De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Corporaties zijn van oudsher partners van de gemeente bij stedelijke ontwikkeling. Ook in verschillende transformatieprojecten speelden corporaties in het verleden een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen. In verschillende transformatiegebieden zijn corporaties niet prominent aanwezig in het voortraject, onder meer door de Woningwet. Gemeenten en ontwikkelende partijen vinden de bijdrage van de corporaties wel van toegevoegde waarde.

In deze themasessie willen we met corporaties, gemeenten en marktpartijen in gesprek over de rol van corporaties. Welke meerwaarde heeft de betrokkenheid van corporaties bij transformatieprojecten voor de projecten en het gebied? En wat is de meerwaarde voor de corporatie? In het verleden konden corporaties vaak de rol van startmotor van een ontwikkeling spelen. Dat is nu minder. Welke rol kan wel? Aanjager, meedenker, expert of afnemer?

We bekijken aan de hand van de veranderende omstandigheden wat de mogelijkheden en de kansen zijn. Want we zien ook dat gemeenten een andere rol innemen dan voorheen, met name door de crisis. Corporaties hebben een duidelijk belang vanuit volkshuisvesting. Ze hebben zicht op de wensen van bewoners en zijn van oudsher gewend om een visie op een buurt te ontwikkelen. Tijdens deze eerste themasessie verkennen we de kansen en mogelijkheden om de samenwerking tussen corporaties, gemeenten en markt te verbeteren. Tijdens een tweede themasessie willen we dit verder uitdiepen of aan de hand van casuïstiek de samenwerking nader bespreken.

Dit is een themasessie in het kader van het programma Stedelijke Transformatie. In dit programma werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om binnenstedelijke transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Platform31 voert dit programma uit. In themasessies willen we een onderwerp met elkaar doorgronden, ervaringen uitwisselen en met elkaar komen tot oplossingen voor dilemma’s. In een eerste bijeenkomst binnen een thema is aandacht voor de specifieke probleemschets en dilemma(‘s). In de tweede en eventueel derde bijeenkomst gaan we gezamenlijk op zoek naar de antwoorden hierop. Opgave voor de themasessies is daarom per thema, met aanwezigheid voor alle bijeenkomsten. Deelname is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, marktpartijen en corporaties die betrokken zijn bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via:

Map for Utrecht
5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Wilt u zich aanmelden voor deze themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn.