deel deze pagina via


meer informatie

Voor meer informatie over deze opgave kunt u contact opnemen
met:

Bevolkingskrimp


De Nederlands bevolking is volop in beweging. Net als andere landen in Europa hebben we te maken met bevolkingskrimp, vergrijzing, ontgroening en een trek naar de stad. Dit geeft uitdagingen voor woningcorporaties, bewoners, marktpartijen, overheden, welzijnsinstanties en openbare instellingen.

Een nieuwe maatschappelijke realiteit

Vraagstukken die urgent zijn in krimp- en anticipeergebieden zijn: Is er genoeg sociaal-culturele draagkracht om voorzieningen in stand te houden? Welke rollen kunnen bewoners en ondernemers daarin spelen? Hoe kunnen gemeenten bij een dalende bevolking de publieke voorzieningen in stand houden? Wat voor nieuwe mogelijkheden biedt een krimpregio om anders met de ruimte om te gaan? Krimp is niet per se een doemscenario; het leidt ook naar een nieuwe maatschappelijke realiteit met veranderde kansen en mogelijkheden.

Kennis van krimp

Daarom is kennis van de demografische ontwikkelingen in krimpgebieden belangrijk. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief, en in de onderliggende processen. Kennis van de situatie nu en een zo betrouwbaar mogelijk prognose van de situatie in de naaste (of verdere) toekomst biedt een beslissingskader voor de vraag welke keuzes er gemaakt moeten worden, in de (re)organisatie van de sociaal-culturele sector, het binnen houden of aantrekken van een passende economie, het al dan niet werven van binnenlandse of buitenlandse migranten, het betaalbaar houden van publieke voorzieningen, enzovoorts. Ook inzicht in het tijdelijke of structurele karakter van de demografische ontwikkelingen is hierbij relevant. Belangrijk is daarbij dat er helderheid en consensus is over de onderliggende onderzoeksgegevens, de aannames en de daarop gebaseerde prognoses.

Nieuwe handelingsperspectieven

Bovenal is er behoefte aan nieuwe handelingsperspectieven, beproefd instrumentarium en antwoorden op strategische vraagstukken over de nieuwe dynamiek die bevolkingskrimp met zich meebrengt, over werkgelegenheid en particulier woningbezit. Platform31 zoekt in 2014 de antwoorden op deze vraagstukken, benoemt succes- en faalfactoren in de vernieuwende aanpak, en maakt deze toepasbaar voor professionals en beleidsmakers.

Projecten

  • Met het Kennisplatform Demografische Transitie heeft Platform31 hét punt in huis waar alle kennis en kunde over bevolkingskrimp en vergrijzing landelijk ontsloten wordt. Met de Kennisagenda Demografie draagt ze bij aan de kennisontwikkeling over bevolkingskrimp.
  • De Ruimtelijke strategieën komen aan bod in expertmeetings en een studiereis naar Denemarken.
  • In de Experimenten Krimp ontwikkelt Platform31 nieuw instrumentarium voor de bekostiging van de sloopopgave, het stimuleren van investeringen door ondernemers, het benutten van de ideeën en energie van bewoners.

In al deze projecten werkt Platform31 nauw samen met:

  • Landelijke partijen: de ministeries van BZK en IenM, het PBL.
  • Regionale partijen: de provincies Limburg, Groningen en Zeeland, de P10, de kennisinstituten Scoop, Neimed en KKNN.


Meer informatie

www.vanmeernaarbeter.nl

Radboud Engbersen

Radboud Engbersen

Senior projectleider

06 19 87 24 64