Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij gemeenten en partners. Wil je inspiratie, kennis delen en van anderen horen wat gaat? Neem dan deel aan deze leerkring. Op vier thema’s gaan we met elkaar aan de slag voor de ontwikkeling van een visie voor jouw gemeente.

Van dag tot dag

We werken in vier dagen toe naar de wijze hoe de gemeente een inspirerende visie kan ontwikkelen. Op basis van ervaringen met de eerste leerkring uit het voorjaar 2017 en de terugkoppeling van de deelnemers is de opzet aangescherpt. Een kort overzicht van het programma:

Dag 1: Aanleiding en opgave
We verkennen de aanleiding en het speelveld en bekijken hoe je de kwantitatieve opgaven in kaart kunt brengen. Je gaat als duo’s aan de slag met je eigen lokale opgaven Ook werk je in een team aan een ‘Dragons Den-advies op praktijkcases, ingebracht door de deelnemers.

Dag 2: Procesregie
Hoe geef je vanuit de opgave inhoud aan de procesregie: binnen je gemeente en met het netwerk van samenwerkingspartners. Hoe organiseer je dit op inhoud, relatie en procedure.
We spelen een simulatiespel en verdiepen ons in de theoretische onderbouwing van procesregie.

Dag 3: Gebiedsgerichte aanpak
Wat pak je regionaal aan, wat gebiedsgericht, en wat rondom een specifiek vraagstuk. We horen de praktijk vanuit twee gemeenten, behandelen de wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg en leren we van een lokaal initiatief. Daarnaast ga je aan de slag met eigen aanpak.

Dag 4: Bijzondere doelgroepen
Wat hebben groepen binnen de doorstromers uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang nodig en hoe pak je dat aan? Twee gemeenten lichten hun werkwijze toe, we krijgen een inkijk in de aanpak van een RIBW organisatie en leren van de uitkomsten van het experiment Weer thuis in de wijk. Je reflecteert met deze kennis op je eigen praktijk. Tot slot ga je aan de slag met de opbrengsten uit deze leerkring voor je eigen werk, wat ga je concreet oppakken?

Begeleiders en inspiratoren

Annette Duivenvoorden (Platform31) en Guido de Ruiter (adviseur en procesmanager) begeleiden de leerkring. Per thema worden gastsprekers uitgenodigd. De dagen zijn interactief van opzet. U spart met elkaar, de inspiratoren en begeleiders. Ook reflecteren en adviseren zij op uw lokale aanpak.

Wat biedt de leerkring u?

  • Uw praktijk staat centraal;
  • Accent op nieuwe aanpakken, knelpunten en dilemma’s, best practices, het onderling spiegelen en gezamenlijk leren;
  • U neemt deel met een collega uit het ‘andere’ domein;
  • Samen optrekken ondersteunt het ontwikkelen van een integrale visie voor wonen, begeleiding en zorg in uw gemeente;
  • U werkt samen aan een kader voor meerjarig, strategisch handelen op het gebied van wonen en Wmo.

Deelname aan de leerkring levert u:

  • Versnelling van het lokale proces en inspiratie voor vernieuwing in wonen, begeleiding en zorg
  • Praktijkgericht leren van elkaar;
  • Inzicht in de kritische succesfactoren van een integrale visie en het facilitering van het gesprek hierover met uw partners;
  • Actuele kennis uit de experimentenprogramma’s van Platform31;
  • Een kennisdossier als praktische handreiking voor gemeenten en partners

Voor wie?

Het leertraject is bedoeld voor gemeentelijke projectleiders, beleidsontwikkelaars of strategen die meer inzicht en kennis willen verwerven op strategisch sturen en afstemmen tussen het wonen en het sociale domein. U neemt deel met een collega uit het woon- en Wmo-domein, zodat u elkaars taal beter leert interpreteren en de kruisbestuiving tussen domeinen makkelijker van de grond komt. Tijdens het leertraject maken we grote thematiek ‘klein’ en werkbaar. Dit uit zich onder meer in het besloten karakter van de leerkring: er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemende gemeenten per leerkring.

Map for Utrecht
Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1520872899

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Aanmelden kan via de VNG-academie

Interesse in deelname en meer informatie

Platform31
Annette Duivenvoorden: 06 35 11 58 12
annette.duivenvoorden@platform31.nl

De leerkring is ontwikkeld door Platform31 en VNG op verzoek van de ministeries van VWS en BZK.