Kennisdossier Woningmarkt

Er zijn drie ‘smaken’ op de Nederlandse woningmarkt: je koopt een huis (circa 60%), je huurt bij een corporatie (circa 30%) of je huurt particulier. Met 10% is de laatste smaak duidelijk het ondergeschoven kindje, terwijl het in de jaren vijftig nog de grootste sector was. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt de sociale huursector beleidsmatig gesteund via goedkope leningen, lage grondprijzen en huursubsidies en de koopsector wordt beleidsmatig gesteund via de hypotheekrenteaftrek. De particuliere huursector kent geen beleidsmatige steun.

Hieronder een overzicht van de woningmarkt in Nederland, verdeeld naar eigenaar en marktsegment.

tabel woningmarkt

*Woningen onder de liberalisatiegrens van 710,68 euro zijn sociale huurwoningen, ongeacht de eigenaar. In de volksmond wordt vaak gesproken over de 2 miljoen woningen van woningcorporaties onder de liberalisatiegrens als de sociale woningvoorraad.
Bron: Platform31, op basis van cijfers WoON 2015: Wonen in beweging

In dit kennisdossier komen alle drie de marktsegmenten aan bod.