Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

Het oplossen van met de wooncrisis samenhangende vraagstukken vergt onderzoek, denk- en organisatiekracht én debat. Alleen zo krijgen we zicht op de oorzaken van de problemen en tekenen zich de contouren af van mogelijke oplossingen. Tijdens de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting verkennen bevlogen strategen en experts in woonbeleid samen of en hoe de door elk van hen geschetste oplossingen soelaas kunnen bieden bij de aanpak van de meest urgente opgaven. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst gaan zij de discussie over die vragen met elkaar aan. Dit jaar zoomen we in op vier nieuwe thema’s die samenhangen met de wooncrisis.

Vier thema’s

We zoeken samen het antwoord op de centrale vraag ‘Een minister voor volkshuisvesting en RO: woonprobleem opgelost?’ en zoomen daarbij in op vier thema’s:

  • Recht op een woning
  • Betaalbaarheid, (energie)armoede en schuldenaanpak
  • Leefbaarheid en verduurzaming
  • Regie, sturen en samenwerken in sociaal wonen

Lees de volledige aankondiging (pdf) met een beschrijving van de thema’s en de deadlines van inleveren abstract en paper.

Werkwijze en doelgroep

De discussiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van Platform31, Kennisplatform Corpovenista, de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en Aedes. Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over actuele vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is. Afgelopen jaren leidden de dagen tot een intensief debat, wat alle deelnemers hoog waardeerden. Het resulteerde ook in een bundel met papers (pdf) die na de discussiedagen gepubliceerd wordt.

De formule is eenvoudig. We organiseren een tweedaagse bijeenkomst. Deelnemers schrijven voorafgaand een paper waarin ze hun analyse/visie/idee over een deelonderwerp uiteenzetten. Tijdens de discussiedagen vinden sessies plaats, waarbij steeds enkele samenhangende papers ter discussie staan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en aantal papers besluiten we om een gedeelte van de dagen in parallelsessies te organiseren.

Doelgroep

Deelnemers zijn afkomstig uit de brede praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting, w.o. professionals, bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties, gemeenten, advieskantoren, wetenschaps- en kennisinstellingen etc.

Indienen abstract

Vooraf schrijven alle deelnemers een abstract van 250-500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van het paper in zich dragen. Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts en maakt zo nodig een selectie, mochten er te veel aanmeldingen zijn. Hierdoor is het mogelijk hiaten te signaleren, de kwaliteit te wegen en suggesties te geven voor de uitwerking.

Papers

Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de geselecteerde auteurs een paper van maximaal 2.500 woorden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven.

Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over actuele vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is, met als doel het uitwisselen van en reflecteren op de oorzaken en oplossingen van de wooncrisis en de rol van de sociale huisvesting.

Na de discussiedagen zijn deelnemers in de gelegenheid hun papers aan te passen en met de opbrengst van de discussie te verrijken. Vervolgens zal de paperbundel via het internet gepubliceerd worden, en onder andere door Platform31, Corpovenista, de TU en Aedes onder de aandacht gebracht worden van een breed publiek.

Praktische organisatie

Deelname, kosten en aanlevering abstract

Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. De deelnamekosten bedragen 500 euro (inclusief overnachting, verblijfskosten en exclusief btw).

De factuur wordt verzonden door Platform31 ná acceptatie van het abstract.
Gelijktijdig met de aanmelding (via het formulier onder de knop ‘Aanmelden’ bovenaan deze pagina) vragen we u het abstract aan te leveren. Het abstract stuurt u op naar info@platform31.nl.

PE-punten

Voor het deelnemen aan de Discussiedagen ook PE-punten kunnen worden verkregen. Het gaat in totaal om 12 PE-punten. Voorwaarde voor toekenning is dat aan beide Discussiedagen wordt deelgenomen. De PE-punten worden na afloop van deelname door de TU Delft toegekend. Hierover ontvangt u tijdens de Discussiedagen nog nadere informatie.

Locatie

Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, zie voor de bereikbaarheid met ov en auto: routebeschrijving en adres Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten.

Mailing discussiedagen logo's
Map for Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 zijn alweer de achtste editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van wonen. Lees meer

Aanmelden

U kunt zich aanmelden middels onderstaand formulier. Heb u het abstract nog niet helemaal af? Meld u dan wél hieronder vast aan. De uiterlijke aanmelddatum is 8 juli.

Abstract

Het abstract stuurt u op of vóór 8 juli naar info@platform31.nl.