Kleine gemeenten, grote uitdagingen

2 november 2023

13:30-16:30 Hengelo

Inschrijven/Aanmelden

Kleine gemeenten en plattelandsgemeenten kampen met turbulente ontwikkelingen en complexe transformaties. De trendstudie van Platform31 voor P10 en K80 gemeenten bracht ze in beeld. Die studie dient als food for thought voor de deelnemers aan deze bijeenkomst. Zij zoomen er samen in op drie thema’s 1) het beter benutten van de woningvoorraad in relatie tot demografische ontwikkelingen, 2) de toenemende zorgvraag in het licht van afnemende zorgvoorzieningen, 3) en de strijd om ruimte voor gestapelde opgaven.  

Thema 1: Beter benutten van de woningvoorraad in relatie tot demografische ontwikkelingen

De kracht van kleine en plattelandsgemeenten is de grote mate van zelforganisatie, de vele burgerinitiatieven, Mienskip, naoberschap en de grote politiek-bestuurlijke betrokkenheid in de gemeenschappen. Je ziet er woningbouwprojecten vanuit een eigen woningbedrijf, slimme allianties met corporaties, collectief particulier opdrachtgeverschap, ruimte voor experimenten (flexwoningen en tiny houses) en bouwprojecten in eigen beheer. Welke regelgeving en condities zijn nodig om de woningopgave in de kleine en plattelandsgemeenten (volledig) vanuit de kracht van de lokale gemeenschappen aan te pakken en op te lossen? Hoe kunnen kleine- en plattelandsgemeenten anticiperen op de demografische ontwikkelingen i.r.t. onder andere ouderenhuisvesting en het beter benutten van de bestaande voorraad?

Thema 2: De toenemende zorgvraag in het licht van afnemende zorgvoorzieningen

De toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt noodzaken het Rijk steeds vaker te kiezen voor concentratie van bepaalde vormen van acute zorg. Dit betekent vaak dat zorgvoorzieningen op grote(re) afstand komen te liggen. Is ‘goede zorg’ in perifere regio’s wel hetzelfde als ‘zorg van maximale medische kwaliteit’? Hoe kun je ‘goede zorg’ definiëren in en voor kleine en plattelandsgemeenten? Hoe kunnen zij meedoen aan en profiteren van ontwikkelingen vanuit het Integraal Zorgakkoord? En wat kunnen zij, los van landelijke regelgeving en verdeelmodellen, zelf doen om te zorgen voor ‘goede zorg’?

Thema 3: De strijd om ruimte voor gestapelde opgaven

Energie, klimaat, natuur, landbouw, milieu, landschap, toerisme, economie, woningbouw en mobiliteit strijden om een plek in de schaarse ruimte. Die strijd is alleen te winnen als gemeenten de ideeën en creativiteit van burgerinitiatieven, ondernemers en (energie)coöperaties maximaal benutten. Op welke manier kunnen zij bijdragen? Welke belemmeringen moeten daarvoor geslecht worden?
Een ander subonderwerp dat aan bod komt is de provincale gebiedsplannen voor stikstof, broeikasgas en waterkwaliteit. De gestelde doelen zijn nog tamelijk abstract. In het eerste kwartaal van 2024 zullen naar verwachting concretere plannen beschikbaar komen. Op welke wijze, in welke mate en met welke expertise kunnen kleine- en plattelandsgemeenten bijdragen aan het verder concretiseren van die gebiedsplannen?

Voor wie?

Voor strategisch adviseurs van kleine gemeenten en van plattelandsgemeenten, ook als deze niet als partner of lid aan Platform31, P10 of K80 verbonden zijn.

Locatie

Gemeentekantoor Bronckhorst. Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo

Programma

Tijd Onderdeel Spreker(s) Functie, organisatie
13:15-13:30 Inloop n.v.t
13:30-14:30 Plenaire programma
Toelichting van de onderzoerksresultaten van de Trendstudie P10 en K80.
Onderzoekers van Platform31
13:30-13:37 Opening Vera Beuzenberg Relatiemanager, Platform31
13:37-13:45 Welkom in Bronckhorst Marianne Besselink Burgemeester gemeente Bronckhorst.
13:45-14:00 Programma Mooi Nederland Gido Ten Dolle Programmamanager Mooi Nederland, Ministerie van BZK.
14:00-14:15 Wonen in relatie tot demografische ontwikkelingen. Ruud Dorenbos Onderzoeker, Platform31
14:15-14:30 De sociale ondergrens en leefbaarheid in kernen. Jorn Koelemaij Onderzoeker, Platform31
14:30-14:45 Opgavegericht werken in relatie tot de ruimtelijke puzzel in het landelijk gebied. Koos van Dijken Onderzoeker, Platform31
14:45- 15:00 Zaalwissel
15:00 -16:30 Doorpraten aan gesprekstafels (2 rondes)
Deelnemers en  onderzoekers gaan met elkaar in gesprek over de verschillende vraagstukken.
16:15-16:30 Afsluiting

Deze bijeenkomst is in samenwerking met de P10 en K80.  

Contact

Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan