Afstemmen en gedeelde agenda’s noodzaak bij de omslag naar langer zelfstandig wonen

Kennis- en experimentenprogramma Langer thuis halverwege


Gemeenten moeten hun regierol steviger pakken bij de omslag in wonen, welzijn en zorg. Ook moet er een betere afstemming komen door een integrale aanpak. Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Thuis pleitte hier vorige week voor tijdens de conferentie Langer Thuis van Platform31, Movisie, KCWZ, Spectrum en Provincie Gelderland. In zijn rondgang door het land ziet Norder dat een integrale aanpak vanuit bestuur en beleid maar mondjesmaat voorkomt. “Eén betrokken wethouder redt het niet, er zijn er meerdere nodig”, aldus Norder.

Wat heeft de burger nodig

De burger moet de regievoerder zijn, maar nog steeds kennen corporaties slechts een klein deel van hun huurders en denken zorgorganisaties vanuit cliënten in plaats vanuit zelfdenkende burgers. ‘Een burger die je niet kent, is efficiënt’, stelt Norder over de huidige praktijk. Deze woont naar tevredenheid, en heeft geen directe vraag. De nieuwe Wmo, de Wet langdurige zorg en de Woningwet vragen om een omslag naar vraaggericht werken. Traditionele spelers moeten zich meer toerusten op de vraag van de burger en de eigen redzaamheid in plaats te denken vanuit aanbod. Een zorgorganisatie is gewend om na een vraag van een cliënt, de zorg over te nemen, terwijl de burger nu zelf keuzes moet maken en het zelf moet organiseren.

“Met deze kanteling zijn we nog maar net bezig, waarbij de gemeente veel steviger de regierol kan pakken”, aldus Norder. “Zij heeft invloed op de zorgcontracten en indiceringen, en moet de opgave ook beter doordenken naar het brede welzijnspalet als dagbesteding, winkels en openbare ruimte.”

Bewust wonen

Het kan ook op een andere manier. De Bewust wonen campagne in de gemeente Wijchen is er zo een. Agnes Schaap, wethouder in de gemeente Wijchen spreekt over de basisprincipes. Het draait om bewustwording van de inwoners van Wijchen van boven de 55 jaar om op tijd de eigen woning aan te passen voor de oude dag. Wijchen ziet de noodzaak van preventie en faciliteert hierin en de ouderenorganisaties zelf zijn de ambassadeurs. Dit is nieuw. Inmiddels is er een vervolg ‘Bewust wonen met dementie’, waarbij de sociale omgeving (mantelzorg, familie en buren) en sociale teams betrokken zijn.

‘Wat wilt u’, luidt het adagium bij de opbouw van het programma. De projecten zijn succesvol doordat verschillende wethouders het dossier onder hun hoede hebben, benadrukt wethouder Schaap. Zij doet de oproep aan gemeenten om de dwarsverbanden tussen wonen, zorg en welzijn te organiseren, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.

Fysieke opgave

Het langer zelfstandig wonen telt een grote fysieke opgave, benadrukt Norder, die bestaat uit:

  1. Het transformeren van het bestaande verzorgingshuis;
  2. De aanpassingen van de woning (van handgreep tot douches) in de koop en huursector; en
  3. Het faciliteren van nieuwe wooninitiatieven faciliteren (groepswonen), maar ook maatwerk mogelijk maken in de toewijzing hiervan.

Overheden moeten op dit vlak maatwerkoplossingen zoeken voor beperkende regels (o.a. woningcontingenten). "Zoek het eerst ook in eenvoudige oplossingen, want betaalbaarheid speelt een belangrijke rol. Corporaties, gemeente, zorgorganisaties en nieuwe spelers bouw een relatie met elkaar op en zie elkaar als partner. En, ken uw nieuwe zorgdoelgroep’, zijn de adviezen die dagvoorzitter Hilde van Xanten van MOVISIE ophaalde in het plenaire debat met de zaal en de twee sprekers .

Inspirerende praktijken voor langer zelfstandig wonen

Provincie Gelderland, Spectrum, Kennis- en experimentprogramma Langer thuis – Platforrm31, Movisie en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werken aan de opgave met een breed pakket aan experimenten, kennisontwikkeling en activiteiten voor en door de praktijk. De onderstaande thema’s met verdiepende informatie zijn op de studiedag uitgelicht:

Meer informatie

Meer informatie

Netty van Triest

06 57 94 35 26 – netty.vantriest@platform31.nl
nl.linkedin.com/pub/netty-van-triest

Annette Duivenvoorden

06 35 11 58 12 – annette.duivenvoorden@platform31.nl
nl.linkedin.com/annette-duivenvoorden