Het omgevingsplan in relatie tot de omgevingsvisie

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Onder de Omgevingswet zijn het omgevingsplan en de omgevingsvisie twee centrale instrumenten voor gemeenten. De studiemiddag staat op donderdag 7 juni 2018 in het teken van de onderlinge relatie tussen deze twee instrumenten. We gaan hierbij vooral in op de inhoudelijke eisen die aan beide instrumenten worden gesteld en de mogelijkheden dit op elkaar af te stemmen. Ook de relatie met de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet komt aan bod. Dit is ook van belang om de nieuwe rol en het handelen van gemeenten en uitvoeringsdiensten onder de Omgevingswet goed in beeld te brengen.

Veel gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de Omgevingswet en gaan daarbij allereerst aan de slag met het vaststellen van de omgevingsvisie. De gedachte dat zonder visie, geen omgevingsplan kan worden opgesteld ligt hieraan ten grondslag. Een goede omgevingsvisie bevat een gebiedsgerichte inhoudelijke visie op de fysieke leefomgeving en de integratie van beleidsdoelen. Ook zal het zich moeten uitspreken over de rol die de gemeente voor zichzelf en anderen ziet ten aanzien van de uitgesproken ambities en waarden. De wijze van reguleren wordt uiteindelijk bepaald in het omgevingsplan, maar zonder inzicht in de rol en uitvoering (regulering, financiële middelen of andere sturingsmogelijkheden) is de betekenis van een visie beperkt.
Vanuit bovenstaande optiek staan de omgevingsvisie en het omgevingsplan dus niet los van elkaar, net zo min als programma’s (en beleid) hiervan los kunnen worden gezien.

De scheidslijn tussen deze instrumenten in de Omgevingswet is overigens niet zo strak gemaakt. Het gevaar van overlap ligt daarbij op de loer. Denk hierbij aan het opnemen van omgevingswaarden of na te streven kwaliteiten, eventueel in de sfeer van (open) normen. Een overlap zal met name ontstaan als er op voorhand niet is nagedacht over de rol en het karakter van het omgevingsplan ten opzichte van de omgevingsvisie. Het karakter en afbakening van de mogelijkheden van het omgevingsplan zijn hierbij van belang. De keuze voor opname in een visie of het plan of beide (maar dan complementair) moet in ieder geval bewust worden gemaakt. Tijdens de studiemiddag geven we handvatten om deze instrumenten op elkaar af te stemmen.

Ter voorbereiding op de studiemiddag zal weer een handzaam supplement worden geschreven door de redactie van Op dezelfde leest. Het supplement gaat in op bovenstaande constateringen en vragen en zal daarnaast een handreiking doen ten aanzien van inhoudelijke onderwerpen die in een omgevingsvisie en een omgevingsplan moeten of kunnen worden behandeld. Tijdens de studiemiddag verdiepen we deze kennis.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Kijk voor meer informatie op platform31.nl/odl.

Map for Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan in relatie tot de omgevingsvisie

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de studiemiddag. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mailtje naar maarten.hoorn@platform31.nl.