De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Corporaties zijn van oudsher partners van de gemeente bij stedelijke ontwikkeling. Ook in verschillende transformatieprojecten speelden corporaties in het verleden een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen. In verschillende transformatiegebieden zijn corporaties niet prominent aanwezig in het voortraject, onder meer door de Woningwet. Gemeenten en ontwikkelende partijen vinden de bijdrage van de corporaties wel van toegevoegde waarde.

In deze themasessie willen we met corporaties, gemeenten en marktpartijen in gesprek over de rol van corporaties. Welke meerwaarde heeft de betrokkenheid van corporaties bij transformatieprojecten voor de projecten en het gebied? En wat is de meerwaarde voor de corporatie? In het verleden konden corporaties vaak de rol van startmotor van een ontwikkeling spelen. Dat is nu minder. Welke rol kan wel? Aanjager, meedenker, expert of afnemer?

Position paper verstedelijking Zwolle

In Zwolle presenteerde een ’Concilium’ – een samenwerking van marktpartijen, corporaties en overheden – een eigen position paper waarin ze de stad uitdaagde na te denken over een schaalsprong naar 160.000 tot 180.000 inwoners. Het stuk dient als voeding voor de omgevingsvisie van de gemeente. Het geeft zowel de integrale ambities van de partijen als de integrale ruimtelijke strategie hiertoe aan. Met een kaart van Zwolle zijn keuzes over de uitdagingen en bijbehorende ruimtelijke implicaties inzichtelijk gemaakt. Berenda de Paus is penvoerder van het position paper en geeft een toelichting op het proces en de rol van de corporatie hierin.

Sturen op woningbouwprogramma zonder grondposities – Kanaalzone Alkmaar

Met de Kanaalzone in Alkmaar als praktijkvoorbeeld, gaan we actief aan de slag. Barbara Bakker (gemeente Alkmaar) deelt inzichten uit dit transformatieproject, waarbij de gemeente en corporaties vrijwel geen grondposities hebben, maar er wel een wens bestaat om een aanzienlijk deel woningbouw te realiseren. Lot Riemers (Woonwaard) presenteert de visie die de Alkmaarse woningcorporaties gezamenlijk hebben opgesteld over sociale woningbouw in de Kanaalzone. Vervolgens gaan we in gesprek over de vraag hoe gemeente en corporatie ervoor kunnen zorgen dat er wordt gebouwd waaraan behoefte bestaat. Daarbij bespreken we hoe corporaties positie kunnen krijgen: actief of juist als afnemende partij? Samen met u willen we conclusies trekken die niet alleen voor de Kanaalzone, maar voor alle gebiedstransformaties in het land zinvol zijn.

Voor wie?

Gemeenten, corporaties, bouwpartijen.

Dit is een themasessie in het kader van het programma Stedelijke Transformatie. In dit programma werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om binnenstedelijke transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Platform31 voert dit programma uit. In themasessies willen we een onderwerp met elkaar doorgronden, ervaringen uitwisselen en met elkaar komen tot oplossingen voor dilemma’s. In een eerste bijeenkomst binnen een thema is aandacht voor de specifieke probleemschets en dilemma(‘s). In de tweede en eventueel derde bijeenkomst gaan we gezamenlijk op zoek naar de antwoorden hierop. Opgave voor de themasessies is daarom per thema, met aanwezigheid voor alle bijeenkomsten. Deelname is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, marktpartijen en corporaties die betrokken zijn bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via:

Map for Utrecht
5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Wilt u zich aanmelden voor deze themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn.