Stedelijke Vernieuwing - etalage

Publicaties

Kwetsbare wijken in beeld

Platform31 brengt in samenwerking met het G32-stedennetwerk de huidige staat van de kwetsbare wijken in Nederland in beeld. Vanaf 2012 stagneert de positieve ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken die de afgelopen decennia als probleemwijk, aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld. Verdiepend onderzoek in twaalf wijken naar oorzaken van de afnemende leefbaarheid laat zien dat in deze wijken concentraties ontstaan van kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang. De crisis, maar ook de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in deze wijken. Een nieuwe impuls is daarom nodig van gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke partners.

Lees verder


Nieuw-West: parkstad of stadswijk

De auteurs – onder wie Ivan Nio en Arnold Reijndorp – geven in deze publicatie goed zicht hoe de nieuwe stedelijkheid in de Amsterdamse wijk Nieuw-West zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

Lees verderOp zoek naar nieuwe verhoudingen

Over de relatie tussen de geplande en geleefde stad

Gerben Helleman wijst in deze publicatie van De Haagse Hogeschool de professional de weg om een brug te slaan tussen de geplande en geleefde stad.

Lees verder


Vernieuwende participatie Vreewijk

Balans opmaken in twee essays

In de publicatie Vernieuwende participatie Vreewijk staan de inspanningen centraal van woningcorporatie Havensteder om de bewonersparticipatie in het karakteristieke Rotterdamse tuindorp Vreewijk te vernieuwen.

Lees verder
Waarom eigenaren hun woningen (niet) onderhouden

Motivaties en stimuli voor woningonderhoud en –verbetering

In de grote Nederlandse steden komt steeds meer aandacht voor renovatie in de particuliere sector. Toch blijkt het goed onderhouden of verbeteren van de eigen woning niet voor alle eigenaren vanzelfsprekend. Wat zijn de behoeften, motieven en triggers voor eigenaren om te investeren in de eigen woning?

Lees verder


De waarde van het alledaagse

Van beleidsdrang naar bewonersperspectief in de stadswijk

Dit boek beschrijft het dagelijks leven in drie Brabantse wijken uit verschillende perioden van de twintigste-eeuwse stedenbouw. De beschrijvingen tonen hoe onderzoek naar het alledaagse in zijn werk gaat en pleiten tegelijkertijd voor een ander ruimtelijk en sociaal wijkbeleid: minder politiek gemotiveerd, minder ingrijpen en meer oog voor de vitaliteit van bewoners.

Lees verder


Experimentenprogramma Wijk Investeren

Evaluatie

In maart 2016 sloot Platform31 samen met partner Stipo het in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde driejarige experimentenprogramma ‘Wijk Investeren’ af. De eindevaluatie van het programma concludeert dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een experimentwet WijkInvesteringsZone. Het rapport schetst de achtergronden van het programma, beschrijft 8 pilots en een reeks van instrumenten.

Lees verder


Veilig voelen is geen kunst

Hoe sociale wijkteams kunnen bijdragen aan de veiligheidsbeleving

Kunnen sociale wijkteams gevoelens van onveiligheid positief beïnvloeden? Dat kunnen ze zeker, maar het is geen kerntaak. De publicatie ‘Veilig voelen is geen kunst’ schetst achtergronden en context van veiligheidsbeleving en biedt concrete handvatten voor sociale wijkteams.

Lees verder
Stedelijk ontwikkelen nieuwe stijl. Hoe doe je dat?


Sinds enkele jaren zoemt een nieuwe manier van werken rond in de wereld van de stedelijke ontwikkeling. Zonder meerjarige en topdown georganiseerde investeringsprogramma’s. Inmiddels is stedelijke ontwikkeling op uitnodiging onderwerp van gesprek en actie. Deze publicatie maakt deel uit van een breder traject van Platform31, waarin nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen worden beschreven en geduid.

Lees verder


Steden van Waarde, perspectief voor stedelijke vernieuwing


Groei heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren. De motor van de economie, want dat zijn onze steden, hapert en dreigt tot stilstand te komen. Hoe boren we een nieuwe bron aan waarmee onze steden – en ons land – vitaal kunnen blijven? Hoe vernieuwen we, ook in de toekomst, onze steden?

Lees verder


Essay – Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval


Is mengen goed? Leidt fysieke stedelijke vernieuwing tot sociale mobiliteit? En is sociale cohesie essentieel voor een betere buurt?

Auteurs Ronald van Kempen, Merle Zwiers, Gideon Bolt en Maarten van Ham gaan in dit essay op zoek de lessen die te leren zijn uit de talrijke onderzoeken in het programma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) over buurtontwikkeling en buurtverval.

Per les lichten zij eerst toe waarom aan de betreffende factor een belangrijke rol wordt toegedicht. Daarna volgt een kritische reflectie. Ze sluiten dit essay af met de belangrijkste beleidsimplicaties die uit de analyses volgen.

Download het volledige essay


Potenties van gebieden en partijen in de stedelijke vernieuwing


De opgave in de stedelijke vernieuwing verschilt per onderwerp, per partij en per gebied. Verschillen die bovendien zullen toenemen in de komende jaren. Dat betekent dat de verschillende overheden zich in toenemende mate verschillend moeten opstellen.

Lees verder


De laatste ISV-brief van Blok


De financiële betrokkenheid van het Rijk bij de stedelijke vernieuwing is sinds 1 januari 2015 komen te vervallen. Het Rijk vult haar rol bij stedelijke vernieuwing sindsdien anders in. In deze brief rond Blok ISV officieel af en doet hij uit de doeken hoe het Rijk in de komende jaren een bijdrage wil leveren aan de lokale praktijk van stedelijk vernieuwen.

Kamerbrief over betrokkenheid van het Rijk bij stedelijke vernieuwing