Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? Deel samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk.

Workshops bijdrage Platform31

Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage:

  • Ontwerp voor ontmoeten; hoe de gebouwde Omgeving uitnodigt tot contact,
  • Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt,
  • Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes,
  • Financiering van woonvarianties voor senioren.

1. Ontwerp voor ontmoeten; hoe de gebouwde Omgeving uitnodigt tot contact

Met Ianthe Mantingh, Zijdekwartier architecten en Annette Duivenvoorden, Platform31

‘Elk woongebied geschikt en inclusief voor alle inwoners’, dat is het ideaal van de inclusieve wijk. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ontwikkelde in het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk samen met 22 gebiedscoalities de bouwstenen hiervoor. Een van de onderwerpen is de leefomgeving: hoe komen we tot een prettige sociale en fysieke leefomgeving en hoe maak je een buurt voor iedereen? Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten ontwikkelde het raamwerk van Ontwerp voor ontmoeten. Dit omvat de buurt, de route van straat naar huis, het woonblok, de drempelzone en de woning. Op al die schaalniveaus kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan het thuisgevoel in de woonomgeving. Het begint bij alledaagse ontmoetingen en vluchtig contact, die belangrijk zijn voor de sociale netwerken in buurten, van buren en buurtgenoten die elkaar informeel steunen. Deze netwerken maken dat mensen elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Maar dan moeten mensen wel de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten.

2. Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt 

Platform31

Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Soms kan de woning of het wooncomplex zo worden aangepast, dat senioren er kunnen blijven wonen als fysieke of gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning en woonomgeving. Welke interventies zorgen ervoor dat senioren zich meer gaan oriënteren op een passende woonsituatie?
Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Zij ordende bestaande instrumenten in vijf interventie-categorieën: passend wonen, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang geven. Omdat geen van de interventies op zichzelf effectief blijken te zijn, zetten gemeenten en woningcorporaties vaak meerdere instrumenten naast elkaar in. Bij het toepassen van interventies is maatwerk het sleutelwoord. Met twee voorbeelden uit de praktijk wordt verdieping gebracht op wat mogelijkheden zijn.

3. Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes

Met Susan van Klaveren, Platform31

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.
Voor 30 gemeenten organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Gemeenten zoeken samenwerking met woningcorporaties en zorgpartijen om tot een woonzorgvisie te komen. Samen duiden zij de opgave wonen en zorg, bepalen de ambitie en denken na over oplossingsrichtingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat Susan van Klaveren in op de betekenis van een woonzorgvisie

4. Financiering van woonvarianties voor senioren

Met Bert Pathuis, initiatiefnemer van Huis van Zeijen, Jasper Klapwijk, Kantelingen, Frank van der Voort, RvO en Annette Duivenvoorden, Platform31

Er is de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Platform31 ondersteunt en inspireert initiatiefnemers van woonvariaties voor senioren. Een haalbare businesscase is een flinke puzzel. De financiering is complex, want geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden. Aan de hand van gerealiseerde woonvariaties herleidde Platform31 drie businesscases en maakte hier een publicatie over. Jasper Klapwijk een van de auteurs geeft hier een toelichting op.
Frank van der Voort van het RVO gaat in op mogelijkheden van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg voor initiatiefnemers. Hij geeft tips mee voor het benutten van de regeling.
Bert Pathuis, initiatiefnemer van Huis van Zeijen geeft toelichting op zijn praktijkvoorbeeld toe. En we staan stil bij de vraag: wat is nog meer nodig om de groei van woonvariaties voor senioren te versnellen.

Map for NBC, Blokhoeve 1, Nieuwegein

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer