Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 1015 6708

Saskia  Buitelaar

Saskia Buitelaar

Projectleider

06 57 94 16 75

III: Actieve aanpak stimuleren


Een actieve en flexibele aanpak geeft overheden meer afwegingsruimte om doelen voor de leefomgeving te bereiken. Een algemene maatregel van bestuur geeft regels voor het nemen van besluiten, zoals omgevingsplannen en vergunningen. Decentrale overheden moeten meer mogelijkheden krijgen om lokaal af te wegen. Op dit moment gelden dezelfde regels voor een plattelandsgebied als voor een stadsomgeving. Per regio kunnen er echter andere belangen spelen of gebiedstyperingen zijn. De nieuwe omgevingswet stimuleert een actieve en flexibele aanpak. Daardoor krijgen (lokale) overheden meer ruimte voor het ontwikkelen van de (lokale) fysieke leefomgeving.

Wat verandert er?

Normen van de rijksoverheid worden flexibeler. Er komen meer mogelijkheden voor lokale bestuurders om per gebied anders op de regels in te spelen. Gemeenten kunnen daardoor per gebied bepalen welke kwaliteit gewenst is. Zie hiervoor de infographic flexibilteit en afwegingsruimte.

Wat kunt u nu al doen?

De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt het nu al mogelijk actief en flexibel te werken aan ontwikkelingsgebieden. Gemeenten hebben in een ontwikkelingsgebied meer sturingsmogelijkheden omdat ze flexibeler kunnen omgaan met de milieugebruiksruimte. Bijvoorbeeld bij de geleidelijke overgang van een industriegebied naar gemengd stedelijk gebied. Ontwikkelaars en initiatiefnemers hoeven door de Chw in het bestemmingsplan alleen stedenbouwkundige uitgangspunten op te nemen. Verder kunnen gemeenten nu al tot 10 jaar tijdelijk gebruik toestaan. Maar binnen de huidige regelgeving is ook al veel mogelijk.

Een aantal voorbeelden:

Eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten
De gemeente Houten wil de kwaliteiten van het Eiland van Schalkwijk behouden, maar tegelijkertijd ruimte voor ontwikkeling geven. Daarom werkt de gemeente met uitnodigingsplanologie. Om richting te geven en de kwaliteiten van het Eiland te behouden, zijn gebiedskenmerken benoemd in een structuurvisie. Dit helpt bij het inzichtelijk maken van de plannen voor het gebied. De gemeente heeft vervolgens ingezet op een vroegtijdig commitment van de publieke partijen: gemeente, provincie en hoogheemraadschap. Voor elk nieuw initiatief dat wordt aangedragen vindt een gezamenlijk intakegesprek plaats met de drie publieke partijen. Zo beoordelen zij direct ‘aan de voorkant’ of een initiatief past binnen de structuurvisie en andere plannen en regels. De partijen proberen daarbij te kijken en te denken buiten de gebruikelijke kaders.

Eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten.
Vastgestelde structuurvisie Eiland van Schalkwijk.

Hemmes-terrein in Zaandam
De gemeente Zaandam stelt het grondgebied van het schiereiland Hemmes beschikbaar voor tijdelijke voorzieningen. Hiermee geven ze ruimte en vertrouwen aan lokale ontwikkelaars. De gemeente geeft wel richting aan het gebied door enkele doelen op te stellen, maar wil gebruik maken van de creativiteit van ondernemers en initiatiefnemers.

Tijdelijke invulling Hemmes.

Energiezuinige woonwijk in Meppel
De gemeente Meppel wil een milieuvriendelijke woonwijk realiseren. Met behulp van de Crisis- en herstelwet zijn de eisen voor de isolatiewaarden zwaarder gemaakt. Daardoor kunnen er energiezuinige woningen gebouwd worden.

Meer over de woonwijk Nieuwveense Landen.


Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer