Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

Webinarserie Herstructurering 2.0

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. Om hier aan bij te dragen organiseren wij via verschillende activiteiten kennisontwikkeling en kennisdeling. Zodat mensen die met herstructurering aan de slag gaan – zoals actieve bewoners, beleidsmakers, woningcorporaties en marktpartijen – optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. En het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden om te komen tot ‘herstructurering 2.0’.

Hiervoor organiseren wij een serie van drie webinars over deze deelonderwerpen:

  • Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken
  • Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte
  • Gemengde wijken herladen

Tijdens deze webinars nemen we je mee in een korte introductie, worden er voorbeelden uit de praktijk gedeeld, gaan we met een panel van betrokkenen in gesprek, is er ruimte voor vragen en halen we op aan welke kennis de komende jaren nog behoefte is.

Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

In de brede fysieke aanpak van kwetsbare wijken gaat het om het benutten van koppelkansen. Hoe kunnen we, als een wijk wordt vernieuwd, de herinrichting van de openbare ruimte benutten om ook andere – meer sociale – opgaven in kwetsbare wijken te verbeteren? Hoe kunnen aanpassingen van straten, pleinen en groen de sociale cohesie tussen bewoners vergroten, het gevoel van veiligheid verbeteren of het uitnodigend maken voor bewoners om meer te gaan bewegen? En hoe zorgen we in kwetsbare wijken dat de aanpak van de openbare ruimte en andere fysieke ingrepen zoals woningverbetering en verduurzaming beter op elkaar aansluiten?

Het programma en de sprekers voor dit webinar volgen.


Map for

Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

Webinarserie Herstructurering 2.0

Hoe kunnen we tijdens wijkvernieuwing de herinrichting van de openbare ruimte benutten om ook andere – meer sociale – opgaven in kwetsbare wijken te verbeteren? Over onder andere dit vraagstuk gaat het tweede webinar uit de reeks Herstructurering 2.0. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.