Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Stedelijke transformaties als impuls voor de stad

Stedelijke transformatie betekent niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens het derde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie ontdekt u welke mogelijkheden er zijn om stedelijke transformatie in te zetten als impuls voor de stad. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Bent u erbij op 13 februari?

Wat kunt u verwachten?

Stedelijke transformaties zijn een unieke kans voor de stad. Het kan substantieel bijdragen aan de woningbehoefte. Daarnaast kunnen de ontwikkelingen fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Gebieden kunnen veranderen van een no-go area in de nieuwe hotspots van een stad. Daarnaast kunnen transformatielocaties een belangrijke rol spelen bij het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen en inspelen op veranderingen in mobiliteit, inclusiviteit of biodiversiteit.

Om de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties optimaal te benutten, is inzicht nodig in de visie van de stad. Maar hoe bepaalt u wat voor stad u wilt zijn? Het programma Stedelijke Transformatie en de provincie Utrecht bieden hiervoor handvatten tijdens het jaarcongres. Samen kijken we hoe u dit vertaalt naar de transformatieopgave. 

Sprekers

Rob van Muilekom (gedeputeerde provincie Utrecht) trapt het plenaire programma af. Hij vertelt over de kansen die hij ziet voor synergie tussen de transformatiegebieden en bestaande gebieden, zoals mobiliteit, inclusiviteit en het voorzieningenniveau. Geurt van Randeraat (Site) gaat hier dieper op in en toont met een aantal voorbeelden aan hoe binnenstedelijke transformaties een impuls kunnen zijn voor de stad. Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) deelt een aantal lessen uit het programma en legt uit hoe gemeenten en marktpartijen hier concreet mee aan de slag kunnen.

Themasessies

U kunt kiezen uit interactieve werksessies, debatten en excursies. Ontdek bijvoorbeeld hoe gebiedstransformaties een impuls vormen voor omliggende kwetsbare wijken of andere vormen van mobiliteit stimuleren. Leer hoe transformatie bijdraagt aan de sustainable development goals, klimaatadaptatie en gezondheid. Of verdiep u in hoe een gebied een tijdelijke invulling kan krijgen of een plek kan worden voor nieuwe iconen. En hoe u de waarde van bestaande bebouwing optimaal kan benutten.

Wilt u met vakgenoten ervaringen uitwisselen? Bijvoorbeeld over verschillende sturingsdilemma’s, de rol die visievorming door marktpartijen kan spelen, contractvorming en versnipperd grondeigendom? Ook daar gaan we uitgebreid op in tijdens het jaarcongres.

Op dit moment werken het programma Stedelijke Transformatie en de provincie Utrecht aan de verdere invulling van de themasessies. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op:

 • Mengen van wonen en werken wordt steeds normaler. Het College van Rijksadviseurs biedt in het advies Metro Mix handvatten hoe we in onze economische kerngebieden wonen en werken in hoge dichtheden zo kunnen combineren, dat het er prettig leven is en dat we onze internationale concurrentiekracht vergroten. Zij geven een toelichting op basis van vier gebieden. Samen verkennen we wat de mogelijkheden zijn om dit in meer transformatiegebieden toe te kunnen passen.
 • De Verenigde Naties stelde de Sustainable Development Goals op om de wereld in 2030 een betere plek te maken. Bas van der Griendt (Stratego) gaat in op deze SDG’s en vertelt hoe deze als leidraad bij gebiedsontwikkelingen kunnen dienen. Samen met een gemeente, een ontwikkelaar en een investeerder gaat hij met u in gesprek: hoe denkt u dat de SDG’s in specifieke gebiedsontwikkelingen kunnen landen?
 • Edwin Buitelaar (UU en PBL) richt zich specifiek op de vraag hoe de wisselwerking tussen instituties (of spelregels) aan de ene kant en de spelers binnen grond- en vastgoedontwikkeling aan de andere kant, het proces van verstedelijking beïnvloedt. Hij licht toe wat voor rol de verschillende spelers hebben om een kwalitatieve impuls aan de stad te kunnen geven.
 • Gebiedsontwikkeling en mobiliteit hebben een grote invloed op elkaar. De twee domeinen zijn niet altijd goed met elkaar verbonden. CROW helpt u op weg bij het versterken van de verbinding tussen deze domeinen.
 • Nieuwe vormen van mobiliteit zijn in opkomst. Smart mobility, Mobility as a Service en deelauto’s zijn enkele termen die in dit kader veel voorbij komen. De Metropoolregio Amsterdam werkt voor een aantal transformatielocaties nieuwe mobiliteitsconcepten uit. Maarten de Vries (MRA) neemt u mee in de wijze waarop deze concepten tot stand zijn gekomen en hoe deze concepten ook buiten de gebiedsontwikkeling een impuls kunnen geven.
 • Hoe zorgt u ervoor dat de gebiedstransformaties bijdragen aan een evenwichtige woningmarkt? Dit gaat gedeeltelijk om het toevoegen van woningen waar vraag naar is, maar doorstroming is ook vaak een belangrijk item. Dat gaat niet vanzelf. Welke lessen kunnen we hiervoor trekken? De provincie Utrecht stelde hiervoor een een aantal handvatten op. In een verdiepend gesprek geven we dit handen en voeten.
 • Gebiedstransformaties kunnen bijdragen aan het imago van de stad. Dat wordt versterkt als in een gebied nieuwe iconen komen. Maar hoe maak je succesvolle iconen? Wouter Jan Verheul (TU Delft) deelt een aantal lessen. Diverse geslaagde en minder geslaagde voorbeelden passeren de revue.
 • Veel transformatiegebieden hebben te maken met bestaand vastgoed met een cultuurhistorische waarde. Soms zijn dit monumenten, soms niet. Het slim inzetten van deze gebouwen, kan de identiteit van een gebied versterken. Met als voorbeeld onder meer de Meelfabriek in Leiden, gaan we in gesprek over de manier waarop u dit vorm kunt geven.
 • Hoe kunnen omliggende wijken profiteren van een gebiedsontwikkeling? De positieve invloed die een ontwikkeling kan hebben, is vooral in kwetsbare wijken een grote kans. Laat u inspireren door de ontwikkeling rondom de Eem en de positieve invloed die de ontwikkeling kan hebben op het naastgelegen Soesterkwartier.
 • Met een veranderend klimaat is het noodzakelijk om rekening te houden met meer wateroverlast en hitte. Hoe kunt u deze klimaatopgaven laten landen in gebiedsontwikkelingen? Aan de hand van de ontwikkeling van De Hoef in Amersfoort bespreken we de kansen en mogelijkheden.
 • Financiering en bekostiging zijn grote vraagstukken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Aan dit onderwerp besteden we in een aantal sessies aandacht. Theo Stauttener (Stad2) gaat in op de nieuwe Aanvulingswet Grondeigendom. Frits Dinkla (Rho adviseurs) en Damo Holt (Rebel) gaan in op de lessen die we vanuit het programma Stedelijke Transformatie hebben getrokken over de onrendabele toppen. De TU Delft lanceert een essay dat zij schreven over dit onderwerp.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het jaarcongres? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Map for Prodentfabriek: Oude Fabriekstraat 20, 3812 NR Amersfoort
Stedelijketransformatie internal thumb small 1541669415

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Stedelijke transformaties als impuls voor de stad

Stedelijke transformatie betekent niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens het derde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie ontdekt u welke mogelijkheden er zijn om stedelijke transformatie in te zetten als impuls voor de stad. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het jaarcongres? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie.