Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours


Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met praktische problemen. Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, zetten we de Praktijkreeks Flexwonen op. Bent u erbij?

Programma

Veel is al bekend over flexwonen, daar gaan we kort op in. In een reeks webinars lichten we drie nieuwe thema’s er. Daarnaast kunnen woningcorporaties bij elkaar kijken hoe flexwonen in de praktijk is gerealiseerd in de flextour. De gehele Praktijkreeks Flexwonen bestaat uit vier webinars en drie flextours.

U kunt zich bovenaan deze pagina voor een of meerdere webinars/flextours aanmelden.

Webinars

Flexwonen, interessant… maar waar dan? (RVO en ministerie van BZK)

Woensdag 29 september | 9.30 – 11.00 uur

Sprekers:

  • Jurgen Arts (Expertteam Woningbouw/Zayaz)
  • Tom van Tuijn (Tom van Tuijn Stedenbouw),
  • Harald Mooij (MOOIJ a r c h i t e c t u u r/en NUN)
  • Martin Tillema (Kadaster)

Veel corporaties en gemeenten lopen aan tegen beperkte ruimte voor nieuwe woningen. In dit webinar gaan we op zoek naar locaties. Door met andere ogen naar de gebouwde omgeving te kijken, blijken er veel meer interessante locaties te zijn voor flexwonen dan nu gezien en benut worden. We laten inspirerende voorbeelden zien en demonstreren nuttige tools.

De businesscase (Aedes, Platform31)

Vrijdag 8 oktober | 9.30 – 11.00 uur

Onder leiding van: Maarten Georgius (Aedes) en Frank Wassenberg (Platform31)

Sprekers:

  • Ron Jeuriëns, Woonbedrijf Eindhoven
  • Ronny Angelier, VechtWonen
  • Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen

In dit webinar richten we ons op de businesscase van verplaatsbare woningen specifiek bij corporaties. Hoe bereken je kosten en baten, en wat zijn mogelijkheden om deze beter in balans te brengen? Aan welke knoppen kun je draaien? Hoe spreid je risico’s, maak je afspraken over garanties en herlocaties. Wat is de rol van de verschillende partijen hierin. Twee corporaties lichten hun businesscase toe.

Draagvlak en weerstand overwinnen (ministeries van J&V en BZK, COA, IND, Leger des Heils, Platform31)

Woensdag 3 november 2021 | 9.30 – 11.00 uur

Nieuwe ontwikkelingen stuiten dikwijls op weerstand bij buurtbewoners. Dat geldt te meer bij huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, ex-dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, maar ook studenten. Hoe kun je weerstand overwinnen, of beter nog: voorkomen? Hoe creëer je begrip in plaats van tegenstand voor je flexproject? Met voorbeelden van huisvesting van twee verschillende doelgroepen.

Flexwonen in dorpen (Platform31 en ministerie van BZK)

Woensdag 1 december | 9.30 – 11.00 uur

Overal in het land vinden we flexibele woonoplossingen: in steden en dorpen, in de Randstad en in het Randland, in krappe woningmarkten en in ruime. In deze sessie kijken we naar flexwonen op het platteland (dorpen, landelijk gebied). Argumenten, werkwijzen en doelgroepen verschillen onderling, en in vergelijking met een stad. Welke vernieuwende woonoplossingen zijn mogelijk in kleinere gemeenten?

Ruud Dorenbos, Frank Wassenberg (Platform31) en Judith Hurks en Michelle van Dijk (ministerie van BZK) bereiden deze sessie voor. Aan bod komen aansprekende voorbeelden uit heel het land, gericht op verschillende groepen bewoners (zoals jongeren; senioren; arbeidsmigranten; of een mix). Wat kan er, wat zijn ervaringen, hoe realiseer je het, en is het betaalbaar?

Flextour voor én door woningcorporaties (Aedes en Platform31)

Na de drie webinars volgen drie flextours. Dat zijn bezoeken ter plaatse. Deze zijn bedoeld en enkel toegankelijk voor woningcorporaties, die bij elkaar kijken en ervaringen delen met flexwonen in de praktijk. Corporaties kunnen zich voor één of meer flextours inschrijven.

De flextours zijn telkens ’s middags van 12.30 – 16.00 uur:

  1. Flextour 17 november 2021 (De Alliantie, Amsterdam)
  2. Flextour 9 december 2021 (Ons Doel, Leiden)
  3. Flextour 13 januari 2022 (Zayaz, Den Bosch)


Map for

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer