Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Wij Maken Nederland Academie

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 23 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat Platform31 aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken tot in elk geval 1 juni.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zijn ook onze bijeenkomsten voorlopig geannuleerd. Deze afweging maken we uiteraard in nauwe samenspraak met onze projectpartners.

Voor de meeste bijeenkomsten wordt momenteel gezocht naar een alternatieve datum, bij andere kennisdelingsactiviteiten zetten we alternatieve werkvormen in, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcast of online presentaties.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Welke kansen biedt de verduurzamingsopgave in gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Tijdens de leerlijn Duurzaamheid en Demografie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaat u in vier bijeenkomsten op zoek naar verbinding tussen deze twee transitieopgaven.

Wat kunt u verwachten?

Diverse gebieden in Nederland hebben te maken met demografische transitie. Denk aan bevolkingsdaling of grootschalige vergrijzing. De energietransitie en andere duurzaamheidsopgaven komen bovenop de maatschappelijke opgaven die samen kunnen gaan met demografische verandering, zoals vermindering van het aantal voorzieningen in met name dorpen, een overschot aan woningen en gebouwen en minder werkgelegenheid. Deze onderwerpen afzonderlijk krijgen de nodige aandacht, maar de verbinding tussen deze opgaven wordt nog weinig gemaakt, terwijl er synergievoordelen mogelijk zijn. Tijdens de leerlijn kijken we naar kansen in plaats van belemmeringen.

Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden die het opwekken van duurzame energie met zich meebrengen om de opbrengsten in de samenleving terug te laten vloeien? En biedt duurzaamheid de kans voor nieuwe economische dragers? Hoe kan je de opgaven integraal benaderen? Dit zijn vragen die de leerlijn Duurzaamheid en Demografie wil beantwoorden. De WMNL Academie organiseert vier bijeenkomsten om vanuit verschillende perspectieven samen kennis te ontwikkelen. Elke bijeenkomst is op locatie en wordt vormgegeven aan de hand van een overkoepelende leervraag en een interessante casus. Naast het leren van elkaar, gaan we input geven aan de Omgevingsagenda Zuid. De focus van de casussen die we behandelen zal daarmee op Limburg liggen, maar we willen juist de verbinding maken met andere delen van het land. We nodigen geïnteresseerden uit andere delen van Nederland daarom ook van harte uit om deel te nemen aan de leerlijn.

Thema's

 1. Inclusieve energietransitie
  De energietransitie biedt een kans om een inclusieve businesscase voor de opwek van duurzame energie op te stellen voor een gebied met een veranderende demografie en/of bevolkingsdaling.
 2. Nieuwe economische dragers
  Gebieden met een veranderende demografie en/of bevolkingsdaling hebben vaak te maken met het verdwijnen van oude economische dragers of vermindering van arbeidspotentieel (bij vergrijzing). De opwek van duurzame energie en andere activiteiten rondom verduurzaming kunnen daarom een nieuwe economische drager worden.
 3. Integrale verbetering van de leefomgeving
  Veranderingen in de bevolkingssamenstelling en/of het aantal inwoners hebben invloed op de leefomgeving van inwoners. De energietransitie en gerelateerde verduurzamingsmaatregelen brengen risico’s met zich mee zoals landschapsvervuiling, maar bieden ook een kans om via het rendement dat hieruit gehaald kan worden de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.
 4. Passend ontwerp en organisatie
  Tijdens de laatste bijeenkomst ligt de focus op de vraag hoe we de lessen uit de eerste drie bijeenkomsten daadwerkelijk kunnen realiseren.

Opbouw van de leerlijn

De leerlijn Duurzaamheid en Demografie bestaat uit een serie van vier middagsessies met lezingen en praktijkgerichte workshops. We vragen een actieve inbreng van u. Zo formuleert u voor de start een specifieke leervraag die focus geeft aan de invulling van de leerlijn. U deelt reflecties en inzichten via het online Platform Wij Maken Nederland. Na afloop presenteren we de conclusies van de leerlijn aan de programmaraad, verschillende opdrachthouders van diverse leerlijnen en deelnemers van andere leerlijnen tijdens het afsluitende Academie Diner. Tijdens dit diner staat het integreren van de verschillende leerlijnen centraal.

Voor wie?

Medewerkers van het Rijk, provincie, gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, energiebedrijven, ondernemersverenigingen en energiecoöperaties. In een groep van maximaal 25 specialisten gaat u aan de slag met een persoonlijke kennisvraag.

Meer informatie

Heeft u vragen over de leerlijn? Neem dan contact op met:

Map for In het zuiden van Nederland
Dsc 2139 internal thumb small 1582143760

Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Wij Maken Nederland Academie

Welke kansen biedt de verduurzamingsopgave in gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Tijdens de leerlijn Duurzaamheid en Demografie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaat u in vier bijeenkomsten op zoek naar verbinding tussen deze twee transitieopgaven. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de leerlijn? Mail dan een korte motivatie naar: