header Kennisdossier Ondernemerschap

Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Projectleider

06 57 94 36 56


deel deze pagina via:


Publicaties

Haal meer uit het Bbz


Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is er voor mensen met een bijstands- of aflopende WW-uitkering die een eigen bedrijf willen starten en voor ondernemers die geen financiële reserves meer hebben en slechts een inkomen onder bijstandsniveau overhouden. Deze publicatie laat zien hoe gemeenten meer kunnen halen uit dit instrument.

Download de publicatie

Zie ook:
10 jaar Bbz – Praktijkverhalen uitvoering Bbz


Van pioniersstad naar werkstad


In het licht van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten denken auteurs Koos van Dijken en Radboud Engbersen na over de economische kracht van Almere. Welke bedrijvigheid, welk type ondernemerschap, welke banen passen bij het metropoolgebied waar Almere deel van uitmaakt? Kan de stad ‘ankerbedrijven’ aantrekken die de economie nieuwe impulsen geven? Welke aandachtspunten zijn in het economisch beleid wenselijk om een krachtige economie en nieuwe groei te ontwikkelen?

Lees meer


De stad en regio vooruit


Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices.

Lees meer


Cluster governance


In deze publicatie komen elf deskundigen aan het woord die vanuit de overheid, het bedrijfsleven of vanuit kennisorganisaties bij clusters en clustervorming betrokken zijn. Op basis van hun ervaringen in de stedelijke en regionale praktijk vertellen zij wat je vooral wel of juist niet moet doen om succesvolle clusters van de grond te krijgen.

Lees meer


De markt voor bedrijventerreinen


De publicatie ‘De markt voor bedrijventerreinen’ bespreekt welke lessen we geleerd hebben op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar bedrijventerreinen en het gevoerde overheidsbeleid. Daarnaast vat het de inzichten samen die kunnen worden meegenomen in het formuleren van nieuw beleid voor de komende jaren.

Lees meer


De economie van de stad


Deze notitie is opgesteld in het kader van Agenda Stad. In Agenda Stad staat onder andere het economische potentieel van steden centraal. Het CPB en PBL vatten de snelgroeiende literatuur over dit thema (hoe werkt de economie van de stad?) samen en relateren dit aan de vraag hoe (rijks)beleid de kracht van de stad kan versterken. Deze notitie biedt een basis voor beleid om gerichter het beleid op de economische Agenda Stad uit te werken en te concretiseren.

Lees meer


De concurrentiepositie van
Nederlandse steden


Deze publicatie staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht.

Lees meer


Ondernemerschap en probleemwijken


Bij het verbeteren van wijken was het beleid van de overheid vele jaren vooral gericht op fysieke en sociale programma’s. Een economische invalshoek ontbrak lange tijd. In het essay ‘Ondernemerschap en probleemwijken’ stellen Gabriël van den Brink (Tilburg University), Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos (Platform31) de economische invalshoeken en het handelen van ondernemers centraal.

Lees meer


Duurzaam werken aan
ondernemerschap


Inspiratiegids voor gemeenten, VNG, 2014

Deze publicatie presenteert de visie van de VNG op het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid van lokale overheden. Er worden veel praktische voorbeelden genoemd hoe gemeenten intern beter integraal kunnen samenwerken, hun ondernemersdienstverlening kunnen verbeteren, ondernemerschap kunnen stimuleren en wat gemeenten kunnen doen om werkgelegenheid te behouden.

Lees meer


Trends in de regionale economie


Otto Raspe, PBL, 7 maart 2014

In deze handzame notitie worden 11 trends in de stedelijke en regionale economie kort beschreven en van duiding voorzien. De 11 trends hebben allen impact op de regionale economie en spelen in de toekomst een rol voor de economisch-stedelijke potenties. Per trend wordt verwezen naar relevante bronnen die uitgebreider ingaan op deze trend.

Lees meer


Bedrijvige Wijken in Bedrijvige Steden


Zzp’ers en kleine en middelgrote ondernemers met personeel concentreren zich in woonwijken. Het rapport ‘Bedrijvige Wijken in Bedrijvige Steden’ maakt onderscheid tussen zes verschillende typen ondernemers in woonwijken. Per type biedt het rapport een voorstel voor een aanpak en een toolbox voor mogelijke gemeentelijke beleidsacties.

Lees meer


Ken de stad: de economische stad


Economie en arbeidsmarkt in stad en regio:
cases Emmen en Zwolle

Wim Hafkamp, Ruud Dorenbos, Joost van Hoorn

In dit hoofdstuk worden de rode draden van dit boekdeel tot een verklarende en vergelijkende analyse van de regionale economieën van Emmen en Zwolle gevlochten. In het geval van Emmen doelen we dan steeds op de economie van Zuidoost Drenthe, met als belangrijkste stedelijke kernen naast Emmen ook Coevorden en Hoogeveen. Voor wat betreft Zwolle doelen we op de regio rond Zwolle waarin ook grote kernen als Ommen, Dalfsen, Meppel en Kampen deel van uitmaken.

Beide regio’s tellen circa 600 duizend inwoners, en 350 duizend banen, en doen in omvang niet onder voor andere regionale economieën buiten de Randstad.

Lees meer


Handboek Wijkeconomie


Seinpost Adviesbureau BV, Onderzoeksinstituut OTB
TU Delft, 2010

Het Handboek wijkeconomie is het standaardwerk als het gaat om het benutten van de economische potenties van een wijk. Aan de hand van 16 relevante thema’s wordt ingegaan op de mogelijkheden die een beleid gericht op dit thema kan bieden, komt de rol van de gemeente op dit thema aan bod en worden praktijkvoorbeelden gegeven. Dit handboek bevat werkwijzen waarmee gemeenten en anderen in de wijk aan de slag kunnen. Zoals het een handboek betaamt staat de praktijk centraal.

Lees meer

Uitgelicht

cover Van pionierstad naar werkstad 214