Projecten en secretariaten


Platform31 is op verschillende terreinen bezig met stad en regio. Platform31 levert secretariële, organisatorische en inhoudelijke ondersteuning en input van en aan diverse werkverbanden binnen de vakwereld. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze programma’s, projecten en secretariaten.

Wat Werkt in de Wijk

Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is de
vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies.
Als partner in het kennisnetwerk kunt u uw eigen interventies beschrijven en monitoren om de effectiviteit te meten. Iedereen kan openbare beschrijvingen bekijken. Platform31 faciliteert de gelegenheid om uw partners te ontmoeten, op thema’s samen te verdiepen en te netwerken. Wat Werkt in de Wijk is een initiatief van kennisplatform Corpovenista en wordt sinds drie jaar beheerd door Platform31.

www.watwerktindewijk.nl


Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie

Kennis- en experimentenprogramma

Kopen of huren in coöperatief verband trekt steeds meer belangstelling, maar
staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Om de ontwikkeling te ondersteunen
is Platform31 het programma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’ gestart. Daarin gaan 14 koplopers aan de slag met het oprichten van een coöperatieve woonvorm. Ook wordt gewerkt aan financieringsconstructies en organisatiemodellen voor nieuwe initiatieven.

platform31.nl/wooncooperatie


Agenda Stad

Agenda Stad is een platform, een beweging van Rijk, steden, stedelijke partners, onderzoeksinstellingen, praktijkmensen, enthousiaste stedelingen, met een verbinding naar de Europese Urban Agenda.

Met de agenda willen Rijk en steden laten zien dat de stad een cruciale plek is voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven.

www.agendastad.nl


Huren met Energie

Huren met Energie is het programma van Aedes en Platform31 om corporaties te ondersteunen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Nationale Energieakkoord.

Doel van het programma is labelverbetering van sociale huurwoningen en
beperking van de woonlasten.

www.hurenmetenergie.nl


‘Langer thuis’

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma ‘Langer Thuis’. Dit programma levert een bijdrage aan de transitie van de verzorgingsstaat door nieuwe aanpakken en instrumenten te ontwikkelen en de kennis hierover te verspreiden.

www.platform31.nl/langerthuis


Vakgemeenschap Sociale stijging

De Vakgemeenschap Sociale stijging is een netwerk van mensen uit de woningcorporatiesector of aanverwante sectoren, die zich dagelijks inzetten voor de bewoners van wijken waar het niet vanzelf goed gaat. De Vakgemeenschap organiseert jaarlijks vijf bijeenkomsten om kennis en expertise te genereren en uit te wisselen.

www.platform31.nl/socialestijging


Bureau Veiligheidsmonitor

Bureau Veiligheidsmonitor is belast met de coördinatie en inhoudelijke begeleiding van de Veiligheidsmonitor. Dit is een grootschalig bevolkingsonderzoek (minimaal 65.000 respondenten), waarmee jaarlijks op verschillende beleidsniveaus cijfers beschikbaar zijn over leefbaarheid, veiligheidsbeleving en ervaren slachtofferschap.

www.veiligheidsmonitor.nl


Nu al Eenvoudig Beter

Eind 2012 besluit het Ministerie van I&M, ondersteund door IPO, VNG en de Unie van Waterschappen, om het praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter op te richten, met als doel om te laten zien dat met de huidige regels meer mogelijk is dan vaak wordt verondersteld. En om te benadrukken dat de vernieuwing van het ruimtelijke domein alleen een succes kan worden als, naast verbetering van de wet- en regelgeving, ook innovatie plaatsvindt wat betreft het opdoen en delen van kennis, de organisatie- en bestuurscultuur en de inrichting van processen en procedures.

www.platform31.nl/nual


Kennisplatform Demografische Transitie (KDT)

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) groeit de Nederlandse bevolking tot 2038 tot 17,5 miljoen inwoners. Daarna zal de bevolking gaan krimpen. Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) werkt samen met verschillende partijen, in bijvoorbeeld de regio, en bundelt beschikbare kennis om inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg van bevolkingsdaling. Het doel hiervan is om tot het toekomstige agenda voor onderzoek op het gebied van krimp te komen. Het KDT wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Platform31.

www.vanmeernaarbeter.nl


Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

www.platform31.nl/odl


De Eo-Wijers-stichting

De Eo-Wijers-stichting is een onafhankelijk netwerk dat bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau.

De stichting bereikt haar doelstellingen door onder andere het organiseren van prijsvragen gericht op het maken van regionale ontwerpen en op de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

www.eowijers.nl


Forum Stedelijke Regio’s

Het Forum Stedelijke Regio’s biedt een platform voor regionale professionals en bestuurders, verbindt praktijk met wetenschap en vormt een schakel tussen overheid en marktpartijen.

Het Forum heeft de volgende functies:

  • Netwerkvorming voor regionale professionals en bestuurders;
  • Leeromgeving voor de nieuwe regionale praktijk;
  • Praktijkgerichte kennisontwikkeling;
  • Het nemen van initiatieven op nationaal en internationaal niveau.

G32-stedennetwerk

Het G32-stedennetwerk is een samenwerkingsverband van 37 middelgrote Nederlandse steden, gericht op kennisdeling en gezamenlijke belangenbehartiging. Platform31 ondersteunt het Stedennetwerk inhoudelijk, en huisvest het secretariaat van het netwerk.

www.g32.nl

Lerend netwerk Smart Cities

Smart Cities gaan slim om met data en ICT en kunnen daardoor efficiënter, duurzamer, beter bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend worden. Het omarmen van het Smart City concept lijkt daarmee voor elke stadsbestuurder of stedelijke professional een regelrechte no-brainer. Platform31 wil bevorderen dat koplopers elkaar bij het implementeren weten te vinden, en dat de kennisvragen uit de praktijk rond Smart Cities worden geadresseerd en beantwoord.

www.platform31.nl/smartcities

Experimenten

Experiment ‘Ruim op die Regels’ gestart

Regelmatig kunnen buurtverenigingen, dorpscoöperaties en/of mantelzorgverenigingen hun activiteiten niet efficiënt uitvoeren.
Zij worden te vaak in de weg gezeten door regels of procedures. Zonde, ruim op die regels!

Lees meer

Experimentprogramma Klushuur!

Klushuurprojecten zijn vooralsnog op de vingers van één hand te tellen. Platform31 wil hier verandering in aanbrengen en het concept verder ontwikkelen.

Lees meer

Experiment Aangename Aanloopstraten

Toekomstbestendige binnensteden vragen om een actieve aanpak van aanloopstraten. Platform31 zoekt experimentpartners om transformatie van aanloopstraten samen tot een succesvol einde te brengen.

Lees meer