunch
13:00 Welkom door dagvoorzitter Martijn de Greve
13:10 Keynote door Peter van der Gugten (directeur Heijmans Vastgoed)
13:30 Toelichting op programma Stedelijke Transformatie door Jop Fackeldey (voorzitter fysieke pijler G32)
13:50 Eerste ronde themasessies

A. Financieel economische arrangementen – lessen uit de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en ervaringen uit Utrecht
Damo Holt (Rebel) en Sander van Schijndel (OMU)

B. Afspraken bij samenwerkingen
Anne Marie Ferwerda (HabrakenRutten) en Ruben Vlaander (Omgevingsdienst regio Arnhem)

C. Gebiedstransformaties tenderen: hoe doe je dat?
Roger Kersten (AKRO) en Jan Brugman (Rijswijk)

D. Parkeren en mobiliteit
Hillie Talens (CROW) en Arnaud Treuren (ERA Contour)

E. Kansen binnen milieuregelgeving
Jeroen van Broekhoven (Rho adviseurs) en Adrie Matthijssen (gemeente Roosendaal)

F. Planschade
Arjan Bregman (IBR, vanuit juridische expertpool RVO)

G. Flexibele bestemmingsplannen
Dorine Cleton (Cleton&Com)

H. Veranderingen met de Omgevingswet
Sarah Ros (Ros bestuursadvies) en Friso de Zeeuw (TU Delft)

I. Rol cultuurhistorie bij ruimtelijke plannen
Frank Buchner (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Thijs van Heusden (gemeente Deventer), Andries Geerse (We Love The City)

J. Participatie
Marte Kappert en Anita van de Looij (Programma Aan de slag met de Omgevingswet)

K. Versnipperd grondeigendom: inzet stedelijke kavelruil
Theo Aquarius (Ministerie BZK) en Rosseel van den Broek (Leiden)

L. Jane’s Walk – een wandeling door Eemhaven
Door Wijkadvies

M. ‘Nieuwe’ instrumenten en samenwerkingsvormen bij gebiedstransformaties – lessen uit de internationale praktijk
Erwin Heurkens en Tom Daamen (TU Delft)

N. Versnellen van gebiedstransformatie in het oude Lelycentre
Janneke van Eerde (Lelystad), Ronnie Zijp (Lelystad), Peter Krol (vertegenwoordiger kantooreigenaren), Adri Dorrestein (expertteam Versnellen) en Jos Feijtel (expertteam Versnellen)

O. Kansen revolverend fonds t.b.v. voorinvesteringen gebiedstransformatie
Jan Fokkema (NEPROM) en Thimmo van Garderen (BNG Bank)

P. Transformeren met een omgevingsplan
Monique Arnolds, programmamanager implementatie Crisis- en Herstelwet (Ministerie van BZK)

15:00 Pauze
15:25 Tweede ronde themasessies
16:30 Terugkoppeling van de dag
17:00 Einde met borrel

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.