Leerplein Omgevingswet samenwerken

Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale en interactieve manier van werken?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Platform31) organiseert daarom in samenwerking met de VNG Academie een leerplein gericht op een goede voorbereiding van de implementatie van de wet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Het leerplein stelt u in staat het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de wet biedt maximaal te benutten. De Eenvoudig Beter Campus is al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag met u. Het leerplein is ingericht om u als programma- of implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op uw organisatie te kunnen beoordelen. Ook leert u daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel en strategisch niveau.

Zes bijeenkomsten, zes thema’s

De Eenvoudig Beter Campus organiseert zes bijeenkomsten, met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst staat één van de kernprincipes en/of doel van de wet centraal. Het leerplein geeft een diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt.

Thema 1: zoek de grens op

Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale en interactieve manier van werken?

De Omgevingswet gaat uit van een integrale manier van kijken en werken om de opgaven rond onze leefomgeving slimmer aan te pakken. Het bij elkaar brengen van deze verschillende thema’s en domeinen vraagt om samenwerking over grenzen. Tussen enerzijds verschillende interne afdelingen en directies en anderzijds verschillende externe partijen en personen. Steeds meer ambtenaren zullen daarom actief bewegen op het grensvlak tussen binnen en buiten. Deze grenzen opzoeken is door de verschillen in belangen niet gemakkelijk, maar wel waardevol, want juist op de grensvlakken ontstaan vernieuwende en integrale oplossingen voor taaie opgaven.

Met welke samenwerkingsvormen en in welke rollen kun je de integrale manier van werken stimuleren? Een onderscheid in verschillende vormen helpt bij het vinden van een passende rol, aanpak en taal. In deze bijeenkomst laten we zien dat de meer traditionele, regisserende rollen niet zullen verdwijnen en bespreken we de worsteling die het soms kan zijn om dit te combineren met een partnerende of faciliterende rol. Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je alles in samenhang beschouwen en snel besluiten nemen? Kun je zekerheid bieden en flexibel meebewegen? Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn? Met verschillende inspirerende werkvormen en voorbeelden uit jullie eigen werkpraktijk leren we navigeren op het grensvlak en integraal samenwerken.

Meer informatie

  • Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer.
  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons Kennisdossier.
Map for Utrecht
Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Leerplein Omgevingswet samenwerken

Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale en interactieve manier van werken?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

13:30-17:00 Leerplein Aan de slag met de Omgevingswet

Uitgebreide informatie over het leerplein Aan de slag met de Omgevingswet vindt u in onze flyer

Wilt u deelnemen aan het leerplein? Schrijf u in voor één of meerdere bijeenkomsten via dit formulier.