Partners

Platform31 organiseert samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de G32, de Digitale Steden Agenda en de NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) het online platform Smart Cities. Met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.


Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Als opdrachtgever voor het online platform Smart Cities stimuleert zij de kennisontwikkeling en –uitwisseling over de inzet van technologie bij de opgaven die spelen zodat Nederland kan uitgroeien tot een slim land met slimme steden.


G32

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 37 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Het belangrijkste doel van het G32-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting het Rijk. Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. De G32 is opdrachtgever voor het onderhouden van het kennisdossier Smart Cities op het online platform Smart Cities.


NEN

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. Samen met onze klanten bundelen we kennis van markt en technologische ontwikkelingen en vertalen dit in toepasbare afspraken; deze bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel.
Voor strategiebepaling van normontwikkeling ten aanzien van Smart Cities heeft NEN i.s.m. partners de Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) opgericht.


De Digitale Steden Agenda

De DSA streeft naar een vitale en weerbare samenleving waarin burgers voor zichzelf zorgen, voor elkaar zorgen en samen optrekken om een prettige, leefbare samenleving te creëren. ICT biedt daarbij kansen op betere kwaliteit en meer maatwerk, tegen lagere kosten. De DSA bestaat uit verschillende steden in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De RVO ondersteunt met haar aanbod meer dan 150.000 ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en het voldoen aan wet- en regelgeving.


tweets Smart Cities