Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 1015 6708

Saskia  Buitelaar

Saskia Buitelaar

Projectleider

06 57 94 16 75

IV: Processen versnellen en verbeteren


De besluitvorming over projecten in de leefomgeving kan sneller en beter. De Omgevingswet gaat processen versnellen en verbeteren om zo ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Uitgangspunt moet worden ‘Willen we het?’ in plaats van ‘Mag het?’.

Wat verandert er?

Het aantal vergunningen dat een reguliere procedure doorloopt in plaats van een uitgebreide procedure wordt groter. Daarnaast hoeven initiatiefnemers voor minder activiteiten een vergunningen aan te vragen. Daarnaast kunnen alle vergunningen in één loket worden aangevraagd.

De gedachte achter de wet is dat initiatiefnemers daardoor makkelijker ontwikkelingen kunnen starten. Maar het zal ook betekenen dat er meer vragen bij de vergunningverleners terecht komen. Wat wel en niet mogelijk is, zal niet voor iedereen direct duidelijk zijn. Gemeenten zullen daardoor wellicht meer voorlichting moeten geven over de wet (terwijl er minder leges geheven kunnen worden, omdat er meer activiteiten zonder vergunning kunnen).

Tot slot legt de nieuwe Omgevingswet meer nadruk op burgerparticipatie aan de voorkant van het proces. Indien dit een wezenlijk onderdeel is van de voorbereidingsfase, zal de beroepsprocedure korter worden.

Wat kunt u nu al doen?

  • Vergunningtrajecten kunnen lean worden gemaakt. Zo kan de besluitvorming op lokaal niveau versnellen en verbeteren. Dat zorgt voor een veel kortere doorlooptijd van vergunningen.
  • Bepaal vaste momenten bij het wijzigen van een bestemmingsplan. Dat versnelt het proces, maar maakt het ook goedkoper.
  • Investeer in het voortraject door vooraf te overleggen met initiatiefnemers. Zo zijn de vergunningaanvragen eerder compleet.
  • Regel dat initiatiefnemers zelf voor draagvlak bij belanghebbenden zorgen als ontwikkelingen in strijd zijn met het bestemmingsplan.
  • Veel gemeenten experimenteren met ‘ontslakken’ door het aantal regels binnen de gemeente te verminderen. Dat versnelt de besluitvorming.

Een aantal voorbeelden

Triple S in Haarlem
Triple S staat voor Slimmer, sneller en slanker in Haarlem. Het project richt zich op minder discussie en op het verminderen van regels. Dat leidt weer tot snellere procedures en het sneller en beter bereiken van doelstellingen.

Burenakkoord Hoorn versoepelt vergunningen
In Hoorn maakt de gemeente bij simpele verbouwingen een burenakkoord met de omgeving. Hierdoor kunnen burgers hun mening geven over het bouwwerk, dit leidt ertoe dat de kans op bezwaar lager is en er sneller een vergunning verleend wordt. Dit maakt het proces een stuk sneller.

Van ‘no-go’ naar ‘let’s go’ in Breda
Hoe maak je het Havenkwartier in Breda weer bruisend? Initiatieven genoeg, maar die waren moeilijk in regels te vatten. Daarom maakte Breda er een regelloze zone van en stuurde alleen op veiligheid. Het resultaat? Een nieuw stadsstrand en een skatehal die het gebied weer levendig maakten.

Intentieverklaring Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
De intentieverklaring is een manier om initiatiefnemers eerder te laten starten met het bouwproces. De OMWB geeft een intentieverklaring af wanneer zij de aanvraag vergunbaar en ontvankelijk achten. Als dit getoetst is krijgt een initiatiefnemer een intentieverklaring en kan dan al starten met het bouwproces. De vergunningsaanvraag loopt in de tussentijd gewoon door en wordt in een later stadium verleend, maar de ondernemer kan tot die tijd al op eigen risico van start gaan. Om de kans tot vergunningverlening te verhogen gaat de OMWB in vooroverleg met de initiatiefnemer alvorens een aanvraag wordt ingediend. Hierdoor kan in de voorfase al gewerkt worden aan een betere vergunningaanvraag.

De High Tech Campus in Eindhoven (HTCE): vergunningen in coöperatie
Procedures voor milieuvergunningen kunnen lang duren en ingewikkeld zijn. Voor de bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven (HTCE) is daarom één vergunning afgegeven aan de Coöperatieve Vereniging Milieu (CVM). Die coöperatie regelt vervolgens deelvergunningen per bedrijf. Dat is overzichtelijk en de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf.

De communicatieve kant van participatie met de Omgevingswet

Centraal tijdens de praktijkbijeenkomst van Platform31 en Nu al aan de slag met de Omgevingswet op 8 september 2016, stonden enkele inspirerende voorbeelden die lieten zien hoe digitale communicatie positief kan bijdragen aan participatie. Deze bijeenkomst organiseerden wij samen met de Digitale Steden Agenda en de G32.

Meer voorbeelden van versnelde en verbeterde besluitvorming via www.houdheteenvoudigkaart.nl.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer