Over het project

Aanleiding

Om de afspraken uit het Energieakkoord 2050 te halen, moet iedere woning zijn voorzien van minimaal energielabel B. Dit doel is nader uitgewerkt in prestatieafspraken en convenanten waar woningcorporaties zich aan hebben verbonden. De urgentie om hoogbouwflats uit de jaren vijftig, zestig en begin jaren zeventig te verduurzamen is er, maar vanwege de omvang vormen hoogbouwcomplexen een uitdaging. Tegelijkertijd bieden deze complexen vanwege hun repeterende karakter grote kansen en mogelijkheden voor conceptuele oplossingen.

De verduurzaming van de woningvoorraad vormt niet de enige aanleiding van dit project. De energierekening van veel huishoudens kan fors omlaag. In hoogbouwflats binnen het sociale segment wonen vaak huishoudens met een laag inkomen. Uit recent onderzoek naar energiearmoede blijkt dat de energierekening een belangrijke kostenpost is en een veelvoorkomende oorzaak van schuldenproblematiek. Daarnaast zorgt een beter geïsoleerd huis voor een hoger wooncomfort, met minder tocht, vocht en geluid.

Afbakening

Het project is gericht op gebouwen van vijf of meer woonlagen gebouwd in de periode 1945 – 1975. Hierbij kan het gaan om traditionele bouw maar ook systeembouwtypen zoals ERA, Coignet en Intervam. In het project ontwikkelen we concept oplossingen voor het stapsgewijs verduurzamen van verschillende soorten hoogbouw.

Duurzaamheidsambities en middelen kunnen per corporatie en complex verschillen. Een complex kan in één keer of in stappen verduurzaamd worden naar label B, label A, Nul-op-de-Meter of CO2-neutraal.

Conceptontwikkeling en renovatie

De conceptontwikkeling loopt parallel met de renovatie van een aantal hoogbouwflats. Per type flat zoeken we een woningcorporatie die volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van plan is in de komende jaren (2018 of begin 2019) een grote renovatie of verduurzaming uit te voeren. Dit betekent dat de voorbereiding al is gestart of zeer binnenkort zal beginnen.

Platform31 & de Stroomversnelling

In dit project bundelen Platform31 en de Stroomversnelling de krachten in het aanjagen van de verduurzaming van hoogbouwflats. We begeleiden stakeholders in het proces om te komen tot de uitvoering. Daarbij ontwikkelen we de nodige hulpmiddelen en dagen we (markt)partijen uit om met innovatieve oplossingen te komen. We documenteren de ontwikkelingen en bieden achtergrond door u te voorzien van kennis uit ons netwerk.

Uitgangspunten

Bij de conceptontwikkeling en uitvoering staan de volgende uitgangspunten centraal:

  1. Draagvlak creëren onder huurders, corporaties en gemeenten.
  2. Een stap voor stap opbouw (no-regret) van de concept oplossing: een complex kan stap voor stap verduurzamen naar energielabel B, A, energieneutraal en aardgasloos.
  3. Prestatief (gezamenlijk) aanbesteden vanuit de minimale vorm, oftewel aanbesteden gericht op kwaliteit in plaats van de goedkoopste prijs.

Doet u mee?

We zoeken voor dit project woningcorporaties die het verduurzamen van hoogbouw willen combineren met de ontwikkeling van concepten voor de hele sector. Doet u mee? Klik hier voor meer informatie over deelname.

Lewis Eloit Flat Ommoord (1)