Eerste etappe wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk. Om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen organiseren Aedes in samenwerking met de partners van de Vernieuwingsagenda (i.c. Bouwend NL, Techniek NL, Stroomversnelling, NVB Bouw en Platform31) een wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector.

De aanpak in Deventer: renoveren en verduurzamen van de bestaande sociale huurwoningen, en aansluiting op een duurzaam warmtenet op basis van de restwarmte van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Tegelijkertijd worden in het project de kansen gepakt om te investeren in het verbeteren van de sociale structuur in de wijk, het verbeteren van de fysieke uitstraling van bebouwing en woonomgeving en het verlagen van de hittestress.

Waarom deelnemen aan deze tour?

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens bezoeken we gezamenlijk een op locatie gerealiseerd verduurzamingsproject, waar deelnemers kennis maken met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen kunnen zien.

Na afloop van dit projectbezoek dagen we deelnemers uit: zou dit projectvoorbeeld toegepast kunnen worden in de eigen praktijk? En wat betekent de manier van samenwerken en de toegepaste verduurzamingsconcepten voor de eigen opgave? Deelnemers reflecteren gezamenlijk op de belemmeringen en kansen die in de eigen situatie worden gezien. Op deze manier biedt de wijkentour een versnelde introductie aan op het gebied van werkwijzen, processen en materialen… en hun toepassing.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen.

Map for RWZI  (Rioolwaterzuivering) van WDO Delta, Deventer (Roland Holstlaan 2, 7414 KA Deventer)
Zandweerd deventer internal thumb small 1570630636

Eerste etappe wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk. Tijdens het wijkbezoek krijgt u een toelichting op de wijkaanpak en de organisatie van het proces. Lees meer

12:30 Ontvangst met een inlooplunch
13:00 Start inhoudelijk programma

Opening, door Marion Wichard (RWZI) en Jaap Huibers (Rentree)
Welkom & introductie van het programma door Fons Lustenhouwer (Platform31)

13:20 Presentaties

Gemeente Deventer: Nicoliene de Vries programmamanager duurzaamheid. Over hoe de gemeente Deventer samen met haar partners het proces rondom de warmtevisie oppakt in het programma “Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (FBW) Deventer” en dit leidt tot een gezamenlijke aanpak in Zandweerd en de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet.

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Marion Wichard, bestuurder. Over het innovatieve concept voor een lokaal duurzaam warmtenet en de rol van het Waterschap.

Rentree: Carin Hemeltjen, manager Vastgoed. Welke rol pakt Rentree als woningcorporatie in de energietransitie. Hoe voorkomen zij teveel focus op verduurzaming, maar juist zicht op ’de fusie van belangen’: het transformeren van een wijk op zo’n manier dat verschillende uitdagingen, zowel sociaal als fysiek in samenhang en gelijktijdig worden opgepakt. Het project Zandweerd is hierin een voorbeeld.

14:30 Rondleiding door een deel van de wijk Zandweerd en bezichtigen proefwoning

In de proefwoning verzorgt Salverda Bouw een toelichting over de toegepaste concepten en de rol van de bouwer in het proces richting bewoners en corporatie.

15:30 Vragen en gesprek

Wat betekent dit voor u? Hoe gaat u hiermee thuis aan de slag?

16:15 Napraten en borrel

Wilt u in het opmerkingenveld aangeven of u wel/geen gebruik maakt van de lunch bij inloop (vanaf 12.30 uur). Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.