Praktijkvoorbeelden

Oorzaken van sociale spanningen in de wijk

1. ‘De Magic Mix’

De huisvesting van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten, ex- dak- en thuislozen en soms ook studenten roept regelmatig weerstand op. Relatief grote huisvestingsprojecten krijgen gemakkelijk een ‘sticker’ opgeplakt. ‘Het Polenhotel’ aan de Dordtsteweg in Rotterdam-Zuid zocht de oplossing voor draagvlak in een klankbordgroep. Andere projecten mixen van verschillende doelgroepen, waardoor er huisvesting ontstaat waar geen enkele doelgroep de overhand heeft.

Uit onderzoek van Platform31 blijkt dat projecten die deze zogenoemde ‘Magic Mix’ huisvesten, weinig weerstand oproepen in de omgeving. Dit is wel het geval bij projecten die specifiek zijn gericht op de huisvesting van één doelgroep zoals arbeidsmigranten of statushouders. De Genderhof in Eindhoven is een mooi voorbeeld van een woonproject waarbij nieuwe bewoners een tijdelijk huurcontract krijgen voor minimaal drie maanden en gemixt wonen tussen de ouderen.

Meer informatie

De Magic Mix, Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40

Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G32 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Platform Opnieuw Thuis

Platform31 is deel van Opnieuw Thuis. Doel van dit platform is gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opnieuw Thuis