Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform31) organiseert daarom in samenwerking met de VNG Academie een leerplein gericht op een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Het leerplein stelt u in staat het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten. De Eenvoudig Beter Campus is al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag met u. Het leerplein is ingericht om u als programma- of implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op uw organisatie te kunnen beoordelen. Ook leert u daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten, zes thema’s

De Eenvoudig Beter Campus organiseert zes bijeenkomsten, met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst staat één van de kernprincipes en/of doel van de wet centraal. Het leerplein geeft een diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt.

Thema 6: van initiatief tot vergunning

Hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

De Omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten, zoals het Omgevingsplan als opvolger van het bestemmingsplan en het projectbesluit als opvolger van het inpassingsplan. De Omgevingsvergunning wordt integraler dan de huidige Omgevingsvergunning en de aanhoudingsplicht tussen bouwen en milieu verdwijnt. Het bekende begrip “inrichting” plaats voor “activiteit”, waardoor niet langer de inrichting wordt vergund maar milieubelastende activiteiten. Uitgangspunt van de Omgevingswet is echter dat zoveel mogelijk wordt volstaan met het stellen van algemene regels. Een vergunning moet eerder uitzondering worden dan regel zijn.

Tijdens de bijeenkomst op 16 november starten we met een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet en haar kerninstrumenten concreet teweeg brengen voor het proces van initiatief, ruimtelijke inpassing tot en met vergunningverlening en handhaving. We maken hierbij de vergelijking tussen nu en straks (2019, als de Omgevingswet wordt geïntroduceerd). We zetten deze kennis in tijdens de behandeling van een concrete praktijkcasus, waarin deze veranderingen nader worden toegelicht.

In de casus staat de impact van de Omgevingswet op de voorbereiding van een project centraal. Het project doorliep vele ruimtelijke procedures en diverse vergunningen werden aangevraagd. Tijdens de bijeenkomst evalueren we hoe dit verlopen is en brengen we in kaart hoe dit straks verloopt als de Omgevingswet van kracht is.Hierbij willen we inzichtelijk maken hoe de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving straks wordt ingevuld, welke rol participatie door burgers en andere stakeholders hierbij speelt, welke afwegingsruimte (normatief kader, Omgevingsplan) er bestaat en de besluitvorming concreet kan worden verbeterd en versneld. In de casus komen alle kerninstrumenten uit de Omgevingswet aan bod: Omgevingsvisie (inclusief Omgevingsverordening en Omgevingsplan), algemene rijksregels en decentrale regels (doorwerkend in Omgevingsplan), projectbesluit, Omgevingsvergunning en programma’s.

Meer weten?

  • Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer.
  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons Kennisdossier.
Map for Utrecht

Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het leerplein? Schrijf u in voor één of meerdere bijeenkomsten via dit formulier.