Conferentie Netwerkstad Nederland

Nederland staat voor een grote uitdaging. Er moeten in 11 jaar tijd 1 miljoen huizen bij komen om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. Mensen willen daarnaast wonen in een prettige omgeving die gezond, groen én bereikbaar is. Hoe gaan in de toekomst wonen, mobiliteit en een fijne leefomgeving hand in hand? Het Rijk heeft met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een beeld geschetst waarin het onze steden en regio’s wil versterken en aan elkaar wil verbinden met genoeg ruimte voor het landschap. Maar hoe maken we dat gezonde en bereikbare netwerk van steden? Hoe kunnen stedelijke ov-knooppunten binnen het netwerk versterkt worden én wat betekent dat voor de verdichting binnen steden en de spreiding van de woningbouwopgave in Nederland?

Er staat een hoop te veranderen in ons stedelijk gebied door de opgaven die er liggen op de terreinen van woningbouw, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de energietransitie. Hoe verzilveren we, op een klein oppervlak, de kansen die deze veranderingen bieden? Hoe kan Nederland functioneren als een groot netwerk om internationaal mee te kunnen spelen met andere grote metropoolregio’s? Als we samen slimme oplossingen bedenken voor deze gecombineerde opgave, dan kan Nederland wereldwijd koploper ‘Sterke en gezonde steden’ worden. Daar gaat het over op woensdag 27 november. Gemeenten, provincies, ministeries en ook architecten, wetenschappers, vervoerders, én marktpartijen: u komt ze allemaal tegen op de conferentie Netwerkstad Nederland. Laat u inspireren door internationale vergelijkingen, interessante studies, nieuwe vormen van samenwerking en innovatieve aanpakken. Neem de tijd om te leren van én kennis te maken met andere ruimtelijke en mobiliteitsprofessionals!

Aansprekende workshops en prikkelende discussies

Het dagprogramma bestaat uit twee plenaire sessies waarin we de verstedelijkingstrategie centraal zetten en de bijpassende ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken aan elkaar koppelen. Tussendoor zoeken we tijdens twee workshoprondes de verdieping op en kijken we naar verschillende perspectieven op Netwerkstad Nederland. Hier maakt u bijvoorbeeld kennis met leefbaarheidsvraagstukken, de internationale positionering van Nederland, een verdieping op het polycentrische netwerk óf u gaat in ateliersetting aan de slag met vraagstukken over de stedelijke toekomst van Nederland.

Plenair programma

09:30 – 11:00: De Analyse
Gespreksleider: Peter van der Geer (Debat.NL)

Carolien Gehrels (directeur Europa Grote Steden, Arcadis) zal zich richten op de grote trends die steden beïnvloeden, hoe steden daar verschillend mee omgaan, het belang van schaal en hoe steden daar zelf en met hun stedelijke omgeving mee omgaan.

Emiel Reiding (Programmadirecteur NOVI, Ministerie van BZK) legt de focus op hoe de NOVI instrumenteel kan zijn om in de omgang met de uitdagingen waarvoor Nederland staat als Rijk, provincies en gemeenten met maatschappelijke partijen slagen te maken.

Karst Geurs (Hoogleraar Transport Planning, TU Twente) gaat vooral in op het samenspel tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit in de verstedelijkingsopgave van Netwerkstad Nederland om een internationaal concurrerende positie te kunnen behouden.

Marleen Bosma (hoofd onderzoek en strategisch advies, Bouwinvest) bouwt voort op onderzoek naar het belang van leefbaarheid voor het vestigingsmilieu en daarmee ook voor de investeringsbereidheid in verstedelijking. Zijn er adviezen waar een metropool op kan inzetten om de leefbaarheid te versterken?

Deelsessies

De deelsessies zijn onderverdeeld in vier thema’s: Internationaal perspectief, Leefbaarheid, Het Netwerk en Atelier knooppunten Nederland in Europese context.

De deelsessies bestaan uit twee rondes. Met uitzondering van het atelier, bent u in de gelegenheid om in de ochtend en middag een sessie van een ander thema bij te wonen.

Internationaal Perspectief
Netwerkstad Nederland concurreert met internationale metropoolregio’s. Wat leert een vergelijking met de snelgroeiende steden in China voor onze stedelijke ontwikkeling? Daarnaast moet de metropoolregio een interessante vestigingslocatie voor internationale bedrijven zijn, hoe bereiken we dat?

 • 11:30 – 12:45 uur
  Ronde 1: Investeringen in verstedelijking, de ongekende schaal van Chinese steden
  Daan Roggeveen (oprichter MORE Architecture) en Stephan Petermann (AMO Associate, OMA – visiting professor at Chinese Academy for Fine Arts) nemen hun ervaringen uit China mee naar Nederland. Ze maken een vergelijking tussen de Chinese megasteden en de groeiende aandacht voor een vitaal platteland en de Nederlandse benadering over verstedelijking en de verbinding van stad en platteland.
 • 13:45 – 15:00 uur
  Ronde 2: Netwerkstad internationaal vestigingsmilieu
  Hoe heeft het samenspel van ruimte en mobiliteit invloed op de kwaliteit van het vestigingsmilieu? Marcel Michon (partner Buck Consultants International) licht toe hoe de Netwerkstad bij kan dragen aan de vestigingsvoorwaarden voor internationaal georiënteerde bedrijven. Daarnaast wordt vanuit dat perspectief door Martijn Kooijman (senior beleidsmedewerker economie gemeente Amsterdam) de visie op Amsterdam als onderdeel van Netwerkstad Nederland besproken.

Leefbaarheid
In de verdichtende stedelijke omgeving lijkt het steeds lastiger om leefbaarheid te kunnen garanderen. Leefbaarheid bestaat uit uiteenlopende aspecten, van groen tot veiligheid en van bereikbaarheid tot voorzieningen. Deze deelsessies besteden aandacht aan verschillende scenario’s met oog voor leefbaarheid en aan een veilige schoolomgeving voor de nieuwe generaties.

 • 11:30 – 12:45 uur
  Ronde 1: Scenario’s voor leefbaarheid in Netwerkstad Nederland
  In een actieve werksessie leidt David Hamers (senior onderzoeker Stedelijk Gebied, PBL) u langs de vier PBL scenario’s voor de stedelijke ontwikkeling binnen een leefbare netwerkstad. Hoe gaat u leefbaarheid integreren in de discussies die plaatsvinden binnen uw eigen organisatie?
 • 13:45 – 15:00 uur
  Ronde 2: Workshop veilig schoolomgeving in een verdichtende stad
  In de context van de verdichtende stad en de intensivering van mobiliteit, wordt gekeken naar hoe kinderen op een veilige manier naar school kunnen bewegen. Resultaten van studentenateliers van de Hogescholen Windesheim en Rotterdam worden hierbij toegelicht en deelnemende professionals worden uitgedaagd om met elkaar de toepasbaarheid van de door studenten geformuleerde ideeën te bespreken.

Het Netwerk
Het netwerk van ruimtelijke ordening bevat niet alleen stedelijke ontwikkeling, ook watersystemen en infrastructuur zijn van belang voor de Netwerkstad. Deze twee deelsessies besteden aandacht aan hoe water en stedelijke ontwikkeling, en mobiliteit en stedelijke ontwikkeling integraal benaderd kunnen worden.

 • 11:30 – 12:45 uur
  Ronde 1: Netwerkstad en de lange termijn uitdaging van het water
  Mark Niesten en Ferdinand Diermanse (senior adviseur/onderzoeker, Deltares) nemen u mee in het belang van het management van watersystemen. Lange termijnkeuzes met betrekking tot de inrichting van het stedelijke gebied zijn van belang met het oog op de zeespiegelstijging.
 • 13:45 – 15:00 uur
  Ronde 2: Hoofdnetwerk: onderlinge relatie ruimtelijke ordening
  Een integrale en goed onderling afgestemde benadering van ruimtelijke ordening en mobiliteit is van belang voor het slagen van de metropoolregio Netwerkstad Nederland. Margot Weijnen (wetenschappelijk directeur Next Generation Infrastructure en hoogleraar aan TU Delft) licht toe hoe Nederland als één polycentrische stad zou moeten functioneren en gaat met u het gesprek aan.

Atelier: Netwerkstad Nederland, de kansen bij verschuiving van vliegen naar spoor

 • 11:30 – 15:00 uur, met lunchpauze
  Ronde 1 en ronde 2
  Netwerkstad Nederland functioneert in een veel bredere internationale context. In dit atelier dat begeleid wordt door Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool) gaat u aan de slag met de vraag of en hoe de substitutie van vliegen naar spoor kansen gaat bieden voor de verstedelijkingsopgaven binnen Netwerkstad Nederland. De ambitie is uitgesproken om het vliegverkeer op korte afstanden terug te dringen en daar in te zetten op het OV.
  Internationaal treinverkeer is gebaat bij snelle verbindingen en dus een beperkt aantal stations. De steden die aangedaan worden, krijgen daarmee een andere positie in het stedelijk netwerk. Waar liggen nog meer kansen en wat gaat dat steden en regio’s bieden?

Plenair programma

15:30 – 17:00: De Agenda
De drie afsluitende sprekers van de conferentie Netwerkstad Nederland zijn:

Jan Jaap de Graeff (voorzitter RlI) richt zich op het belang van een bredere blik op de transitieopgaven voor Netwerkstad Nederland. Het gaat niet alleen over stad, het gaat ook over het landelijk gebied. Binnen de groene Metropool dient de relatie tussen stad en landelijk gebied verder doordacht te worden, omdat meerdere uitdagingen alleen in samenhang op te pakken zijn.

Ed Anker (wethouder, Gemeente Zwolle) richt zich met zijn bijdrage op de waarde van inzet op een ongedeelde Netwerkstad Nederland. Nederland is vanuit internationaal en ook nationaal perspectief te beperkt van omvang om te denken in “Randstad” en “overig”. Maar wat vraagt dat dan voor inzet?

Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) sluit af met zijn visie over hoe we op een duurzame wijze de brug kunnen slaan tussen mobiliteit en ruimte binnen de verstedelijkingsopgave en hoe zich dat bijvoorbeeld vanuit het ontwikkelde Panorama vertaalt naar meerdere concrete opgaven om Netwerkstad Nederland succesvol te laten zijn.

De conferentie wordt afgerond met de uitreiking van een prijs aan een gemeente die zich op inspirerende wijze heeft ingezet voor Duurzame Mobiliteit en een kort afsluitend interview van gespreksleider Peter de Geer met Hamit Karakus (directeur Platform31) en Pieter Litjens (directeur CROW).

Blijven volgen?

De conferentie Netwerkstad Nederland wordt georganiseerd door Platform31 en CROW en wordt mede mogelijk gemaakt door BZK en Bouwinvest. Dit najaar en in het begin van volgend jaar volgen nog meer activiteiten gericht op het slaan van bruggen tussen de werelden van ruimte en mobiliteit binnen de kaders van de NOVI. Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Platform31.

Map for Madurodam, Den Haag
Netwerk stad internal thumb small 1571233744

Conferentie Netwerkstad Nederland

Als we samen slimme oplossingen bedenken voor gecombineerde opgaven, dan kan Nederland wereldwijd koploper ‘Sterke en gezonde steden’ worden. Daar gaat het over op woensdag 27 november. Lees meer

Voor de lunch kunt u speciale dieetwensen kwijt in het opmerkingenveld.