vergrijzing en zorg

deel deze pagina via

Vergrijzing/Wonen en zorg

Nederland staat aan de vooravond van een transitie van de verzorgingsstaat, onder meer door de decentralisatie van de langdurige zorg. De lokale overheid zal hierin een centrale rol vervullen: faciliterend en stimulerend voor burgerinitiatieven en sociale ondernemers.

Het scheiden van wonen en zorg is niet nieuw. Nieuw is echter wel het tempo waarin de extramuralisering van voorzieningen moet plaatsvinden en de zelfredzaamheid van burgers vorm moet krijgen. Platform31 biedt in de opgave Vergrijzing/Wonen en zorg diverse activiteiten aan.


Vraagprognosemodel Woonzorgwijzer

Gemeenten worstelen met een grote diversiteit aan databronnen en kennisinstrumenten rond het thema wonen en zorg. In het licht van de geschetste huisvestingsopgave hebben gemeenten behoefte aan een consistent ramingsmodel voor zorgdoelgroepen. Daarop heeft het ministerie van BZK onderzoeksbureau RIGO opdracht gegeven om een lokaal kennisinstrument te ontwikkelen onder de titel ‘Woonzorgwijzer’. Platform31 is betrokken als procesbegeleider. Drie pilotgemeenten denken mee over de praktische gebruikswaarde van het instrument.


Duurzaam Thuis

Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken en experimenteren met energieneutrale (Nul-op-de-meter) woningrenovaties in combinatie met het levensloopbestendig maken van woningen. Een experiment moeten inzicht geven in de behoefte van ouderen als het gaat om woningaanpassingen. De andere twee experimenten richten zich op nieuwe financieringsmogelijkheden en een vernieuwend aanbod.