Stedelijke Vernieuwing - etalage

Nota Stedelijke Vernieuwing en herstructurering


De term stedelijke vernieuwing wordt in 1997 in het rijksbeleid geïntroduceerd in de Nota Stedelijke Vernieuwing. Aanleiding is een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten van de stadsvernieuwing en de herstructurering van vooral vroeg-naoorlogse wijken. De nota kan worden gezien als de invulling van de fysieke pijler van het Grotestedenbeleid (dat op dat moment al een aantal jaar op weg was). Het kabinet geeft in de nota zijn visie op de fysieke maatregelen die nodig worden geacht om de stedelijke problemen aan te pakken. Herstructurering is daarbij een bijzondere vorm van stedelijke vernieuwing, gericht op het vergroten van de differentiatie van woon- en werkmilieus en realiseren van een ongedeelde stad. Herstructurering behelst meer dan de aanpassing van woningen en directe woonomgeving. Ook infrastructuur, de aanwezigheid van bedrijfsontwikkeling, groenvoorzieningen en overige voorzieningen in een wijk komen aan de orde. De woonbestemming en vaak ook de stedebouwkundige hoofdstructuur van buurten en wijken veranderen echter niet. In tegenstelling tot de stadsvernieuwingsgebieden gaat het in de naoorlogse wijken minder om bouwtechnische achterstand, maar meer om bestaande of verwachte problemen met de functionele of markttechnische kwaliteit of reeds bestaande problemen met de woonomgeving en de bewonerssamenstelling. Het beleid is in tegenstelling tot de perioden hiervoor preventief te noemen.

Rond de eeuwwisseling ligt de nadruk sterk op de differentiatie van de woningvoorraad en bevolking. Door meer differentiatie, zo luidt de redenering, worden sociale cohesie en integratie gestimuleerd en kansarmoede en segregatie in een wijk tegengegaan. Buys (2006) onderscheidt drie motieven voor dit differentiatie-denken:

  • een sociaal-economische invalshoek die stelt dat bevolkingsdifferentiatie kansarmoede en segregatie in een wijk vermindert;
  • een sociaal-culturele invalshoek die gericht is op verbetering van de leefbaarheid en sociale integratie;
  • een ruimtelijk-economische invalshoek, gericht op de woningmarkt en de mogelijkheden tot doorstroming.