Wijkwerken anno 2020 = samenwerken

Werken aan leefbare wijken

Hoe ga je als wijkprofessional om met problemen, die in het grijze gebied liggen tussen organisaties? En waarvan soms geen enkele organisatie eigenaar lijkt te (willen) zijn. Wat is dan je rol als wijkprofessional? Kijk je weg, of pak je het vraagstuk op? Ben je bereid en in staat om buiten de lijntjes te kleuren? En hoe spreek je bewoners en collega-professionals effectief aan en sla je een brug voor het gezamenlijk vinden van een oplossing? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoord op deze vragen.

Huismeesters, buurtbeheerders en woonconsulenten zijn door hun aanwezigheid in buurten en wijken vaak het eerste aanspreekpunt voor huurders en andere bewoners. Van hen wordt steeds vaker verwacht dat ze sociale problemen voor én achter de voordeur niet alleen signaleren, maar er ook ‘iets’ mee doen. Vaak gaat het om vraagstukken waarvan de corporatie niet de probleemhouder is, of een rol heeft bij de oplossing ervan. Of soms slechts deelhouder en dan ook deelhouder van een eventuele oplossing.

Om vraagstukken op te lossen waar je als wijkprofessional niet de probleemhouder van bent, is samenwerken met andere organisaties van groot belang. Maar het is niet altijd eenvoudig om van wal te komen in een samenwerking. Hét probleem en dé oplossing bestaan vaak nog niet. Ook is niet duidelijk wie daar allemaal bij horen en onder welke voorwaarden zij mee willen werken, wat daarbij haalbaar is, of betrokkenen elkaar al kennen of vertrouwen en welke alternatieven zij als oplossing van het vraagstuk zien.

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst staan we in de ochtend stil bij het aanpakken van vraagstukken ‘in het grijze gebied’ tussen organisaties. We focussen op wat nodig is voor een goede samenwerking. Welke concrete stappen kun je in de eigen praktijk toepassen wanneer je een samenwerking met meerdere partijen organiseert?

Daarnaast zoomen we in op een concreet praktijkvoorbeeld van uit Noord-Holland: De wooncoach van Van Alckmaer Wonen. Hoe kleurt de corporatie daarbij buiten de lijntjes?

In het middagdeel brengen we aan de hand van enkele casussen dilemma’s in beeld: Hoever ga je als corporatie bij met het ‘buiten de lijntjes kleuren’ (casus ‘aanpakken van overlastproblemen’/Portaal). Of hoe ga je verder wanneer een partner zich uit de samenwerking terugtrekt (casus ‘gemengd wonen voor jongeren’/De Alliantie). Hoe kunnen impasses worden doorbroken?

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is ervoor gekozen om de bijeenkomst in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.30 – 12.00 uur ochtenddeel (Samenwerken in het tussengebied, Mirjam Fokkema, Platform31; praktijkvoorbeeld Van Alckmaer Wonen)
12.00 – 13.00 uur lunchpauze op eigen gelegenheid
13.00 – 14.30 uur middagdeel (casussen van Portaal en De Alliantie)

LET OP: bij aanmelding gaan we er vanuit dat u deelneemt aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst.

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma 'Werken aan leefbare wijken'. Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Wijkwerken anno 2020 = samenwerken

Werken aan leefbare wijken

Van wijkwerkers wordt verwacht dat ze sociale problemen achter de voordeur en in de wijk niet alleen signaleren, maar ook aanpakken. Maar wanneer, wat en hoe dan? Wat is je rol als wijkwerker? En welke vaardigheden en werkwijzen horen daarbij? Deze digitale bijeenkomst biedt inzicht. Lees meer