Armoede en Schulden - kennisdossier

Deel deze pagina via:

Dit kennisdossier is samengesteld in samenwerking met Hogeschool Utrecht.


Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door

Logo groot png2
Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Armoede en Schulden

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis.

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Armoede en Schulden is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden. Hiervoor werkt Platform31 nauw samen met het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht. Voor het kennisdossier hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet
  • Via niet-politieke commentaren wordt de informatie geduid
  • Met weinig leeswerk wordt de essentie van de dossiers duidelijk
  • Duidelijke navigatie doordat elk dossier op dezelfde manier is opgebouwd
  • Verdiepende informatie via (hyper)links

Recent aan dossier toegevoegd:

Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren
Platform31, 27 februari 2018

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat de nieuwe instroom daalt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog. Wanneer iemand onder bewind staat ligt de verantwoordelijkheid van zijn/haar financiële administratie bij een bewindvoerder. In sommige gevallen zijn lichtere vormen van ondersteuning zoals budgetbeheer passender. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader.
Lees verder


Onderzoek gestart naar schuldenborgfonds
NVVK, 23 februari 2018

Schuldhulpverleners kunnen op twee manieren een minnelijke schuldregeling treffen voor mensen met problematische schulden: via schuldbemiddeling of schuldsanering. Beide vormen hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Hoewel uit de praktijk blijkt dat saneringen vaker met succes worden afgerond, wordt in Nederland toch bijna twee keer zo vaak gekozen voor bemiddeling SUNN en de NVVK onderzoeken nu of dit komt omdat driekwart van de gemeenten geen kredietfaciliteit heeft of wellicht het risico niet durft te nemen dat de schuldenaar het krediet niet terugbetaalt.
Lees verder


Rondetafel Schulden en armoede: ‘Zet schuldenaar centraal’
Divosa, 22 februari 2018

Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en uitvoerende partijen roepen de Tweede Kamer op om het gedrag van schuldenaren als uitgangspunt te nemen voor toekomstig beleid. De Tweede Kamer had de experts op 12 februari uitgenodigd om hun inzichten te delen tijdens een rondetafelgesprek.
Lees verder

Zie ook: VNG en Divosa willen actie van het Rijk omtrent schulden (Binnenlands Bestuur, 12 februari 2018)


Kamerbrief Regio Envelop opgave BES-eilanden
Ministerie van LNV, 19 februari 2018

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de prioriteit gelegd bij het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het kabinet zal een bijdrage ad €30 miljoen leveren uit de Regio Envelop voor projecten ten behoeve van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die worden ontwikkeld door de minister van LNV en de coördinerend staatssecretaris van BZK in samenwerking met de interdepartementale Stuurgroep Caribisch Nederland.

Lees verder


NVVK notitie voor raadsleden en wethouders
NVVK, 13 februari 2018

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie wordt kort een beeld geschetst van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen.
Lees verder


Niet langer standaard een beschermingsbewind in Tilburg
Binnenlands Bestuur, 9 februari 2018

Tilburgenaren met problematische schulden krijgen niet langer standaard een beschermingsbewind als ze zich melden bij de kantonrechter. Samen met een bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt vanaf 1 maart eerst bekeken wat de beste dienstverlening is.
Lees verder


Versnellers
Platform31, 8 februari 2018

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen. Lees de blog van Annette Duivenvoorden .
Lees verder


Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen
Binnenlands Bestuur, 25 januari 2018

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.
Lees verder


Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg
De Nationale Ombudsman, 19 januari 2018

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.
Lees verder


Langdurige armoede verder toegenomen in 2016
CBS, 17 januari 2018

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224 duizend huishoudens langdurig een laag inkomen, 15 duizend meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het CBS in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.
Lees verder

Zie ook:


Kamerbrief brede schuldenaanpak
Ministerie van SZW, 18 december 2017

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 18 december 2017 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de brede aanpak van schulden.
Lees verder


Belastingdienst verlaagt drempel laaggeletterden
NRC, 14 december 2017

De Belastingdienst gaat zich toegankelijker opstellen voor laaggeletterden. De vernieuwde dienstverlening start als een proef voor een half jaar bij de balies in Rotterdam en Venlo waar burgers terecht kunnen voor hulp bij belastingzaken. Mogelijk krijgt de proef een vervolg bij negentien balies elders in het land.
Lees verder


Factsheet Armoede en Schulden

In de afgelopen jaren is armoede- en schuldenproblematiek nadrukkelijk op de agenda komen te staan. De ‘dossiergroep armoede en schulden’ van het G32-Stedennetwerk heeft zich de afgelopen jaren ingezet om kritisch te kijken naar het rijksbeleid en het eigen beleid. Deze factsheet geeft bestuurders en ambtenaren snel inzicht in de grote opgaven waar zij voor staan.

Lees verder


Armoedebeleid en de impact op kinderen

Wat is het effect van armoedebeleid op de Amsterdammer? In het rapport concludeert Rekenkamer Amsterdam dat de kindregelingen positieve effecten hebben op kinderen. De Scholierenvergoeding in combinatie met de Stadspas laat een positief effect zien op de schoolprestaties van leerlingen. De Rekenkamer is kritisch zijn op de toegevoegde waarde van de PC-regeling. Ook ziet de Rekenkamer rond het diplomazwemmen voor minimakinderen enkele knelpunten. Verder de constatering dat door gebrek aan regie en overzicht er, zonder dat men zich er voldoende van bewust was, veel minder extra geld bij de minima terecht is gekomen dan in het coalitieakkoord werd beoogd.

Lees verder

VNG, 21 februari 2018

’s-Hertogenbosch: vijf afspraken voor een beschermd thuis

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt vijf nieuwe ‘harde’ afspraken met zorgaanbieders en de corporaties voor transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Ook zijn twee instrumenten ontwikkeld die handig (kunnen) zijn voor andere gemeenten: het Woudlopershandboek en het Woonkompas.


Uitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
De eindjes aan elkaar knopen: nieuwe editie! U kunt nu bestellen.