Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021: De wooncrisis voorbij

Aanmelding is gesloten.

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 zijn alweer de zevende editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van het wonen. Gedurende deze tweedaagse willen we de discussie over die vragen met u aangaan. Vijf thema’s die met de wooncrisis samenhangen, stellen we daarbij in het bijzonder aan de orde.

Vijf thema's

  • Sociaal beheer: een nieuwe ambacht?
  • Netwerken en allianties in de sociale huisvesting: de prijs en de opbrengst
  • Conceptueel & industrieel: een revolutie in de bouwkolom?
  • De wooncrisis en de ruimtelijke ordening
  • Weg van de marktwerking

Lees de volledige aankondiging (pdf) met een beschrijving van de thema’s.

Achtergrond

Hoge prijzen van koop- en huurwoningen en veel te weinig aanbod: in Nederland is sprake van een wooncrisis. Het verschil in kansen op de woningmarkt tussen nieuwkomers en doorstromers die al een woning hebben bemachtigd, wordt er steeds schrijnender door. Zo raakt de wooncrisis bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, die maar moeilijk een geschikte woning kunnen vinden. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in veel gemeenten meer dan het gemiddelde van 7 jaar.

De wooncrisis beperkt zich niet alleen tot een tekort aan woningen. Op het brede beleidsveld ‘wonen’ spelen meer opgaven waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Zoals de leefbaarheid van buurten en wijken tegen de achtergrond van een toenemende concentratie van kwetsbare huurders in wijken met veel corporatiebezit. Het koppelen van wonen en zorg. Of het verduurzamen van de woningvoorraad, de daarmee verbonden energietransitie en het aanpassen van de woningvoorraad aan toekomstige veranderingen in het klimaat. Het vraagstuk van betaalbaarheid.

Geen van de bij wonen belanghebbende partijen is in staat deze vraagstukken op eigen kracht op te lossen. Het daagt partijen uit te zoeken naar vernieuwende werkwijzen en innovatieve allianties, waarmee vraagstukken in samenhang kunnen worden aangepakt. Om binnen en buiten de steden naar nieuwe ruimte te zoeken en om in het sociaal beheer nieuwe van samenwerking en rolopvattingen te ontwikkelen. De vraag is welke groepen hiervan het meest profiteren en of lasten en lusten evenwichtig worden verdeeld.

Het oplossen van deze vraagstukken vergt onderzoek, denken, doen en debat om zicht te krijgen op de oorzaken van de huidige problematiek en de contouren van een oplossing, en om wegen te verkennen die oplossingen kunnen bieden ten aanzien van de meest cruciale onderdelen.

Werkwijze, doelgroep en leerdoel

De discussiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Kennisplatform Corpovenista en de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Voor het eerst dit jaar is Platform31 organisator van deze bijeenkomst. Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over actuele vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is. Afgelopen jaren leidden de dagen tot een intensief debat, wat alle deelnemers hoog waardeerden. Het resulteerde ook in een bundel met papers (Pdf) die na de discussiedagen gepubliceerd wordt.

De formule is eenvoudig. We organiseren een tweedaagse bijeenkomst. Deelnemers schrijven voorafgaand een paper waarin ze hun analyse/visie/idee over een deelonderwerp uiteenzetten. Tijdens de discussiedagen vinden sessies plaats, waarbij steeds enkele samenhangende papers ter discussie staan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en aantal papers besluiten we om een gedeelte van de dagen in parallelsessies te organiseren.

Doelgroep

Deelnemers zijn afkomstig uit de brede praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting, w.o. professionals, bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties, gemeenten, advieskantoren, wetenschaps- en kennisinstellingen etc.

Indienen abstract

Let op: indienen van abstracts is niet meer mogelijk
Vooraf schrijven alle deelnemers een abstract van 250 – 500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van het paper in zich dragen. Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts en maakt zo nodig een selectie, mochten er te veel aanmeldingen zijn. Hierdoor is het mogelijk hiaten te signaleren, de kwaliteit te wegen en suggesties te geven voor de uitwerking.

Papers

Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de geselecteerde auteurs een paper van maximaal 2.500 woorden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven.

Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over actuele vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is, met als doel het uitwisselen van en reflecteren op de oorzaken en oplossingen van de wooncrisis en de rol van de sociale huisvesting.

Na de discussiedagen zijn deelnemers in de gelegenheid hun papers aan te passen en met de opbrengst van de discussie te verrijken. Vervolgens zal de paperbundel via het internet gepubliceerd worden, en onder andere door Platform31 en de TU onder de aandacht gebracht worden van een breed publiek.

Praktische organisatie

Deelname, aanmelden, aanleveren abstract en factuur

Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. De deelnamekosten bedragen 500 euro (inclusief overnachting, verblijfskosten en exclusief btw).

PE-punten

Voor het eerst dit jaar kunnen voor het deelnemen aan de Discussiedagen ook PE-punten worden verkregen. Het gaat in totaal om 12 PE-punten. Voorwaarde voor toekenning is dat aan beide Discussiedagen wordt deelgenomen. De PE-punten worden na afloop van deelname door de TU-Delft toegekend. Hierover ontvangt u tijdens de Discussiedagen nog nadere informatie.

De factuur wordt verzonden door Platform31 ná acceptatie van het abstract.
Gelijktijdig met de aanmelding vragen we u het abstract aan te leveren (zie knop Aanmelden bovenaan deze pagina).

Locatie

Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, zie voor de bereikbaarheid met ov en auto: routebeschrijving en adres Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten.

Meer informatie

Logo's discussiedagen
Map for Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021: De wooncrisis voorbij

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 zijn alweer de zevende editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van het wonen. Gedurende deze tweedaagse willen we de discussie over die vragen met u aangaan. Meld u nu aan. Lees meer

Aanmelding is gesloten.