Contact

Radboud Engbersen

Radboud Engbersen

Senior projectleider

06 19 87 24 64

Kennisplatform Demografische Transitie

De demografische transitie die in Nederland gaande is werpt nieuwe vraagstukken op. Dit brengt opgaven mee voor woningcorporaties, marktpartijen, overheden, welzijnsinstanties en openbare instellingen. Succesvolle beleidsstrategieën en bruikbare innovatieve concepten zijn nodig om de vraagstukken effectief op te lossen.

Oplossingsgerichte initiatieven

Sinds 2006, toen bevolkingsdaling op de beleidspolitieke agenda kwam, zijn er veel initiatieven genomen om het fenomeen te duiden en er kennis op te ontwikkelen. Experimenten, onderzoeksprogramma’s, prijsvraagtrajecten en lokale projecten zijn hier voorbeelden van. Vooral in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland de kreeg de kennisontwikkeling en de duiding van het fenomeen bevolkingsdaling een vliegende start.

Toenemende behoefte aan kennis en kunde

De behoefte aan overzichtelijke kennis en kunde op gebied van demografische transitie blijft toenemen. De verschillende initiatieven zijn daarvoor een groeiende bron. Een gerichte en goed georganiseerde samenwerking maakt deze kennis en kunde beschikbaar voor alle belanghebbende partijen. Zij krijgen zo toegang tot de antwoorden op de meest uiteenlopende vragen die zich voordoen rondom bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing.

Centrale ontsluiting en uitwisseling

Om de reeds ontwikkelde kennis en inzichten beter te ontsluiten en nieuwe kennisontwikkeling te stimuleren is het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) opgericht om vragers en aanbieders van kennis te verbinden. Het KDT is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Provincies Groningen, Limburg en Zeeland en hun regionale kennisinstituten KKNN, Neimed, Scoop en Platform31. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31 ondersteunen het KDT financieel.

Landelijke Kennisagenda Bevolkingsdaling

Een effectief middel dat het KDT inzet bij het vervullen van de taken is de Landelijke Kennisagenda Bevolkingsdaling. Deze agenda bundelt bestaande kennis en benoemt nog te ontwikkelen kennisvragen. Verder brengt het KDT lopend onderzoek naar bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing in beeld. Het KDT is tevens een faciliterende en coördinerende partij in een groter netwerk van kennisontwikkelaars, regionale netwerken, sectorale organisaties, marktpartijen en overheden.