Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

3. Tellen en vertellen; samen aan de slag

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Samen het met het ministerie van BZK organiseren Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s.

Veranderingen in het werken aan leefbare wijken

Het afgelopen decennium is in het werken aan leefbare wijken in Nederlandse steden veel veranderd. Vanaf eind jaren negentig werkten Rijk en gemeenten op planmatige wijze aan wijkvernieuwing. Maar onder druk van economische crisis en een andere politieke wind kwam de wijkvernieuwing vanaf 2012 grotendeels tot stilstand. Recent herontdekken steeds meer gemeenten het wijkgericht werken. Onder bewoners wordt de urgentie om weer te investeren in kwetsbare gebieden al veel langer gevoeld. Ze zien om zich heen het aantal mensen met een zorgbehoefte groeien, zo ook het aantal alleenstaanden (‘going solo’) en de verharding van sociaaleconomische scheidslijnen, af te lezen aan de groei van het aantal officiële en inofficiële voedselbanken in hun wijk. Ook het samenleven staat onder druk door de groeiende superdiversiteit.

Zicht krijgen op wat er speelt in de wijk

Maar hoe krijg je goed en snel zicht op de kwaliteiten, kansen, knelpunten en problemen in deze gebieden? En hoe vertaal je die in een gebiedsagenda waarin zowel beleidsmakers, wijkprofessionals als bewoners hun dromen en ambities herkennen? Gemeenten gebruiken vaak statistische gegevens om inzicht te krijgen wat er speelt in wijken, terwijl bewoners als geen ander weten wat er leeft in hun buurt. Vanuit beide kanten bestaan er methoden en instrumenten om wijken en buurten in kaart te brengen. Hoe kunnen we deze twee werelden verbinden?

Aan de gang met gebruik van instrumenten

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarbij besteden we ook aandacht aan hoe de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers kunnen worden samengebracht in een gezamenlijke ambitie voor de buurt. Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners (zie kader).

Opzet van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten delen Platform31 en Movisie inzichten uit een inventarisatie waarin ook voorbeelden van instrumenten worden toegelicht, experts komen aan het woord, ervaringen van deelnemers met het gebruik van instrumenten worden uitgewisseld en u denkt onder begeleiding na over toepassing in uw eigen praktijk. Het precieze programma van de bijeenkomsten volgt ruim voor iedere bijeenkomst.

Doet u mee?

Tijdens een online bijeenkomst staat één van de drie typen instrumenten centraal. Wij adviseren om aan alle bijeenkomsten mee te doen zodat u een volledig beeld krijgt, maar u kunt ook aan een losse bijeenkomst deelnemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn voor beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten, wijkprofessionals (zoals wijkmanagers, opbouwwerkers en andere buurtbouwers) en (actieve) bewoners die instrumenten willen toepassen om daarmee inzicht te krijgen in wat er speelt in een wijk of buurt speelt, en/of een visie willen ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken.

Klik op onderstaande titel

Vragen?

Voor praktische vragen en aanmelden, kunt u contact opnemen met:

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Map for

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

3. Tellen en vertellen; samen aan de slag

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

U kunt zich aanmelden bij Movisie