Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. Om hier aan bij te dragen organiseren wij via verschillende activiteiten kennisontwikkeling en kennisdeling. Zodat mensen die met herstructurering aan de slag gaan – zoals actieve bewoners, beleidsmakers, woningcorporaties en marktpartijen – optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. En het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden om te komen tot ‘herstructurering 2.0’.

Hiervoor organiseren wij een serie van drie webinars over deze deelonderwerpen:

  • Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken
  • Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte
  • Gemengde wijken herladen

Tijdens deze webinars nemen we je mee in een korte introductie, worden er voorbeelden uit de praktijk gedeeld, gaan we met een panel van betrokkenen in gesprek, is er ruimte voor vragen en halen we op aan welke kennis de komende jaren nog behoefte is.

Gemengde wijken herladen

De ‘gemengde wijk’-gedachte is terug van weggeweest. De zorgen over ongelijkheid, toenemende concentraties van kwetsbaarheid en afname van veerkracht van wijken leiden ertoe dat er onder beleidsmakers weer wordt nagedacht over het ‘mengen’ van verschillende typen bewoners in wijken.

Een fysieke aanpak wordt ingezet om ‘gemengde wijken’ te creëren door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen. Men hoopt hiermee de verschillen tussen wijken te verkleinen en de kansen voor mensen te vergroten. Dit is op zich een nobel streven, maar uit het verleden weten we dat de hoge verwachtingen van deze aanpak vaak niet zijn uitgekomen.

Bovendien kan het streven naar gemengde wijken een aantal negatieve neveneffecten veroorzaken, zoals verdringing van zittende bewoners en waterbedeffecten waarbij problemen verplaatsen naar aangrenzende wijken. Wat is er voor nodig om van ‘mengen’ wél een succes te maken? Hoe kunnen we werken aan menging dat duurzame verbetering oplevert voor zowel de wijk als de (zittende) bewoner? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak?

Het programma en de sprekers voor dit webinar volgen.


Map for

Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

Door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen, probeert men 'gemengde wijken' te creëren en zo de verschillen tussen wijken te verkleinen en kansen voor bewoners te vergroten. Maar heeft deze aanpak wel het gewenste effect? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.