Vraagstukken en knelpunten

Bij de realisatie van kleine woningen, blijken diverse vraagstukken en knelpunten een soepele ontwikkeling parten te spelen. Een onbekendheid met klein wonen lijkt voor gemeenten aanleiding om terughoudend te zijn met initiatieven. Dit is één van de redenen om de belangrijkste kennis over klein wonen te bundelen in dit kennisdossier. Ten aanzien van de wet- en regelgeving, blijken parkeernormen en het bouwbesluit vaak tot barrières te leiden, die vaak onnodig blijken te zijn. Dit vergt wel wat creativiteit.

Meer specifiek voor demontabele kleine woningen speelt het vraagstuk van de financiering. Ook worden kleine woningen ingezet om tijdelijke locaties in te vullen. Dit brengt weer specifieke vraagstukken met zich mee.

Bij klein wonen spelen er meer vraagstukken. Maar dit zijn vaak vraagstukken die ook bij de realisatie van andere woningen gelden: een bestemming die wonen niet toestaat, beleid dat zich tegen de woonfunctie verzet of andere wet- en regelgeving die nieuwe ontwikkelingen in de weg staan. Omdat dit niet specifiek is voor klein wonen, krijgen deze onderwerpen in dit kennisdossier geen aandacht. Verder heeft klein wonen in diverse gevallen een relatie met zelfbouw. Hiermee is al veel ervaring opgedaan in het Expertteam Eigenbouw. Ook dit thema is niet specifiek voor kleine woningen. Wel biedt het nieuwsbericht over het eerste tiny house straatje inzicht in de manier waarop de gemeente Tytsjerksteradiel in Hurdegaryp met een initiatief voor tiny houses is omgegaan.

Klein wonen