Contact

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26

Woonzorgwijzer

Sluitende verzorgingshuizen, toename van verwarde mensen en vergrijzing. Gemeenteambtenaren krijgen steeds meer te maken met deze thema’s. Wat mensen met zelfredzaamheidsbeperkingen nodig hebben is een brede blik. Een die leidt tot lokale beleidskeuzes op allerhande beleidsterreinen: van wonen en ruimtelijke ordening tot budgetbeheer en voorliggende wijkvoorzieningen. Een integraal planningsinstrument brengt op wijkniveau vraag en aanbod van zorgwoningen, aanpassingen en wijkvoorzieningen in kaart. En biedt de mogelijkheid om bestaande data beter te combineren en kan op basis daarvan van prognoses wegen.

Betrokkenen: gemeenten
Organisatie: Platform31, Rigo
Commissie: VWS, VNG, KCWZ, Achmea en pilotgemeenten Amsterdam en Tilburg
Opdrachtgever: Ministerie van BZK
Activiteiten: voorstudie, pilot, eindpublicatie
Informatie: woonzorgwijzer

Foto: Alex Schröder

Woonzorgwijzer

De Woonzorgwijzer is een instrument dat geografisch in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben.

Lees verder