Programma

Leerkring de Magic Mix

De leerkring bestaat uit vier besloten bijeenkomsten en een symposium voor geïnteresseerden.

Startbijeenkomst – 21 april in De Saffier in Utrecht.

Tijdens de startbijeenkomst werd de leerkring verwelkomd in De Saffier in de naoorlogse wijk Hooggraven in Utrecht. De Saffier is in bezit van Portaal en bestaat uit een verzorgingshuisdeel dat langzaam ‘leegloopt’ en uit aanleunwoningen. De leeggekomen onzelfstandige woningen in het verzorgingshuis worden door Socius, een jongerenhuisvester, omgebouwd in zelfstandige woningen en verhuurd aan startende jongeren. Het gaat om een tijdelijk project van maximaal tien jaar. Verder presenteerde Platform31 tijdens de leerkring de onderzoeksresultaten uit de Verkenning De Magic Mix. En werd de verdere inhoud van de leerkring bepaald.

Tweede bijeenkomst – 16 juni 2016, Genderhof Eindhoven

Tijdens de tweede bijeenkomst op 16 juni van de Leerkring De Magic Mix is de groep welkom in Genderhof in Eindhoven. In dit verzorgingshuis daalt het aantal ouderen gestaag en neemt een diverse mix van andere bewoners toe. De nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract en wonen gemixt tussen de ouderen. Naast de rondleiding door en gesprek over de ‘magic mix’ in Genderhof, zal De Key Riekershaven in Amsterdam toelichten, waar 500 studenten en jonge statushouders gaan samenleven en het beheer op zich nemen. Walter Klein Nienhuis van Bewonersbedrijf Malburgen komt vertellen over Bruishuis in Arnhem. In dit project, waar zeer uiteenlopende groepen samenwonen, hebben bewoners zowel het beheer als de exploitatie volledig in handen. Verder wordt de onderzoeksopdracht besproken ‘Wat is de business case van de Magic Mix?’ om de financiering van flexwonen en gemengde complexen te laten onderzoeken en onderbouwen. Tijdens elke bijeenkomst van de leerkring krijgen de deelnemers de gelegenheid om een eigen plan of project aan de groep en aanwezige externe experts voor te leggen.

Vier bijeenkomsten 2016 – april/ juni/ september/ november

De leerkring bestaat uit vier besloten bijeenkomsten op locatie bij de deelnemende gemeenten of corporaties. Hier werken we afzonderlijke thema’s verder uit, waar nodig met behulp van externe deskundigen. Tijdens elke themasessie vindt een rondleiding plaats in een bestaand project of beoogd (leegstaand) pand. Tijdens elke bijeenkomst van de leerkring krijgen de deelnemers de gelegenheid om een eigen plan of project aan de groep en aanwezige externe experts voor te leggen.

Thema’s

Tijdens de startbijeenkomst zijn door de deelnemers de thema’s voor de leerkring bepaald:

  • Concrete voorbeelden – op welke manieren wordt de magic mix al toegepast in Nederland en welke lessen kunnen wij hieruit trekken?
  • Mixen – wat werkt en welke valkuilen moeten we voorkomen?
  • Beheer –_ wat zijn de randvoorwaarden voor een kostenefficiënte maar beheersbare woonomgeving?_
  • Business case – welke ontwikkel-, exploitatie- en beheermodellen dragen bij aan de financiële haalbaarheid? En welke randvoorwaarden stellen banken bij de financiering van dergelijke concepten?
  • Samenleven groepen – hoe stimuleren we uitwisseling en ondersteuning tussen groepen ter bevordering van een prettig woonklimaat?
  • Communicatie/ draagvlak –_ hoe zorgen we vooraf voor draagvlak van omwonenden en de lokale politiek en hoe behouden we het gedurende het project?_
  • Samenwerken partijen – welke onderlinge afspraken tussen eigenaar, beheerder, gemeente, doorverwijzende organisaties en (eventueel) zorgorganisaties zijn essentieel voor het welslagen van het project?
  • Overige thema’s: stand van zaken wet- en regelgeving & mogelijkheden van het gebouw (tijdelijke transformatie & woonunits)

Slotsymposium – begin 2017

Deze afsluitende bijeenkomst heeft een breder karakter. De deelnemende partijen komen samen om de geleerde lessen te delen en te verdiepen. Deze dag is ook toegankelijk voor geïnteresseerden die niet hebben deelgenomen aan de leerkring.