Recente beleidsontwikkelingen

  • 31 januari 2017 – De Eerste Kamer ging akkoord met de Wet Verhuurderheffing. Daarin staan de definitieve heffingsverminderingen en het tarief voor 2018. Het totale tarief van de verhuurderheffing gaat omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning. Corporaties krijgen heffingskortingen voor o.a.: nieuwbouwwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens, transformatie naar woningen, opkoop van particuliere woningen in krimpregio’s en Rijksmonumenten.
  • 24 januari 2017 – De Veegwet Wonen is door de Eerste Kamer aangenomen en trad per 1 juli 2017 in werking. In de Veegwet staan een aantal van de Woningwet 2015, Huisvestingswet 2014, Wet op de Huurtoeslag. De wijzigingen zijn van technische aard en/of hebben weinig beleidsmatige gevolgen. Eén van de wijzigingen is dat de ledenvergadering (ALV) van woningcorporaties meer inspraak krijgt bij belangrijke beslissingen, zoals de benoeming van nieuwe bestuursleden.
  • 13 april 2016 – De Eerste Kamer neemt Wet Doorstroming Huurmarkt aan. In de wet staat dat in 2016 de inkomensafhankelijke huurverhoging nog geldt en de huursombenadering pas op 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Verder komt er een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. De wet moet de doorstroming op de huurmarkt bevorderen en limiteert de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren.
  • 29 maart 2016 – De Eerste Kamer nam de Wet Gegevensverstrekking Belastingdienst aan. Hiermee kunnen verhuurders de inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren per 1 juli 2016 voor huishoudens met een hoger inkomen. Door een eerdere uitspraak van de Raad van State leek het verstrekken van persoonsgegevens onmogelijk te worden. De aangenomen wet regelt het verstrekken van deze gegevens. Hierdoor is inkomensafhankelijke huurverhoging alsnog mogelijk per 1 juli 2016.
  • 3 juli 2015 – Minister Blok heeft op 3 juli 2015 in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gepresenteerd voor een nieuw huurbeleid. De minister neemt daarbij de kern van het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond over: een beperking van de huurstijging met het oog op de betaalbaarheid en een sterkere koppeling van de huurprijs aan de kwaliteit van de woning.
  • 30 juni 2015 – Een kleine meerderheid van de leden van Aedes (63 procent) heeft tijdens een extra verenigingscongres ingestemd met het “sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond”: http://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/betaalbaar-wonen/aedes-leden-stemmen-in-met-huurakkoord.xml.
  • 22 juni 2015 – Minister Blok laat in een brief weten dat Betaalbaarheid huurwoningen een van de vier prioriteiten is van het volkshuisvestelijk rijksbeleid tot 2019. Gemeente en corporaties worden geacht prestatieafspraken te maken over deze vier prioriteiten Zie brief Blok 22 juni 2015
  • 4 juni 2015 – Huurders en verhuurders hebben een sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-2018, met de mogelijkheid het te verlengen tot 2020. Aedes en de Woonbond willen de jaarlijkse huurstijging beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder. Omdat het gaat om een gezamenlijk voorstel van huurders en verhuurders, rekenen ze op politiek draagvlak.
DSC 0765