Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma

Platform31, Movisie en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werken van 2013 – 2015 aan het kennis- en experimentenprogramma ‘Langer Thuis’. Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding.

‘Langer thuis’ werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke ondernemers om een veelzijdig welzijns- en zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. Het ministerie van BZK en het ministerie van VWS ondersteunen het programma om lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht naar nieuwe oplossingen.

In experimenten, studies, workshops, webdossier en leerkringen zoekt Langer thuis met het werkveld naar concrete oplossingen.

Het programma loopt langs twee lijnen

Lijn 1: Voorbij het verzorgingshuis

Langs de lijn ‘Voorbij het verzorgingshuis’ staat de opgave van het verzorgd wonen van langdurige zorgvragers centraal. Het gaat om ontwikkelkansen in de bestaande woningvoorraad voor betaalbare vormen van verzorgd wonen, mogelijkheden om de sociale functie van het verzorgingshuis anders te organiseren en het zelfredzaam vermogen van ouderen.

Lijn 2: Het nieuwe samenspel

Het nieuwe samenspel biedt richting aan de nieuwe samenwerkingen op lokaal niveau. Nieuwe spelers – particuliere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven – krijgen de ruimte voor het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor langdurige zorgvragers. Dit vraagt om een faciliterende en stimulerende lokale overheid. Het gaat om een andere rolneming en rolverdeling.
Conferentie Langer Thuis

Afstemmen en gedeelde agenda’s noodzaak bij langer zelfstandig wonen

Het langer zelfstandig wonen van lichte zorgvragers vraagt een omslag in wonen, welzijn en zorg. Marnix Norder, voorzitter van het aanjaagteam Langer zelfstandig wonen, pleit voor betere afstemming door een integrale aanpak vanuit bestuur en beleid.

Lees verder

Uitgelicht

Sluitende verzorgingshuizen

Het ministerie van VWS schat in dat de komende jaren zo’n 180 verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen?

Lees verder


All-inclusive; nieuw en betaalbaar woonserviceproduct

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen heeft uitgevoerd.

Lees verder