Wooncoöperatie - coöperatieve vereniging

Platform31 en wooncoöperaties

De wooncoöperatie is een systeeminnovatie waarvoor een kleine cultuuromslag nodig is binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Platform31 constateert dat Nederlandse stakeholders in het wonen nog nauwelijks het voordeel inzien van wooncoöperaties. Op dit moment hebben vooral bestaande groepen van actieve burgers belang bij de verdere ontwikkeling van de wooncoöperatie. De vraagstukken en dilemma’s liggen echter niet op het schaalniveau van deze actieve bewoners, maar op een hoger niveau. Ook die partijen moeten worden aangesproken. Alleen gezamenlijk kunnen wooncoöperaties verder worden ontwikkeld.

Platform31 faciliteert de ontwikkeling van wooncoöperaties met een experimentenprogramma (2014-2016) en het actieprogramma (2015-2018).

Actieprogramma wooncoöperaties

De wooncoöperatie geeft burgers meer zeggenschap over hun woning en woonomgeving. Een groeiend aantal initiatieven laat zien dat er in Nederland een groep mensen is die dat wil. De opname van de wooncoöperatie in de Woningwet biedt huurders van corporatiewoningen ook direct de mogelijkheid om de wens naar meer zeggenschap te realiseren. In de praktijk verloopt dit proces vaak moeizaam. Omdat de wooncoöperatie nieuw en onbekend is, zijn er nog allerhande belemmeringen die initiatiefnemers in de weg staan.

  • Platform31 biedt momenteel ook experimenteerruimte voor: lees verder.

Aangeboden

Experimenteerruimte voor wooncoöperaties en corporaties

Er is behoefte aan uitgewerkte modellen voor financieringsconstructies en een juridisch raamwerk binnen de kaders van de Woningwet. Platform31 start daarom drie pilots rond de varianten: verkoop, bv-constructie en beheercoöperatie. Doet u mee?