Dag van Stad en Regio 2019

Stad en platteland: goed verbonden

Vanuit internationaal perspectief bekeken is Nederland behoorlijk verstedelijkt. Maar binnen onze eigen landsgrenzen lijken de tegenstellingen tussen stad en regio groter dan ooit. Opmerkelijk, want stad, landelijk gebied en alles daartussen hebben te maken met veel van dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Neem het bereiken van een duurzame voedselvoorziening en energiesysteem, digitale en fysieke bereikbaarheid of de spreiding van woningbouw en toerisme. Vanuit de opgaven geredeneerd, hebben stad en regio elkaar juist nú nodig. Als partner van Platform31 bent u van harte uitgenodigd om samen met ons een goede verbinding tot stand te brengen tijdens de Dag van Stad en Regio.

Voor wie?

Alle partners van Platform31: gemeenten, provincies, woningcorporaties, ministeries, kennisinstellingen en marktpartijen.

Wat gaan we doen?

Leg uw oor te luister aan inspirerende verhalen van experts, breng innovatieve ideeën in tijdens workshops en werksessies die gericht zijn op de verbinding tussen platteland en stad op diverse thema’s.

Bekijk hieronder het programma:

Lezingen en luistersessies

Plenair

Panorama Nederland
Rijksbouwmeester Floris Alkemade
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Rijksbouwmeester Floris Alkemade neemt u in zijn lezing mee naar Nederland in 2050. Hij laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Het verlangen naar een dorp
Journalist Caspar Janssen (schrijft onder meer voor de Volkskrant)
De last lecture van de dag wordt verzorgd door journalist Caspar Janssen, die reflecteert op de staat van het Nederlandse landschap na zijn voettocht door de twaalf provincies. Janssen ontdekte de harde scheiding tussen landbouw en natuur en de effecten van globalisering en schaalvergroting op het lokale en regionale leven. Hij zag ook dat de behoefte aan nabijheid en gemeenschapsleven bleef, zowel in de stad als in het dorp en dat er nieuwe contacten ontstaan waar de kloof tussen stad en platteland wordt overbrugd. Bijzondere boeren stellen zich open en profiteren, stedelingen veroveren zeggenschap over hun voedsel. En het levende landschap wordt verdienmodel. In zijn last lecture vertelt Janssen over het dorp in de stad en de stad in het dorp.

Ronde 1

VPRO Tegenlicht: ‘Power to the platteland’
Bregtje van der Haak en Arja van der Bergh (VPRO)
Elk jaar organiseert VPRO Tegenlicht een landelijke pioniersverkiezing. Onder de titel ‘Power to the platteland’ krijgen niet-stedelijke pioniers in deze editie ruim baan. VPRO Tegenlicht werpt haar licht op vernieuwers die durven denken buiten de kaders van de stad, met vooruitstrevende ideeën over het samenleven van morgen binnen de stad en op het platteland. Maar ook mensen die komen met nieuwe vergezichten en praktische plannen voor bijvoorbeeld nieuwe woonvormen, natuurbeleving, mobiliteit en voedselproductie. Bregtje van der Haak en Arja van der Bergh verzorgen een sessie over deze verkiezing. Waar zouden deze genomineerde pioniers volgens u aan moeten voldoen om een terechte winnaar te kunnen zijn?

Wetenschappelijk tafelgesprek
Sofie van den Enk (Keuringsdienst van Waarde) met Gert-Jan Hospers (Universiteit Twente), Eveline van Leeuwen (Wageningen Universiteit), Elles Bulder (Hanze Hogeschool), Bram van Vulpen (RUG) en Janneke Rutgers (Ruimtevolk)
Welke wetenschappelijke inzichten bestaan er over de relatie tussen stad en platteland, samenwerking en ongelijkheid? Dagvoorzitter Sofie van den Enk voelt zes wetenschappers uit diverse disciplines aan de tand over deze thema’s. Aan haar tafel ontvangt Van den Enk onder anderen Gert-Jan Hospers en Eveline van Leeuwen. Heeft u behoefte aan meer duiding en reflectie of heeft u een prangende vraag aan de wetenschap? Kom dan naar het wetenschappelijk tafelgesprek.

Ronde 2

Courageous Conversations
Jan Jorrit Hasselaar (Vrije Universiteit Amsterdam), Hendrik Hoeksema (ZLTO) en Willemien Vreugdenhil (Gemeente Ede)
Bent u nieuwsgierig naar de diepere betekenis van de gesprekstechniek van ‘Courageous Conversations’? Econoom en theoloog Jan Jorrit Hasselaar zet de toepassing ervan graag voor u uiteen en laat zien hoe de techniek de tegenstellingen kan overbruggen bij de grote opgaven die er zijn ten aanzien van voedselvoorziening en verduurzaming.

Inspiratiesessie over het Chinese platteland
Stephan Petermann (OMA/AMO), Bettine Vriesekoop (Olympisch tafeltennister) en Tiffany Tsui (Dutch Greenhouse Delta)
In de jaren 70 was de ontplooiing van China het startschot voor een radicale modernisering van het land. We kennen de beelden van de onstuimige groei van de megasteden. Minder bekend is de radicale modernisatie van de regio en het platteland. In 2017 benoemde de Chinese president Xi Jinping de toekomst van het Chinese platteland zelfs tot de hoogste prioriteit. Steeds meer ontstaat in China een kentering waarin stad en regio elkaar in balans houden. Digitalisering, toerisme, cultureel erfgoed, duurzame energie en natuur creëren een nieuw ruimtelijk beeld voor de rol van het platteland. In deze sessie kijkt Stephan Petermann (OMA/AMO) naar een aantal van de grotere ontwikkeling die vorm geven aan het toekomstige platteland van China. Laat u inspireren door deze blik naar buiten!

Workshops

Ronde 1

Serious game: energietransitie
Saskia Buitelaar (Platform31)
De ruimtelijke impact van de energietransitie maakt goede afstemming en samenwerking tussen stad en platteland onmisbaar. De stad heeft het platteland nodig voor plaatsing van windmolens en zonnevelden. Wat vinden we van deze uitwisseling en wat moet daar tegenover staan? In deze workshop speelt u de Serious Game uit Holland Rijnland, ontwikkeld door Generation.Energy, waarbij spelers windmolens en zonnecollectoren moeten verdelen over de regio. Het spel biedt inzicht in de ruimtelijke consequenties van de inpassing van zon en wind.

Middenhuur: de juridische en financiële mogelijkheden
Fons Lustenhouwer (Platform31), Eelkje van de Kuilen (AKD) en René Goorden (BNG Bank)
De politiek kijkt weer steeds vaker naar corporaties om een rol te spelen in middenhuursegment. Met de Wet maatregelen middenhuur biedt minister Ollongren corporaties meer ruimte om te opereren in het middenhuursegment, maar uit onderzoek van Platform31 blijkt dat de meeste corporaties de komende jaren niet van plan zijn een actieve strategie in het middeldure huursegment te voeren. De belangrijkste reden die zij daarvoor aangeven is: Niet-DAEB is niet doen! Hoe deze patstelling te doorbreken? Biedt de aangekondigde versoepeling van de markttoets uitkomst? Kan de aangenomen motie Ronnes c.s. helpen? Kunnen gemeenten wellicht een lokale DAEB inrichten? En hoe ziet de businesscase er dan uit? In deze workshop verkent u de mogelijkheden.

Mobiliteit en verbinding stad en platteland – ga toch fietsen!
George Liu (TU Eindhoven) en Barbara Heebels (Platform31)
Wilt u weten hoe de fiets en een betere fietsbeleving kunnen bijdragen aan de verbinding tussen platteland en stad? In een interactieve workshop gaat u op mini excursie, waarin de volgende thema’s en vragen centraal staan: hoe kan de fiets-treincombinatie beter worden ingezet voor de verbinding tussen platteland en stad? Niet alleen voor woon-werkverkeer (platteland naar stad), maar ook voor recreanten (stad naar platteland). En wat is het verschil tussen fietsinfrastructuur in het stadscentrum, het buitengebied, en op het platteland? Wat betekent ‘drukte’ en hoe kunnen we een betere fietsbeleving creëren?
Let op: George Liu geeft zijn presentatie in het Engels.

Verbinding stad en land: een andere manier van besturen en beleid maken
Bart Jaspers Faijer (Ommen), Joram Wortman, Judith Compagner
en Nienke Visschers (provincie Overijssel)

Provincie Overijssel is met het netwerk Overijssel op Streek op zoek naar de complementariteit tussen stad en land, naar andere manieren van samenwerken, besturen en beleid maken. Een groep gemotiveerde bestuurders en wetenschappers is in gesprek over hoe stad en land samen verder komen op thema’s als wonen, leefbaarheid, economie en energie. Dit is een unieke manier van samenwerken in een netwerk op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde belangen. In de workshop hoort u over het ontstaan van Overijssel op Streek, haar manier van besturen en de wijze waarop de groep invulling geeft aan de verbinding tussen stad en land. Zo krijgt u een inkijkje in hoe stad en land zich tot elkaar verhouden en hoe de wisselwerking tussen bestuur, politiek en inwoners (participatie) in stad en land wordt vormgegeven. Graag gaan zij met u in gesprek over hoe Overijssel op Streek verder te ontwikkelen.

Ronde 2

Stad en platteland in 2049: oefenen met de toekomst
David Hamers (Planbureau voor de Leefomgeving), Wessel van Vliet en Suzanne Bleijenberg (Platform31, YURPS)
Deze YURPS-workshop geeft je de kans om een kijkje te nemen in de toekomst van stad en platteland. De ontwikkelingen rondom stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit gaan razend snel en dat biedt kansen, maar ook onzekerheden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in zijn Ruimtelijke Verkenning vier scenario’s ontwikkeld over hoe de samenleving er in 2049 uit kan zien. Wat betekenen de scenario’s van het PBL voor steden en het platteland? Wat voor toekomst zou jij willen? Reis met ons af naar 2049 en denk mee!

Speeddaten voor gemeenten: make it Happn!
Diana Janssen (gemeente Amsterdam), Hanneke Schoone (gemeente Delfzijl) en Irene Bronsvoort (Platform31)
Denkt u dat in Heerlen niets te beleven valt en kunt u Oldambt niet aanwijzen op de kaart? Of ben u iemand die walgt van Randstedelijke arrogantie en Amsterdam liever mijdt? De workshop speeddaten voor gemeenten zoekt deelnemers die vooral interesse hebben in verrassende samenwerkingen tussen gemeenten. Voelt u zich aangesproken? Kom dan naar Stedenbanden: make it Happn! In deze workshop vertellen twee projectleiders van de stedenbanden tussen Amsterdam, Delfzijl, Heerlen en Sluis over de opbrengsten van hun partnerschap. Vervolgens ontmoet u in korte tijd veel andere steden om over kansen voor samenwerking te praten. Dus, stap uit uw bubbel en doe mee!

De ‘buitenstedelijke’ verstedelijkingsopgave
Arjan Raatgever en Martin Stout (Twynstra Gudde), Sander Korthouwer (Gemeente Ede) en Frank Wassenberg (Platform31)
Tot 2030 moeten er nog één miljoen woningen bij. Maar waar!? Opvallend is dat bijna alle aandacht en prioriteit uitgaat naar de binnenstedelijke opgave, terwijl de helft tot twee derde van de opgave niet binnenstedelijk gerealiseerd kan worden. Waar komt de rest dan terecht? In deze sessie voeren we de discussie op lokaal niveau. Aan de hand van een representatieve gemeente kijken we of, hoe en waar we woningen buiten de stad in de regio kunnen bouwen. Deze interactieve sessie biedt volop ruimte om uw vragen, ideeën en ervaren belemmeringen te delen.

Wonen op vakantieparken – een lokaal probleem?
Sylvie Uenk (gemeente Putten) en Jeroen van der Velden (Platform31)
Problemen op vakantieparken staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Verouderde vakantieparken maken steeds meer onderdeel uit van het souterrain van de woningmarkt. Uitbaters en eigenaren van recreatieobjecten laten veel vaker dan vroeger kwetsbare doelgroepen toe om hun exploitatietekort te dichten. Het lijkt onder andere te gaan om spoedzoekers afkomstig uit steden met een krappe woningmarkt. Personen met relatieve haast die een levensgebeurtenis hebben doorgemaakt, zoals een relatiebreuk, ontslag, oplopende schulden, maar ook arbeidsmigratie of detentie. Hoe ga je hier als gemeente mee om? Tijdens deze sessie staan we stil bij de achtergronden van het wonen op vakantieparken, geven we innovatieve oplossingen een podium en gaan we met u in gesprek over welke rol steden in dit vraagstuk zouden kunnen oppakken.

Excursies

De Hooilanden: introductie
Gemeente Ede, G40 stedennetwerk en Platform31
Bent u benieuwd wat een sociale onderneming is? Wat een sociaal ondernemer voor een gemeente kan betekenen? Of hoe gemeenten en ondernemer elkaar vinden? Biologische boerderij De Hooilanden heet u van harte welkom! Na een korte introductie over sociaal ondernemen in Nederland door Platform31, verzorgt eigenaar Lodewijk Pool een rondleiding en deelt hij alles over zijn sociale onderneming. Na afloop kunt u hem vragen stellen en maken we de vertaalslag naar uw eigen praktijk.

De Hooilanden: innovaties
Gemeente Ede
’s Middags wordt de bovenstaande excursie nog een keer aangeboden, waarbij de focus verschuift naar de innovaties die De Hooilanden toepast. Zo is De Hooilanden een voorbeeld voor andere bedrijven en onderzoeksinstellingen vanwege de inpassing in de natuur en de wijze waarop er met dieren wordt gewerkt.

Lunchwandeling op het terrein van toekomstig World Food Center
Gemeente Ede
Het Akoesticum bevindt zich op de Kazerneterreinen van Ede. Hier gaat de komende jaren de schop in de grond voor het World Food Center: dé toekomstige ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met een lunchpakket op zak maakt u een mooie en energieke lunchwandeling over het terrein. Een enthousiaste gids vertelt over de ontwikkelingen rond het World Food Center in het licht van de verkregen Regiodeal.

Map for Akoesticum: Nieuwe Kazernelaan 2 – D42, Ede
7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2019

Stad en platteland: goed verbonden

Vanuit internationaal perspectief bekeken is Nederland behoorlijk verstedelijkt. Maar binnen onze eigen landsgrenzen lijken de tegenstellingen tussen stad en regio groter dan ooit. Opmerkelijk, want stad, landelijk gebied en alles daartussen hebben te maken met veel van dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de opgaven geredeneerd, hebben stad en regio elkaar juist nú nodig. Als partner van Platform31 bent u van harte uitgenodigd om samen met ons een goede verbinding tot stand te brengen tijdens de Dag van Stad en Regio. Lees meer

9:15 Inloop
10:00 Kort vraaggesprek

met dagvoorzitter Sofie van den Enk, wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede, secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van BZK en algemeen directeur Hamit Karakus van Platform31

10:15 Panorama Nederland

door Rijksbouwmeester Floris Alkemade

10:45 Pauze
11:00 Eerste ronde lezingen, workshops en excursies
12:30 Lunch
13:30 Tweede ronde lezingen, workshops en excursies
15:00 Pauze
15:20 Het verlangen naar een dorp

door journalist Caspar Janssen

15:50 Kort vraaggesprek

met dagvoorzitter Sofie van den Enk, wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede, gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland, directeur-generaal Chris Kuijpers van het ministerie van BZK en algemeen directeur Hamit Karakus van Platform31

16:05 Borrel