Stedelijke Vernieuwing - etalage

Stedelijke Vernieuwing – Rijksbeleid door de jaren heen tot nu

Tijdslijn rijksbeleid stedelijke vernieuwing 487wrkopie
klik op de afbeelding voor een vergroting

Begin 2015 heeft Minister Blok (BZK) in een brief de afronding van de stedelijke vernieuwing als rijksbeleid officieel beklonken. Dit betekent natuurlijk niet dat de vernieuwing van de stad stopt. Stedelijke vernieuwing is van alle tijden. En iedereen heeft er zo zijn eigen beeld bij. Dat komt omdat het tot nu toe een formele en een informele kant heeft gehad, het rijksoverheidsbeleid en wat feitelijk in de steden gebeurt (vooral gedragen door bewoners, de markt en andere partners).

Sinds de Woningwet van 1901 is er al instrumentarium ter vernieuwing van (binnen)steden en wijken. Landelijk beleid kwam pas echt op gang na de WOII en is sindsdien regelmatig van koers gewijzigd. Kort samengevat is er een ontwikkeling waarneembaar van kaalslag en reconstructie naar stadsvernieuwing, en van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing. Van directe beleidsturing, naar financieel aanjagen, naar ondersteuning door kennis en kunde. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van deze beleidsveranderingen. We staan kort stil bij de omslag van de reconstructie en kaalslag in de jaren vijftig en zestig naar het stadsvernieuwingsbeleid in de jaren zeventig en tachtig. De kritiek op het fysiek determinisme van dit beleid leidde eind jaren tachtig tot een apart sociaal beleid en tot herijking van de stadsvernieuwing. Dit heeft geleid tot het Grotestedenbeleid, de Nota Stedelijke Vernieuwing, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, het actieprogramma herstructurering (56-wijkenaanpak) en het actieplan Krachtwijken (40-wijkenaanpak).