In dialoog met grassrootsorganisaties: Voor een inclusieve én rechtvaardige samenleving

Platform31 en KIS verkennen de vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen rondom institutioneel racisme en discriminatie. Dit doen we samen met gemeenten, (semi-)overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én grassrootsorganisaties. Deze sessie kunt u online bijwonen op 22 april.

Sinds de massale ‘Black Lives Matter’-demonstraties, naar aanleiding van de dood van George Floyd, is er ook in Nederland een beweging ontstaan waarbij er hernieuwde aandacht is voor onrechtvaardigheid, ongelijkheid en institutioneel racisme. De demonstraties lieten het doorgaans ongehoorde geluid horen. Mede hierdoor is het bewustzijn over systematische ongelijkheid onder een bredere kring van mensen gegroeid. En spreken steeds meer mensen zich uit tegen onrecht en voor het streven naar een inclusieve én rechtvaardige samenleving.

Hernieuwde aandacht

De vraagstukken rondom diversiteit, inclusie en het tegengaan van racisme zijn niet nieuw en veel organisaties en (lokale) overheden – onder andere de diverse antidiscriminatiebureaus die zich steeds meer als kennisorganisatie ontwikkelen – houden zich hier al langer mee bezig. Tegelijkertijd zien we dat de hernieuwde aandacht ook voor nieuwe energie en inzichten zorgt, bijvoorbeeld bij de gemeente Groningen: de gemeente werkt samen met Discriminatiemeldpunt Groningen en raakt geïnspireerd door de verbindende werkwijze en de inzichten van BLOG (Black Ladies Of Groningen). En op landelijk niveau uit zich dit in het voornemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) in te stellen. De belangrijkste taak van de NCDR is het coördineren, verbinden en versterken van de samenwerking tussen departementen van het Rijk, lokale overheden en (maatschappelijke) organisaties met als doel het duurzaam en effectief tegengaan van discriminatie en racisme. Met de NCDR wordt een versterking van een gecoördineerde aanpak ofwel een ‘structuurverandering’ doorgevoerd. En brengt een impuls met zich mee voor organisatiegrenzen overstijgende ofwel ‘grenzeloze’ samenwerkingen.

Black Lives Matter is een internationale sociale beweging van onderop, een zogenoemde ‘grassrootsbeweging’. De beweging is een exemplarische uiting van de ‘participatieve democratie’ verbonden met het vraagstuk van diversiteit en inclusie. Black Lives Matter NL bestaat uit per stad wisselende allianties tussen organisaties en individuen die verbonden zijn via social media en een gezamenlijke missie hebben in de strijd tegen racisme, en in het bijzonder anti-zwart-racisme. De lokale ‘Black Lives Matter NL’-demonstraties zijn door verschillende samengestelde partijen, waaronder grassrootsorganisaties, georganiseerd. Bij de demonstratie op het Jaarbeursplein op 5 juni 2020 in Utrecht waren dit bijvoorbeeld partijen als Kick Out Zwarte Piet, Black Queer & Trans Resistance NL, Keti Koti Utrecht, IZI Solution en tientallen individuen.

Samen een vervolg geven aan de beweging

Nu de beweging richting bewustwording en erkenning ook in Nederland (opnieuw) is ingezet, is de volgende stap om hier actief een vervolg aan te geven. Alleen samen kunnen we ongeziene, structurele problemen (h)erkennen, definiëren en inzichtelijk maken. Om vervolgens gezamenlijk richting te geven aan het oplossen van institutioneel racisme. Het is belangrijk om hier met elkaar het gesprek over te voeren, waarbij de stem van hen die het treft – de migrantengroepen en de grassrootsorganisaties – onmisbaar is.

Platform31 en KIS willen aan deze positieve beweging een extra impuls geven door samen met gemeenten, (semi-)overheden, kennisinstellingen en grassrootsorganisaties in een online sessie de vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen rondom institutioneel racisme en discriminatie verder te verkennen.

Deze interactieve sessie is bedoeld als voorverkenning en dient als input voor een plan voor gemeenten om gezamenlijk te leren hoe wij institutioneel racisme (de ingebakken achterstelling in systemen) kunnen detecteren en aanpakken in dialoog met vertegenwoordigers van (migranten)zelforganisaties.

Institutioneel racisme is stevig op de agenda gezet door de Black Lives Matter-beweging. Maar wat is het precies? Is er eigenlijk bewijs dat institutioneel racisme ook speelt in Nederland? En zijn er effectieve aanpakken voor handen? KIS-onderzoekers zochten het uit.

Hoe werkt het?

We organiseren deze bijeenkomst via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een aparte mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Programma

12:45    Digitale inloop
13:00 Welkom en opening
Hamit Karakus (directeur Platform31)
13:10 De opgave: Institutioneel racisme en het streven naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving
Aan de hand van een plenair vraaggesprek en met input van de aanwezigen geven we duiding aan de opgave. Vragen die hierbij aan bod komen zijn o.a. ‘Wat verstaan we onder institutioneel racisme?’ ‘Welke voorbeelden zijn er te noemen?’
Amir Nazar (moderator) en Hanneke Felten (onderzoeker KIS/Movisie)
13:40 De beleidspraktijk – In dialoog met de grassrootsorganisaties
In een aantal deelsessies presenteren verschillende gemeenten samen met een grassrootsorganisatie een casus. Gezamenlijk zoeken we de verdieping op om tot de kern van de vraagstukken te komen en de mogelijk te zetten oplossingsrichtingen. De kernvragen van de sessies luiden: ‘Hoe kan de gemeente, in dialoog met grassrootsorganisaties, structurele mechanismen in instituties detecteren die bepaalde groepen mensen kunnen uitsluiten of benadelen (institutioneel racisme)?’, ‘Wat voor soort maatregelen kunnen worden genomen in het tegengaan van institutioneel racisme?’ en ‘Hoe kunnen we dit organiseren?’
De drie casussen worden gepresenteerd door:
- Gemeente Gorinchem en het COC
- Gemeente Groningen en BLOG (Black Ladies of Groningen)
- Gemeente Eindhoven en Stichting Ik Wil
Onder begeleiding van Hans Bellaart (KIS), Ali Karataş en Razia Ghauharali (beiden Platform31)
14:20 Plenaire terugkoppeling
Tijdens de plenaire terugkoppeling delen we de opbrengsten uit de deelsessies met elkaar en gaan we hierover in gesprek: welke eerste lessen nemen we vandaag mee en welke mogelijke rollen zien we voor de (eigen) organisaties weggelegd in de aanpak van institutioneel racisme?
15:00 Einde

De online bijeenkomst wordt begeleid door Amir Nazar.

Map for

In dialoog met grassrootsorganisaties: Voor een inclusieve én rechtvaardige samenleving

Platform31 en KIS verkennen de vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen rondom institutioneel racisme en discriminatie. Dit doen we samen met gemeenten, (semi-)overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én grassrootsorganisaties Lees meer

Meld u vóór 20 april aan middels onderstaand formulier.

Kosten:   KosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.