Leerkring huisvesting arbeidsmigranten

De aanmelding voor de leerkring is gesloten.

Werkgeversorganisaties luiden al geruime tijd de noodklok over de problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Er verblijven ongeveer 500.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Nederland en de verwachting is dat de vraag naar woonruimte voor deze groep de komende jaren verder toeneemt. Deze opgave vraagt om een integrale aanpak, maar ook om maatwerk per gemeente. Werkt u bij een gemeente en wilt u een strategie ontwikkelen voor het creëren van goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten? Platform31 en de provincie Zuid-Holland helpen u in de leerkring huisvesting arbeidsmigranten op weg.

Wat biedt de leerkring u?

In de leerkring staat het erkennen en herkennen van de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten centraal. In vier bijeenkomsten of, afhankelijk van de ontwikkelingen informatiesessies, deelt u kennis en ervaring met vakgenoten en ontvangt handvatten bij de ontwikkeling van concreet handelingsperspectief.

U leert:

  • Hoe lokale en regionale aantallen arbeidsmigranten scherper in beeld gebracht worden.
  • Hoe zicht te houden op leefsituaties op vakantieparken en andere ‘vergeten plekken’ met arbeidsmigranten.
  • Hoe te komen tot een visie en strategie rond arbeidsmigratie waarin beleidsterreinen economie, huisvesting, handhaving en het sociaal domein elkaar versterken.
  • Hoe draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten bevorderd kan worden bij omwonenden en in de lokale politiek.
  • Hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan betere verdeling van verantwoordelijkheid voor huisvesting.
  • Welke lokale handhaafbare kaders bijdragen aan de kwaliteit van huisvesting en het voorkomen van overlast en uitbuiting van arbeidsmigranten.
  • Welke factoren wenselijk zijn in de keuze voor locaties en huisvestingsvormen voor arbeidsmigranten.
  • Welk aanpalend beleid gewenst is voor werknemers die een overgang maken van shortstay naar longstay, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, integratie en onderwijs.

Voor wie?

De leerkring richt zich op gemeenten die in de fase van beleidsvorming zijn en behoefte hebben aan praktijkkennis en instrumentarium om grip te krijgen op arbeidsmigratie. U wilt aan de slag met een strategische aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten en aanverwante thema’s. Daarnaast bent u bereid om uw eigen knelpunten in te brengen en te reflecteren op uw aanpak.

Op de hoogte van laatste ontwikkelingen

De huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten is niet nieuw, maar groeit en wordt zichtbaarder. Desondanks loopt een groot deel van de huisvestingsinitiatieven voor de doelgroep nog steeds stuk op maatschappelijke weerstand en negatieve beeldvorming. Steeds meer gemeenten willen dit patroon doorbreken en stappen zetten om huisvesting te realiseren, maar tasten in het duister over hoe om te gaan met het meervoudige vraagstuk. Voor andere gemeenten is de opgave toch nog relatief onbekend. Het lokale economisch belang van arbeidsmigratie wordt veelal onderkend, maar er is vaak minder aandacht voor andere domeinen zoals huisvesting, veiligheid, leefbaarheid en integratie.

In de afgelopen periode is veel kennis en ervaring opgedaan over de do’s & dont’s in lokaal beleid rond arbeidsmigranten, zoals monitoring van de huisvestingsvraag, vergroten van draagvlak, versnellen van integratie, regionale samenwerking en tegengaan van uitbuiting en overlast. Ook wordt door diverse koplopers in het land gewerkt aan pilots en experimenten rond nieuwe vormen van huisvesting voor arbeidsmigranten en transformatie van gebouwen en vakantieparken naar logies. Veel kennis is dus aanwezig of wordt ontwikkeld. Tijdens de leerkring brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen en gaan met u aan de slag met uw lokale opgave.

Data

De startbijeenkomst, of informatiesessie, van de leerkring vindt – onder voorbehoud – plaats op 14 mei in Den Haag. Mocht de bijeenkomst door het coronavirus niet op locatie kunnen plaatsvinden, dan zorgen we voor een alternatieve vorm.

De overige drie data stellen we in overleg met de deelnemers vast.

Op de hoogte blijven?

De aanmelding voor de leerkring is gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond deze leerkring? Meld u dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Map for Den Haag

Leerkring huisvesting arbeidsmigranten

Werkt u bij een gemeente en wilt u een strategie ontwikkelen voor het creëren van goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten? Platform31 en de provincie Zuid-Holland helpen u in de leerkring huisvesting arbeidsmigranten op weg. Lees meer

De aanmelding voor de leerkring is gesloten.