Stedelijke Vernieuwing - etalage

Nieuwe brandstof voor de stedelijke vernieuwing

Sinds 2008 hebben we het over crises: bankencrisis, financiële crisis, eurocrisis, en ga zo maar door. Alsof het gaat om een korte en heftige oprisping. De realiteit is dat we met blijvende veranderingen te maken hebben. Veranderingen waar we nog geen antwoord op hebben in een dynamiek die we niet voorzien hebben.

Verschillen tussen gebieden nemen toe, met krimp- naast groeiregio’s en sterke wijken naast aandachtswijken. Sociale diversiteit tussen groepen mensen in de samenleving neemt toe. Vergrijzing stelt eisen aan de toegankelijkheid van woningen en nabijheid van voorzieningen. Migranten komen en gaan, naar landen binnen en buiten Europa. Klimaatveranderingen en schaarste van hulpbronnen vergen een omslag in het verbruik en maken aanpassingen aan woningen en infrastructuur noodzakelijk.

Rollen en mogelijkheden van partijen veranderen. Allemaal uitdagingen, waar oplossingen niet meer zo voor de hand liggend zijn als we decennialang gewend waren, en dat terwijl er ook nog eens minder middelen beschikbaar zijn. Niet alleen omdat het Stedenbeleid in 2015 officieel is opgehouden te bestaan, maar ook omdat er over de gehele breedte wordt bezuinigd bij Rijk, provincies, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties.

Best practices en publicaties.

De zoektocht naar nieuwe wegen om tot fysieke vernieuwing van de stad te komen is in volle gang. Dit overzicht wil een bijdrage leveren aan deze zoektocht. Het doel is om de lezer zowel een gestructureerd beeld te geven van de belangrijke trends, als te inspireren in zijn of haar huidige praktijk met verwijzingen naar best practices en publicaties.

Als startpunt nemen we de essays Stedelijke vernieuwing op uitnodiging en Steden van Waarde. Deze essays liggen in elkaars verlengde en zijn gebaseerd op de bevindingen van diverse bestuurders en professionals uit zowel het private als het publieke domein uit het partnernetwerk van Platform31. De essays geven samen een helder beeld van de meest waarschijnlijke weg die de stedelijke vernieuwing in lijkt te slaan. Ze verkennen de mogelijkheden ‘om een nieuwe brandstof voor stedelijke vernieuwing te vinden’.

De vragen die centraal staan:

  • Als groei niet meer vanzelfsprekend is en rijksmiddelen niet meer voorhanden zijn, hoe vinden we dan nieuwe wegen om dat wat waardevol is aan onze steden (en aan de wijken en buurten waaruit ze zijn opgebouwd) te bewaren of te verrijken?
  • Hoe kunnen bewoners en ondernemers waarde voor zichzelf en de stad ontwikkelen?
  • En als de waarde daalt, is dat te keren of, op zijn minst, kunnen de gevolgen worden opgevangen?

Verder biedt dit overzicht korte beschrijvingen en verwijzingen naar inspirerende projecten en publicaties. De tekst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe inzichten en voorbeelden.